1956 okai, jelent?s?ge ?s k?vetkezm?nyei

1,500 Ft

SZERZ?
Kiad?:Magyar T?rt?nelmi T?rsulat
Kiad?s helye:Budapest
Kiad?s ?ve:
K?t?s t?pusa:Ragasztott pap?rk?t?s
Oldalsz?m:315?oldal
Sorozatc?m:A Magyar T?rt?nelmi T?rsulat kiadv?nyai
K?tetsz?m:
Nyelv:Magyar
M?ret:24 cm x 15 cm
ISBN:978-963-9223-13-4

EL?SZ?

Hetek, h?napok ?ta folyamatosan gyarapszik az 1956 okt?ber-novemberi forradalomhoz vezet? ?t, a 13 nap ?s az azt k?vet? ?ut??let”: a fokozatos visszavonul?s, a menek?l?s ?s a megtorl?s esem?nyeit, az okokat ?s k?vetkezm?nyeket elemz? k?zik?nyvek, tanulm?nyk?tetek, monogr?fi?k, forr?spublik?ci?k sora. Nem is sz?lv?n a publicisztikai vagy ?ppen irodalmi ihlet?s?, ?m a tudom?nyt?l t?vol ?ll? m?vekr?l. Term?szetesen nem el?zm?nyek n?lk?l, hiszen a rendszerv?lt?s ?ta eltelt m?sf?l ?vtizedben m?r t?bb jelent?s ?s fontos munka sz?letett. J?szer?vel minden l?nyeges k?rd?sk?r a figyelem k?z?ppontj?ba ker?lt: az 1956-os ?v nemzetk?zi ?s bilater?lis kapcsolatrendszere, a Szovjetuni? Kommunista P?rtja XX. kongresszus?nak hat?sa, a magyar p?rt?llam v?grehajt? appar?tus?nak felboml?sa, a negyvenes ?vek v?g?t?l a t?rsadalom valamennyi r?teg?ben s?r?s?d? fesz?lts?g, a fegyveres felkel?s katonai esem?nyei, a p?rtok talpra ?ll?sa, a munk?sigazgat?s, a munk?stan?csok l?trej?tte ?s ut?v?dharca, a felkel?k t?rsadalmi hovatartoz?sa, forradalom visszhangja a szomsz?dos ?llamok magyars?g?ban, a menek?l?s politikai ?s t?rsadalmi okai, a befogad?s k?r?lm?nyei. M?g a legnehezebben megfoghat? eszmei-ideol?giai k?rd?sek felt?rk?pez?se sem hi?nyzik a palett?r?l, mik?nt jelent?s k?s?rletek t?rt?ntek a forradalom ?nszervez?d?s?ben tetten ?rhet? t?rt?neti p?ldak?pek azonos?t?s?ra. K?ts?get kiz?r?an bebizonyosodott, hogy a forradalomm? tereb?lyesed? felkel?s k?vetkezm?nyei egyform?n ?rintett?k az eg?sz orsz?got, a f?v?rost, a nagyobb ?s kisebb v?rosokat, a falvak t?bbs?g?t. Nem ker?lt?k meg a kutat?sok a forradalomnak az 1989/1990-es rendszerv?lt?sra gyakorolt eszmei hat?s?nak vizsg?lat?t sem.
Nem csup?n ?j szempontok ?s ?j t?m?k jelentek meg, de a lehet?s?gekhez m?rten b?v?lt a forr?sok k?re is. Nem egyszer?en a k?lf?ldi lev?lt?rakban fokozatosan hozz? f?rhet?v? v?lt (ha nem is nagysz?m?, de esetenk?nt fontos) dokumentumokkal, hanem a hazai lev?lt?rak m?dszeres felt?r?s?val, a r?sztvev?k visszaeml?kez?seivel, a szociol?gia eszk?zeivel felt?rt statisztikai inform?ci?kkal.
Term?szetesen a felhalmoz?d? tudom?nyos ismeretek megismertet?se, be?p?l?se a k?zfelfog?sba, az oktat?sba, enn?l sokkal hosszabb folyamat. A t?rt?n?sz azonban ezt tekinti c?lj?nak.

TARTALOM

El?sz? 7
Romsics Ign?c: Bevezet? 9
I.
Gyarmati Gy?rgy: A politikai rend?rs?g ?tja 1956-hoz.
(A megsz?ntetve-meg?rz?tt ?llamv?delmi Hat?s?g) 21
Standeisky ?va: A magyar ?r?k ?s a Szovjetuni? Kommunista P?rtj?nak XX. kongresszusa 37
Bar?th Magdolna: A XX. kongresszus ut?n 57
II.
Gecs?nyi Lajos: Forradalom el?tt ?s ut?n. Osztr?k-magyar kapcsolatok 1945-1965 83
B?k?s Csaba: A magyar semlegess?g 1956-ban 107
Tischler J?nos: Lengyelorsz?g ?s Magyarorsz?g, 1956-1958 123
Stefano Bottoni: K?nyszerb?l strat?gia: a rom?n ?llamhatalom v?laszl?p?sei a magyar forradalomra (1956-1958) 157
III.
Vida Istv?n: Adal?kok a F?ggetlen Kisgazdap?rt ?jj?szervez?d?s?hez 1956-ban 199
Valuch Tibor: Sorsok ?s p?ly?k. Az ’56-osok
?let?t-vizsg?lat?nak n?h?ny tanuls?ga 251
Papp Istv?n: A Begy?jt?si Miniszt?rium az 1956-os forradalom idej?n ?s a beszolg?ltat?si rendszer felsz?mol?sa 1956-57-ben 267
Varga Zsuzsa: 1956 hat?sa a K?d?ri agr?rpolitika kialakul?s?ra 299

Készleten