A magyar egyh?zt?rt?net-?r?s forr?sadotts?gai

2,200 Ft

E tanulm?nygy?jtem?ny a P?csi Egyh?zt?rt?neti Int?zet 2005 szeptember?ben ?Egyh?zt?rt?neti forr?sok ? lev?lt?rak? c?mmel rendezett konferenci?ja nyom?n sz?letett. A konferencia t?m?ja az egyh?zt?rt?neti kutat?sok alapj?t k?pez? forr?sok felt?r?sa ?s ?rt?kel?se volt. A k?tet t?j?koztat a magyar egyh?zt?rt?net-?r?s forr?sainak lel?helyeir?l, a r?mai, b?csi, egyh?zmegyei, megyei, pl?b?niai lev?lt?ri anyagr?l ?s ezek tudom?nyos hasznos?that?s?g?r?l. F?kusz?ban a p?csi egyh?zmegye t?rt?neti forr?sai ?llnak, de m?s ter?letek, szervezetek ?s felekezetek forr?sfelt?r?s?nak k?rd?seivel is foglalkozik. A tanulm?nyok gyakorlati seg?ts?get ny?jtanak a kutat?shoz azzal, hogy bemutatj?k az egyes lev?lt?ri anyagok t?pusait ?s t?rt?neti ?rt?k?t.
Le?r?sVarga Szabolcs ? V?rtesi L?z?r (szerk.)

Alc?m: Egyh?zt?rt?neti kutat?sok lev?lt?ri alapjai k?l?n?s tekintettel a p?csi egyh?zmegy?re

ISBN 978?963 87435 0 3
Kiad?: P?csi P?sp?ki Hittudom?nyi F?iskola, P?csi Egyh?zt?rt?neti Int?zet
Megjelen?s: 2006
Nyelv: magyar
Terjedelem: 184 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

Tartalom

KATUS L?szl?:
El?sz??/?Preface
5
ERD?LYI Gabriella:
T?rsadalom ?s egyh?z a k?s? k?z?pkori Magyarorsz?gon: ?j forr?sok, ?j utak?/?Society ?and ?Church ?in ?Late ?Medieval ?Hungary: ?New ?Sources, ?New ?Ways
7
FAZEKAS Istv?n:
A magyar egyh?zt?rt?netre vonatkoz? forr?sok a b?csi lev?lt?rakban?/?Sources ?Referring ?to ?Hungarian ?Church ?History ?in ?the ?Archives ?in ?Vienna
16
MOLN?R Antal:
A h?dolts?gi katolikus egyh?zt?rt?net forr?sai?/?Sources ?of ?Catholic ?Church ?History ?in ?the ?Area ?under ?Ottoman ?Domination
36
HORV?TH Rich?rd:
A Gy?ri Egyh?zmegyei Lev?lt?r (V?zlatos lev?lt?r- ?s forr?sismertet?)?/?The ?Diocesan ?Archive ?of ?Gy?r ?(A ?Brief ?Guide ?of ?the ?Sources ?and ?the ?Archive)
47
TENGELY Adrienn:
A p?csi egyh?zmegye ter?let?n ?l? nem katolikus felekezetek t?rt?net?re vonatkoz? egyh?zi lev?lt?ri forr?sok?/?Sources ?of ?the ?Church ?Archives ?Referring ?to ?the ?History ?of ?non?Catholic ?Congregations ?in ?the ?Diocese ?of ?P?cs
65
DUJMOV Mil?n:
A dun?nt?li szerbekre vonatkoz? szerb ortodox egyh?zi forr?sok?/?Serbian ?Orthodox ?Church ?Sources ?Referring ?to ?the ?Serbs ?in ?Transdanubia?
75
SIPT?R D?niel:
A p?csi domonkosokra vonatkoz? forr?sok a rend r?mai k?zponti lev?lt?r?ban (Archivio Generale dell? Ordine dei Predicatori)?/?Sources ?Referring ?to ?the ?Dominicans ?of ?P?cs ?in ?the ?Central ?Archive ?of ?the ?Order ?(Archivio ?Generale ?dell?Ordine ?dei ?Predicatori)
83
G?ZSY Zolt?n:
Az egyh?zt?rt?net 18-19. sz?zadi forr?sai a dun?nt?li megyei lev?lt?rakban?/?The ?18th?19th?Century ?Sources ?of ?Church ?History ?in ?the ?South ?Transdanubian ?Archives
121
VARGA Szabolcs:
A pl?b?niai lev?lt?rak forr?s?rt?ke a p?csi egyh?zmegy?ben?/?The ?Value ?of ?the ?Sources ?of ?the ?Parish ?Archives ?in ?the ?Diocese ?of ?P?cs
135
G?RDONYI M?t?:
Az egyh?zt?rt?net 20. sz?zadi forr?sai?/?The ?20th?Century ?Sources ?of ?Church ?History
161
SPANNENBERGER Norbert:
Gondolatok a 20. sz?zadi magyar egyh?zt?rt?net m?dszertani feldolgoz?s?hoz?/?Thoughts ?on ?the ?Methodological ?Interpretation ?of ?20th?Century ?Hungarian ?Church ?History
169

* * *

El?sz?
(Katus L?szl?)

Minden egyh?zt?rt?neti kutat?s els? l?p?se a forr?sok sz?mbav?tele ?s felt?r?sa. Ez?rt a P?csi P?sp?ki Hittudom?nyi F?iskola Egyh?zt?rt?neti Int?zete 2005 szeptember?ben konferenci?t rendezett, ahol az el?ad?k ?ttekintett?k a magyarorsz?gi egyh?zt?rt?net legfontosabb k?lf?ldi ?s hazai lev?lt?ri forr?sait, k?l?n?s tekintettel a hamarosan millennium?t ?nnepl? p?csi egyh?zmegye t?rt?net?re. E konferencia el?ad?sait tartalmazza ez a k?tet.
Az egyh?zt?rt?net kutat?j?nak forr?sai kiv?laszt?sakor ?s ?sszegy?jt?sekor k?l?n?sen k?r?ltekint?en kell elj?rnia, hiszen a legt?bb esetben rendk?v?l sokr?t?, a vizsg?lt jelens?get elt?r? szempontok szerint t?kr?z? forr?sokkal kell dolgoznia. Nemcsak az egyh?zi jelleg? lev?lt?rakban kell kutatnia, hanem sz?molnia kell azzal is, hogy a vil?gi lev?lt?rak, a k?l?nb?z? szint? hat?s?gok ?s szervezetek iratai is fontos inform?ci?kat tartalmaznak t?m?j?ra vonatkoz?an. A saj?tosan egyh?zi jelleg? forr?sokat a pl?b?niai, p?sp?ki, ?rseki ?s k?ptalani lev?lt?rakban, a szerzetesrendek arch?vumaiban, legfels? szinten pedig a r?mai k?zponti egyh?zi lev?lt?rakban tal?lhatja meg. Az egyh?zat ?rint? vil?gi jelleg? forr?sokat viszont a megyei ?s v?rosi lev?lt?rakban, valamint a k?zponti korm?nyszerveknek az Orsz?gos Lev?lt?rban ?rz?tt iratai k?z?tt kell keresnie. A magyar egyh?zt?rt?net kutat?i sz?m?ra k?l?nleges fontoss?ggal b?rnak a b?csi lev?lt?rak.
Jelen k?tet tanulm?nyai bemutatj?k az eml?tett lev?lt?rak, illetve lev?lt?r-t?pusok legt?bbj?t. Elmondj?k, hogy milyen jelleg? forr?sok tal?lhat?k az egyes lev?lt?rakban, milyen seg?dletek (mutat?k, lelt?rak, iratjegyz?kek) ny?jtanak seg?ts?get a keresett forr?sok megtal?l?s?ban. Besz?molnak az illet? lev?lt?rban, vagy lev?lt?ri fondban eddig v?gzett magyar egyh?zt?rt?neti kutat?sokr?l, s az azok eredm?nyeit tartalmaz? publik?ci?kr?l.
H?rom tanulm?ny is foglalkozik a r?mai lev?lt?rakkal. Erd?lyi Gabriella az egyik fontos k?zponti hivatal, a Penitenci?ria lev?lt?r?t mutatja be, amely nemr?g ny?lt meg a kutat?k sz?m?ra. Csaknem 3 ezer magyarorsz?gi k?rv?ny tal?lhat? itt a 15. sz?zadb?l ?s a 16. sz?zad els? fel?b?l. A k?rv?nyek mintegy harmada vil?gi h?vekt?l sz?rmazik, s bepillant?st ad egyszer? ?tlagemberek mindennapi ?let?be, konfliktusaiba. A 16-17. sz?zadi oszm?n h?dolts?g egyh?zt?rt?net?nek forr?shelyzet?ben ?s kutat?s?ban az elm?lt negyedsz?zadban val?s?gos ?forradalmi” v?ltoz?s k?vetkezett be a r?mai lev?lt?ri kutat?sok eredm?nyek?nt. A Vatik?ni Titkos Lev?lt?rban, a Congregatio de Propaganda Fide lev?lt?r?ban ?s a jezsuit?k k?zponti arch?vum?ban az elm?lt ?vekben folytatott magyar vonatkoz?s? kutat?sok eredm?nyeir?l Moln?r Antal sz?mol be, aki maga is igen akt?v ?s term?keny munk?sa volt ennek a tudom?nyos ?forradalomnak”. Sipt?r D?niel a domonkos rend r?mai k?zponti lev?lt?r?t ismerteti, k?l?n?s tekintettel a 17-18. sz?zadi magyar vonatkoz?s? iratokra.
A magyar egyh?zt?rt?net sz?m?ra a r?mai lev?lt?rak mellett kiemelked? fontoss?g?ak a b?csi lev?lt?rak is, els?sorban az Osztr?k ?llami Lev?lt?r k?l?nb?z? r?szlegei, amelyek ?llagair?l Fazekas Istv?n k?sz?tett igen informat?v besz?mol?t. A Habsburg-h?zb?l val? uralkod?ink ugyanis a magyarorsz?gi katolikus egyh?zra vonatkoz? f?kegy?ri jogaikat a birodalom k?zponti igazgat?si szerveinek k?zvet?t?s?vel gyakorolt?k. Ez?rt a Staatsarchivban els?sorban a p?sp?k?k, kanonokok ?s egy?b f?papok kinevez?s?vel, valamint a f?papi hagyat?kokkal kapcsolatos iratok tal?lhat?k. Sz?mos magyar vonatkoz?s? iratot rejtenek a b?csi egyh?zi lev?lt?rak is.
A magyar egyh?zt?rt?net legfontosabb hazai forr?sb?zis?t a p?sp?ki ?s k?ptalani lev?lt?rak jelentik. Ezek k?z?l a gy?rir?l Horv?th Rich?rd k?sz?tett besz?mol?t. Az egyh?zmegyei lev?lt?rakhoz hasonl?an t?bbf?le t?pus? forr?st (pl?b?niat?rt?net, anyak?nyvek, egyh?zl?togat?si jegyz?k?nyvek, hivatalos levelez?sek, iskolai iratok) rejtenek – igaz, hogy csak a 18. sz?zadt?l kezdve – a pl?b?niai lev?lt?rak. A p?csi egyh?zmegye pl?b?niai lev?lt?rainak forr?s?rt?k?t, hasznos?that?s?g?t, sz?mos konkr?t p?ld?val illusztr?lva, Varga Szabolcs m?rte fel. G?zsy Zolt?n egy eddig rendszeresen nem kutatott lev?lt?ri forr?sra h?vja fel az egyh?zt?rt?n?szek figyelm?t: a megyei lev?lt?rakban tal?lhat? egyh?zi vonatkoz?s? iratokra, amelyek ?j aspektusokkal eg?sz?thetik ki az egyh?zi lev?lt?rak iratai alapj?n nyert k?pet. R?szletesen ismerteti, hogy a dun?nt?li megyei lev?lt?rakban milyen fondokban tal?lhat? ilyen anyag. G?rdonyi M?t? a magyar katolikus egyh?z 1918 ut?ni t?rt?net?re vonatkoz? forr?sok legfontosabb t?pusait ?s azok lel?helyeit mutatja be, valamint azt, hogy ?e forr?sanyag alapj?n milyen tov?bbi kutat?si ir?nyok ad?dnak az egyh?zt?rt?n?szek sz?m?ra.?
A konferencia tekintettel volt a p?csi egyh?zmegye ter?let?n ?l? nem katolikus felekezetek t?rt?net?nek kutat?ira is. Sz?mukra k?t el?ad?s ismertette a forr?sadotts?gokat. Tengelyi Adrienn a protest?nsok, a kis egyh?zak, valamint az izraelit?k 20. sz?zadi t?rt?net?nek lev?lt?ri forr?sair?l sz?molt be, els?sorban a helyt?rt?n?szek sz?m?ra. Dujmov Mil?n pedig a Dun?nt?lon lak? ortodox szerbs?g t?rt?net?nek bels?, egyh?zi forr?sait ismertette.
Szerepel a k?tetben egy t?rt?netelm?leti, m?dszertani tanulm?ny is. Spannenberger Norbert a 20. sz?zadi magyar egyh?zt?rt?net kutat?it figyelmezteti arra, hogy modernkori t?rt?net?r?s jobban ki van t?ve az aktu?lis politikai diskurzusok hat?s?nak, ?s jobban ki van szolg?ltatva nem tudom?nyos ?rdekeknek, mint a r?gebbi korokkal foglalkoz?. Hangs?lyozza, hogy az egyh?zt?rt?net-?r?sban ugyanolyan szigor? szakmai krit?riumoknak kell ?rv?nyes?lni?k, mint a t?rsadalom-, politika- vagy gazdas?gt?rt?netben. A modernkori egyh?zt?rt?net els?sorban t?rsadalomt?rt?net, ez?rt kiemeli a t?rsadalomtudom?nyokhoz val? kapcsol?d?s sz?ks?gess?g?t ?s az ?sszehasonl?t? m?dszer alkalmaz?s?nak fontoss?g?t.
L?that?, hogy e k?tetet nem csup?n a p?csi egyh?zmegye t?rt?net?nek kutat?i forgathatj?k haszonnal, hanem a sz?lesebb ?rtelemben vett magyar egyh?zt?rt?nettel ak?r makro-, ak?r mikroszinten foglalkoz?k sz?m?ra is bevezet? t?j?koztat?st ny?jt a lev?lt?ri forr?sokba, azok lel?helyeire ?s e forr?sok tudom?nyos hasznos?that?s?g?ra vonatkoz?an. Ez volt a sz?nd?kunk ?s ebben a rem?nyben ny?jtjuk ?t k?tet?nket az egyh?zt?rt?neti kutat?sok ir?nt ?rdekl?d?knek.

Készleten