A p?csi egyh?zmegye a 17?18. sz?zadban

2,200 Ft

Jelen k?tet?nk a P?csi P?sp?ki Hittudom?nyi F?iskola ?ltal 2004 szeptember?ben rendezett tudom?nyos konferencia el?ad?sait, illetve az el?ad?sok alapj?ul szolg?l? tanulm?nyokat tartalmazza. A konferencia megrendez?s?t k?t nevezetes ?vfordul? tette id?szer?v?. Egyfel?l ezekben az ?vekben eml?kez?nk a R?k?czi-szabads?gharc 300 ?vvel ezel?tt lezajlott esem?nyeire. M?sfel?l n?h?ny ?v m?lva, 2009-ben ?nnepelj?k a p?csi p?sp?ks?g alap?t?s?nak ezredik ?vfordul?j?t, s err?l a Hittudom?nyi F?iskola a p?sp?ks?g t?rt?net?nek, az elm?lt ?vezred m?g b?ven megl?v? feh?r foltjainak tudom?nyos felt?r?s?val szeretne megeml?kezni. A R?k?czi-szabads?gharchoz P?cs v?ros t?rt?net?nek tragikus esem?nysora f?z?dik: 1704-ben el?bb a kurucok, majd a szlav?niai r?c hat?r?r?k d?lt?k fel, rabolt?k ki a v?rost. Mindk?t d?l?snak nemcsak az anyagi ?rt?kek, k?zt?k templomok ?s egyh?zi berendez?sek ?s kincsek m?rhetetlen pusztul?sa volt az eredm?nye, hanem t?bb sz?z p?csi lakos is ?ldozatul esett a h?bor? pokl?ban elszabadult gyilkos szenved?lyeknek.
A k?tetben tal?lhat? tanulm?nyok egy r?sze a R?k?czi-szabads?gharc orsz?gos ?s helyi vonatkoz?saival foglalkozik. Bemutatj?k a k?zvetlen el?zm?nyt: a p?csi egyh?zmegye felszabadul?s?t a t?r?k h?dolts?g al?l, majd tan?i lehet?nk a kurucok ?s a r?c hat?r?r?k v?res ?sszecsap?sainak az egyh?zmegye ter?let?n. De a t?rt?net nem csak k?lcs?n?s kegyetlenked?sekkel j?r? politikai, etnikai ?s vall?si visz?lyokr?l sz?l, hanem megb?k?l?si t?rekv?sekr?l is. Az ellenfelek ?sszeb?k?t?se ?rdek?ben tett ? sajnos eredm?nytelen ? er?fesz?t?seket egy baranyai birtokos, Hellebronth J?nos kuruc ezeres kapit?ny. Ha az ? ?s m?sok er?fesz?t?sei nem is j?rtak eredm?nnyel, s a ?R?cz Nemzetet? nem is siker?lt a magyar ?gy sz?m?ra megnyerni, az?rt nem kev?s mag?t r?cnak vall? katona harcolt R?k?czi sereg?ben. Vel?k ismerkedhet?nk meg a k?tet egyik tanulm?ny?ban.

Le?r?s

Fedeles Tam?s ? Varga Szabolcs (szerk.)

Alc?m: A p?csi egyh?zmegye a 17?18. sz?zadban

ISBN 963 7593 72 1
Kiad?: P?csi P?sp?ki Hittudom?nyi F?iskola, P?csi Egyh?zt?rt?neti Int?zet
Megjelen?s: 2005
Nyelv: magyar
Terjedelem: 209 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

A k?tet tanulm?nyainak t?bbs?ge a p?csi egyh?zmegye t?rt?net?vel foglalkozik olyan hosszabb id?s?vban, amelynek tengely?ben a 18. sz?zad eleje, a R?k?czi-szabads?gharc id?szaka ?ll. A tanulm?nyok a 16. sz?zadt?l a 18. sz?zad k?zep?ig ?vel?en mutatj?k be az egyh?zmegye vall?si ?s kultur?lis ?let?nek fontosabb mozzanatait. Megismerked?nk a felszabadul?s ut?ni els? p?sp?kkel, a ?harcias-hitv?d?? Radonay M?ty?s Ign?ccal, valamint szinte szem?lyes ismerets?gbe ker?l?nk a 18. sz?zad eleji p?csi k?ptalannal ?s kanonokjaival. A felszabadul?s, majd a szatm?ri b?ke ut?n a p?csi egyh?zmegy?ben is az ?jj??p?t?s, az ?jj?szervez?s volt a legs?rg?sebb fel-adat. Helyre kellett ?ll?tani, ki kellett ?p?teni mind a polg?ri, mind az egyh?zi k?zigazgat?st. Ennek ?rdek?ben pontosan meg kellett ?llap?tani a v?rmegy?k ?s az egyh?zmegy?k hat?rait, s ez a p?csi ?s a veszpr?mi p?sp?ks?g k?z?tt sem ment vit?k, s?rl?d?sok n?lk?l. A 18. sz?zadban r?szben a t?r?k el?tti, k?z?pkori egyh?zi infrastrukt?ra ?ledt ?jj?, r?szben sz?ks?gess? v?lt ?j pl?b?ni?k alap?t?sa, ?j templomok ?p?t?se. A pl?b?niah?l?zat folytonoss?g?nak ?s tov?bb?p?t?s?nek k?rd?sk?r?be enged bepillant?st az a tanulm?ny, amely Baranya templomainak patrociniumait vizsg?lja a 18. sz?zad elej?n. Az anyagi infrastrukt?ra, a telep?l?sh?l?zat ?s az igazgat?si szervezet ?jj??p?t?se mellett nagy sz?ks?g volt lelki ?jj??p?t?sre, a hit?let meg?jul?s?ra is. Ebben az egyh?ziak, a kl?rus mellett fontos szerepet j?tszottak a nagybirtokos kegyurak is. A p?csi egyh?zmegy?ben ezen a t?ren k?l?n?sen k?t kegy?ri csal?d t?nt ki tev?kenys?g?vel: a Batthy?ny ?s a Mercy familia.
A t?r?k h?dolts?g vall?si-egyh?zi viszonyaiba ny?jt betekint?st k?t tanulm?ny: az egyik a h?dolts?gi ter?let egyh?zi int?zm?nyeit tekinti ?t, a m?sik pedig a p?csi egyh?zmegye m?vel?d?s?t ?s iskol?z?s?t mutatja be a 16-17. sz?zadban. A kultur?lis vonalat viszi tov?bb a 17. sz?zad v?g?t?l az 1770-es ?vekig az a tanulm?ny, amely a p?csi jezsuita iskoladr?m?val foglalkozik, s felt?rja a v?ros kultur?lis ?let?nek egy ?rdekes ?s az ifj?s?g nevel?s?ben fontos szerepet j?tsz? szektor?t. De a k?tet nemcsak az egy-h?zmegye katolikusaival foglalkozik, hanem a baranyai megyei ortodox szerb lakoss?g 17. sz?zad v?gi vall?si helyzet?nek is szentel egy alapos tanulm?nyt.
Ez a r?vid ?ttekint?s is mutatja, hogy ezt a tanulm?nyk?tetet egyar?nt haszonnal forgathatj?k mind a R?k?czi-szabads?gharc, mind P?cs v?ros ?s Baranya-megye, valamint a p?csi egyh?zmegye 16-18. sz?zadi t?rt?nete, vall?si ?s kultur?lis viszonyai ir?nt ?rdekl?d? olvas?k. ?gy v?lem, meg-gy?z?en tan?skodik ez a k?tet arr?l is, hogy a p?csi egyh?zt?rt?n?szek k?r?ben az elm?lt ?vekben komoly kutat?sok indultak az egyh?zmegye t?rt?net?nek minden ter?letre kiterjed?, lev?lt?ri forr?sokon alapul?, sz?les k?r? felt?r?sa ?rdek?ben. Rem?lj?k, hogy a folytat?s is m?lt? lesz egy ezer-?ves p?sp?ks?g rangj?hoz ?s h?rnev?hez.

Katus L?szl?

Tartalom

KATUS L?szl?: El?sz?
5
MOLN?R Antal: A Katolikus Egyh?z int?zm?nyrendszere a h?dolt Magyarorsz?gon
7
VARGA J. J?nos: A t?r?k elleni felszabad?t? h?bor? hadmozdulatai a p?csi egyh?zmegye ter?let?n
18
KATUS L?szl?: R?k?czi ?s a Szentsz?k
25
B?NK?TI Imre: 1704: k?t hadsereg a D?l-Dun?nt?lon, k?t trag?dia P?csett
33
M?SZ?ROS K?lm?n: A szerb-kuruc megb?k?l?si t?rekv?sek egyik szor-galmaz?ja: Hellenbronth J?nos kuruc ezereskapit?ny
52
SERES Istv?n: R?c katon?k II. R?k?czi Ferenc hadsereg?ben
67
?DOR Imre: A h?dolts?g ut?ni P?cs ?harcias-hitv?d?? p?sp?k?-nek megpr?b?ltat?sai: Radanay M?ty?s Ign?c (1687?1703)
92
DUJMOV Mil?n: A szerb ortodox egyh?z helyzete Barany?ban az 1690-es ?vekben
117
G?ZSY Zolt?n: A p?csi egyh?zmegye nyugati hat?rainak probl?m?i a 18. sz?zad elej?n
134
TIM?R Gy?rgy: Patroc?niumok Baranya v?rmegy?ben a 18. sz?zad els? ?vtizedeiben
156
LANTOSN? IMRE M?ria: K?t vil?gi kegy?r a hit?let meg?j?t?s??rt
185
FEDELES Tam?s: A p?csi sz?kesk?ptalan kanonokjai a 18. sz?zad els? fel?ben
204
VARGA Szabolcs: Peregrin?ci? ?s m?vel?d?s a p?csi egyh?zmegy?ben a 16?17. sz?zadban
246
M?RFI Attila: A p?csi jezsuit?k egyh?zi t?m?j? sz?ndarabjai a 17?18. sz?zadban
273

 

Készleten