A magyar kereszt?nys?g ezer ?ve

8,500 Ft

A Hung?ri?? Christianae Millennium c?m? ki?ll?t?s m?v?szi, dokument?ci?s ?s liturgikus eml?kek seg?ts?g?vel a magyarorsz?gi kereszt?nys?g ezer ?v?re k?v?n eml?keztetni. Ez a nagyon ?rdekes ki?ll?t?s val?j?ban a nemes magyar n?p t?rt?nelm?ben az elm?lt t?z ?vsz?zad alatt l?trej?tt gazdag ?r?ks?g eleny?sz?, ?mde jelent?s r?sz?t mutatja be a Vatik?ni M?zeumokban. A sokf?le tan?bizonys?g, melyet a ki?ll?t?s a l?togat?k el? t?r, r?vil?g?t arra, hogy ez a n?p milyen m?lys?gben tette mag??v? az evang?liumi ?rt?keket, s hogy az eur?pai f?ldr?sz k?z?s gy?kereihez tartozik.
Az egykor Pann?ni?nak nevezett r?gi?ban a kereszt?nys?g hajnala a X. sz?zad kezdet?n ?lt Maldavinus p?sp?k munk?ss?g?hoz kapcsol?dik. Ezt k?vet?en az Evang?lium terjed?se a magyarok k?z?tt b?tor?t? l?k?st kapott G?za fejedelem megt?r?s?nek ?s megkeresztelked?s?uek k?sz?nhet?en. Tov?bbi ragyog? id?szaka k?vetkezett Vajkkal, G?za fi?val, akit Istv?n n?ven Magyarorsz?g kir?ly?v? koron?ztak. Istv?n ?Nagy jelz?vel ker?lt az Egyh?z ?vk?nyveibe, szentk?nt tisztelik. Az ? uralma alatt 997-ben l?tes?tett?k a pannonhalmi Szent M?rton ap?ts?got, amely Eur?pa nagyjelent?s?g? vall?si ?s vil?gi k?zpontj?v? lett.

Hung?ri?? Christianae Millennium

Szerz?k: Zombori Istv?n, Cs?falvay P?l Maria, Antonietta De Angelis

Kiad?: Magyar Katolikus P?sp?ki Konferencia Budapest,
Megjelen?s: 2001
ISBN 9789630072483
Terjedelem: 416 oldal
M?ret: 200×297 mm
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Az 1000. ?v hajnal?n alap?tott?k az ?rseki sz?khelyet Esztergom k?zponttal ?s l?trej?tt a kezdetben h?t egyh?zmegy?re osztott egyh?zi hierarchia. Ezekt?l az eml?kezetes kezdetekt?l napjainkig a kereszt?nys?g Magyarorsz?gon csod?latra m?lt? kultur?lis, szents?gi, m?v?szeti ?s t?rsadalmi vir?gz?st ?lt meg, amely a keleti ?s nyugati, akkor m?g egys?ges, kereszt?ny hagyom?nnyal folytatott szoros, term?keny p?rbesz?dben fejl?d?tt. S?t, ehhez a gazdag szellemi ?r?ks?ghez a magyar n?p jelent?sen hozz?j?rult mind a mai napig sz?mon tartott szentjeinek ?s nagyjainak k?sz?nhet?en. El?g t?bbek k?zt Szent Imre, Szent L?szl?, Szent Erzs?bet ?s Szent Margit nev?t eml?teni.
S mit mondjunk azokr?l a kapcsolatokr?l, amelyek Magyarorsz?got mindig is P?ter tr?nus?hoz k?t?tt?k? A t?rt?nelmi eml?kek egybehangz?an bizony?tj?k, hogy azok mindig nagyon szorosak voltak. Magyarorsz?g az Apostoli Szentsz?kt?l t?maszt, meg?rt?st ?s b?tor?t?st kapott, k?l?n?sen ezer?ves t?rt?nelm?nek neh?z, dr?mai id?szakaiban.
Az ?vsz?zadok sor?n a magyar n?p hit?b?l mer?tette a b?tors?got, hogy legy?zze l?t?nek k?l?nb?z? id?szakaiban jelentkez? neh?zs?geit ?s akad?lyait. Az id?k sor?n az orsz?got ?rt szenved?sek s?lyosak voltak. De sosem fogyott el az ereje ahhoz, hogy mindent el?lr?l kezdjen el?dei h?sies h?s?g?nek eml?k?re hivatkozva. ?gy nyert er?t ahhoz, hogy ?tj?nak ?jabb szakaszait v?gigj?rja, s optimizmust, hogy lem?nnyel n?zzen a j?v?be. Igen, a szellemi ?rt?kek soha sem hagyt?k el. Ennek tan?jel?t k?v?nja a Hung?ri?? Christiaiiae Millennium c?m? ki?ll?t?s a l?togat?k el? t?rni. A befogadott ?s elfogadott kereszt?ny hit tette lehet?v? a magyar nemzet sz?m?ra, hogy mindig megtal?lja saj?t mag?ban a folyamatos szellemi ?s t?rsadalmi ?jj?sz?let?s akarat?t.
Val?ban, amint azt II. J?nos P?l p?pa Szent Istv?n millenniuma alkalm?b?l kiemelte, a magyarok tal?lkoz?sa a kereszt?nys?ggel egy ?j tudat kifejl?d?s?t seg?tette el?. 2000. augusztus 16-?n, a magyar n?phez int?zett ?zenet?ben kifejezte azt a k?v?ns?g?t, hogy a kereszt?nys?ghez val? h?s?g ma is ind?tsa arra a magyarokat, hogy ??polj?k az emberi l?ny m?lt?s?g?ban elpuszt?thatatlanul gy?kerez? k?lcs?n?s tiszteletet ?s szolidarit?st?.
Mindez k?l?n?sen ?rt?kess? teszi a Hung?ri?? Christianae Millennium c?m? ki?ll?t?st. A l?togat?k figyelm?be aj?nlott m?t?rgyak Isten ?vsz?zados gondoskod?s?nak jelei ?s bizony?t?kai az Evang?lium szerencs?s be?p?l?s?nek a szeretett magyar n?p lelk?nek m?ly idegsz?laiba. Magyarorsz?g eg?sz ezer?ves t?rt?nelm?re vetett pillant?ssal sz?mba lehet venni a k?l?nb?z? esem?nyeket, utaz?st t?ve annak a kereszt?ny n?pnek lelke fel?, amely ?rt?kes ?s helyettes?thetetlen jelenl?t?vel gazdag?totta az eg?sz eur?pai kult?r?t.
Angelo Sodauo B?boros,
?szents?ge ?llamtitk?ra Vatik?n, Szent P?ter ?s P?l napj?n, 2001. j?nius 29-?n.

Elfogyott