A Magyar Katolikus P?sp?ki Kar tan?cskoz?sai 1949?1965 k?z?tt.

8,500 Ft

Katolikus egyh?zt?rt?net?nk sz?mos forr?svid?ke k?z?l az egyik a r?nk maradt eml?keknek az a csoportja, amely a Magyar Katolikus P?sp?ki Konferencia vagy – kor?bbi elnevez?se szerint – a Magyar P?sp?ki Kar tev?kenys?g?t tan?s?tja. A p?sp?ki konferenci?k csak a II. Vatik?ni Zsinat nyom?n v?ltak a vil?gegyh?zban ?ltal?nosan k?telez? int?zm?nny?. Haz?nkban azonban m?r a XIX. sz?zadban is intenz?vek ?s rendszeresek voltak a katolikus p?sp?k?k tan?cskoz?sai, akkori sz?val ?lve a P?sp?ki Kar konferenci?i. Ezeknek a jelent?s?ge politikailag is ?rezhet? volt a XIX. sz?zad k?zep?n, amikor az 1848-49-es forradalom ?s szabads?gharc buk?sa ut?n az ?nk?nyuralmi rendszer egys?ges P?sp?ki Konferenci?t k?v?nt szervezni a Habsburg Birodalom eg?sz ter?lete sz?m?ra. Ezekr?l a gy?l?sekr?l a magyar p?sp?k?k ?ltal?ban t?vol maradtak, viszont az orsz?gon bel?l ism?telten tan?cskoztak egym?ssal. Ezzel p?rhuzamosan tal?lt?k meg ?n?ll? megbesz?l?seik form?j?t a horv?t p?sp?k?k is. A p?sp?kkari tan?cskoz?sok legfontosabb dokumentumai – a k?rlevelek ?s nyilatkozatok mellett – maguk a jegyz?k?nyvek. Ezeknek a jegyz?k?nyveknek, melyeket 1892-t?l folyamatosan vezettek, az elm?lt ?vekben gy?jtem?nyes kiad?sai l?ttak napvil?got. Az 1919-t?l 1944-ig terjed? id?szak jegyz?k?nyveit (A Magyar Katolikus P?sp?kkari tan?cskoz?sok t?rt?nete ?s jegyz?k?nyvei 1919-1944 k?z?tt, I?II, M?nchen- Budapest 1992), valamint az 1945-t?l 1948-ig terjed? peri?dus jegyz?k?nyveit (A Magyar Katolikus P?sp?kkari tan?cskoz?sok t?rt?nete ?s jegyz?k?nyvei 1945-1948 k?z?tt, K?ln-Budapest 1996) Beke Margit adta k?zre. M?r az a t?ny is, hogy a m?sodik vil?gh?bor?t k?vet? h?rom ?v anyaga egy ?n?ll? k?tetet tesz ki, jelzi, hogy ebben az id?szakban a P?sp?ki Konferencia az egyh?z ?s a t?rsadalom ?let?nek s?lyos k?rd?seivel szembes?lt. A jelen munka anyaga a fenti k?tetekhez kapcsol?dik, id?ben folytatva a dokumentumok sor?t. 1949-t?l a hazai p?sp?k?k tan?cskoz?sainak legfontosabb jellemz?je az volt, hogy rendk?v?l nagy politikai ny
Balogh Margit (szerk.)
A Magyar Katolikus P?sp?ki Kar tan?cskoz?sai 1949?1965 k?z?tt. Dokumentumok I-II. k?tetKiad?: METEM
ISBN 9789639662247
Megjelen?s: 2008
Nyelv: magyar
Terjedelem: 1476 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

Elfogyott