A Horthy-korszak Magyarorsz?ga jugoszl?v szemmel. D?lszl?v lev?lt?ri forr?sok Magyarorsz?gr?l 1919?1941

3,950 Ft

V?logatta, szerkesztette, ford?totta, a bevezet? tanulm?nyt ?s a jegyzeteket ?rta: Horny?k ?rp?d

K?nyv?szeti adatok
……………………………………………………………………………………………………

T?rskiad?: MTA B?lcs?szettudom?nyi Kutat?k?zpont T?rt?nettudom?nyi Int?zet
ISBN 9786155497810
M?ret: 155×230 mm
Terjedelem: 324oldal
K?t?s: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt, v?d?bor?t?val

Ismertet?
……………………………………………………………………………………………………

Magyarok ?s d?lszl?vok, szerbek, horv?tok, szlov?nek egy ?vezrede ?lnek egym?s mellett, t?bbnyire b?k?sen, b?r a b?k?snek t?n? ?vsz?zadokat id?nk?nt s?lyos, v?res konfliktusok tark?tott?k. A hossz? egy?tt?l?s tapasztalata, ?rdekeik tal?lkoz?sa ?s nem ritk?n ?tk?z?se form?lta az egym?sr?l kialak?tott k?p?ket, amely jelent?s m?rt?kben meghat?rozta ?s napjainkban is befoly?solja az egy?n ?s a politika viszonyul?s?t a m?sik nemzethez. E k?pet az ?vsz?zados beidegz?d?sek ? az egy?tt?l?s tapasztalatai, az el?z? id?szakok er?viszonyainak alakul?sa, kultur?lis kapcsolataik intenzit?sa, t?rsadalmi r?tegzetts?g?k k?l?nb?z?s?ge, a ?civiliz?ci?s? szintjeik k?z?tti elt?r?s ? mellett a k?zelm?lt, a n?h?ny gener?ci? t?vlat?ban bel?that? m?lt esem?nyei ?s tapasztalatai is er?teljesen form?lt?k. K?l?n?sen, ha azok olyan dr?maian megv?ltozott id?szakhoz k?thet?k, mint a k?t vil?gh?bor? k?z?tti ?vtizedek.
Az olvas? ?ltal k?zben tartott k?nyv ennek a korszaknak, azon bel?l a k?t vil?gh?bor? k?z?tti ?vtizedek magyar?jugoszl?v kapcsolatainak tanulm?nyoz?s?hoz k?v?n seg?ts?get ny?jtani. A k?tet ?jszer?s?ge ?s ?tt?r? jelent?s?ge abb?l ad?dik, hogy els?k?nt t?r el?nk egy szomsz?dos ?llam hivatalos dokumentumain kereszt?l kirajzol?d? ?tfog? Magyarorsz?g-k?pet. A k?tet a forr?sok lehet? legsz?lesebb k?r?b?l mer?tve, j?r?szt m?g publik?latlan belgr?di lev?lt?ri dokumentumok seg?ts?g?vel mutatja be a k?t vil?gh?bor? k?z?tti d?lszl?v ?llam viszonyul?s?t Magyarorsz?ghoz. Magyarorsz?g k?lpolitik?j?t ?s belpolitik?j?t t?rgyal?, a gazdas?gi ?s k?zleked?si kapcsolatokra vonatkoz? forr?sok ?pp?gy helyet kaptak benne, mint a politikai botr?nyokkal, a p?rtpolitikai helyzet alakul?s?val, a vall?si k?rd?sekkel, a rev?zi?s politika sikereivel ?s kudarcaival, valamint ? kor?ntsem utols?sorban ? a jugoszl?viai magyar kisebbs?ggel ?s a magyarorsz?gi d?lszl?v kisebbs?g helyzet?vel foglalkoz? dokumentumok.

Készleten