M?r? Endre G?bor – Cz?re ?va M?ria: Volt egyszer egy Szom?lia

2,950 Ft

2013 m?rcius?ban lesz negyven ?ve annak, hogy e k?nyv szerz?i Budapestet elhagyva, k?t kis gyermek?kkel, Mogadishuban Afrika f?ldj?re l?ptek. Az Eg?szs?g?gyi Vil?gszervezet (WHO) megb?z?s?b?l Szom?lia elmaradott, k?zeg?szs?g?gyi-j?rv?ny?gyi helyzet?nek jav?t?s?n kellett munk?lkodniuk. Szom?lia f?v?ros?ban, Mogadishuban, az Indiai-?ce?n partj?n elt?lt?tt majdem ?t ?v alatt szerzett ismereteikr?l, benyom?saikr?l, ?lm?nyekben d?s mindennapjaikr?l, szakmai munk?juk eredm?nyeir?l sz?molnak be e k?pekkel illusztr?lt k?nyv?kben. Ezt a peri?dust ?let?k legszebb ?veinek tekintik, ?gy k?l?n?sen ?rinti ?ket az ott lej?tsz?d?, imm?ron h?sz ?ve tart? humanit?rius katasztr?fa. Ez?rt fontosnak tartott?k, hogy eml?ket ?ll?tsanak Szom?lia t?rt?nete azon id?szak?nak, amely a stabilit?s ?s a fejl?d?s aranykorak?nt maradt fenn az id?sebb szom?li gener?ci? eml?kezet?ben is.E b?k?s korszak ellent?tek?nt ?sszefoglalj?k az ut?bbi ?vtizedekben ott lej?tsz?d? tragikus, polg?rh?bor?s esem?nyeket, azok nemzetk?zi kihat?sait (pl. kal?zkod?s), valamint annak a szom?li n?p ?let?re gyakorolt tragikus k?vetkezm?nyeit. Felteszik a k?rd?st, ?s v?laszt is pr?b?lnak tal?lni arra, hogyan lehetne ebb?l a v?gtelen emberi szenved?sb?l, e rem?nytelennek l?tsz? helyzetb?l kiutat tal?lni, miel?tt az esem?nyek Szom?lia teljes megsemmis?l?s?hez vezetn?nek. Az utols? k?t h?nap szom?liai h?rei ugyanis, miszerint az ?j korm?ny megv?laszt?sa ?s az ?j Alapt?rv?ny elfogad?sa ut?n a lakoss?g lelkes ?jj??p?t?sbe kezdett Mogadishuban, a konszolid?ci? ir?ny?ba mutat? halv?ny rem?nysug?rk?nt ?rt?kelhet?k. A t?ny, hogy m?r t?bb orsz?g elismerte az ?j korm?ny legitimit?s?t, ?s az Egyes?lt Nemzetek Fejleszt?si Programj?nak (UNDP) szak?rt?i is visszat?rtek a f?v?rosba, ugyancsak rem?nyt ?bresztenek Szom?lia ?jj?sz?let?s?re.
Le?r?sISBN 9786155339097
Kiad?: Vir?gmandula Kft.
Megjelen?s: 2013
Nyelv: magyar
Terjedelem: 152 o.
M?ret:?160×240 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Tartalom

El?sz?
Hogyan ker?lt?nk kapcsolatba Szom?li?val
Indul?ban az ismeretlen fel?. Kezdeti neh?zs?gek
A munka megkezd?dik
Az orsz?g m?ltja ?s az 1970-es ?vek Szom?li?ja. F?ldrajzi helyzet ?s kl?ma
Gyermekeink beilleszked?se az ?j k?rnyezetbe. Iskola
A mindennepi ?lettel ?s az orvosi t?nyked?ssel kapcsolatos kih?v?sok a h?zast?rs szemsz?g?b?l
T?rsadalmi ?let?nk
Az akkori magyar ?llamf?, Losonczi P?l szom?liai l?togat?sa
A szom?liai eg?szs?g?gyi helyzetr?l ?ltal?ban, gyakorlati ?s tudom?nyos munk?m
A politikai ?s biztons?gi helyzet roml?sa (ogadeni h?bor? ). S?rg?s eg?szs?g?gyi evaku?l?s
Napjaink Szom?li?ja
Az eg?sz?g?gy jelenlegi helyzete Szom?li?ban
Ut?sz?, quo vadis Szom?lia, quo vadis Afrika?
F?ggel?k (Tudom?nyos munk?m)
K?pek jegyz?ke ?s forr?sai
A k?nyvben haszn?lt r?vid?t?sek

Készleten