A P?csi Egyh?zmegye vonz?s?ban

2,950 Ft

Egyh?zmegy?nk tud?s papj?t, Tim?r Gy?rgy?t k?sz?ntj?k 75. sz?let?snapj?n a jelen kiad?v?nnyal. Az ?nnepi alkalomra megjelent tanulm?nyk?tet szerz?i n?vsor?ra tekintve j?l l?t?hat?, hogy egyh?zt?rt?net-?r?i munk?ss?ga nem csup?n sz?kebb ?p?tri?ja”, a P?csi Egy?h?zmegye ter?let?n ismert Fontos azonban hangs?lyoznunk, hogy a hist?ria kutat?sa j?lle- het nagyon fontos szerepet t?lt be az ?nnepelt ?let?ben, m?gis annak csak egy szelete. T?m?r Gy?rgy eg?sz ?let?t meghat?roz? hivat?sa az Egyh?z szolg?lata, k?zelm?ltb?li nyug?t?z?s?ig egy?ttal a h?vek lelki gondoz?sa volt
Lelkip?sztori hivat?s?nak kialakul?s?ban a csal?di ind?ttat?s nagyon fontos szerepet j?t?szott. A m?lyen h?v? csal?dban ugyanis h?rman is az Egyh?z szolg?lat?t v?lasztott?k. Nagy?n?nje a Miasszonyunk kanonokrend p?csi z?rd?j?ba l?pett, egyik nagyb?tyja a ferences rend lagja lett. M?sik nagyb?tyja, s egy?ttal p?ldak?pe, Dr. Haj?s Gy?rgy, a vil?gi papi szolg?latot v?lasztotta; P?csett m?k?d?tt teol?giai tan?rk?nt, ?s a sz?kesegyh?z kanonokjak?nt.
Le?r?s?nnepi tanulm?nyok Tim?r Gy?rgy tisztelet?re

Szerk.: Fedeles Tam?s – Horv?th Istv?n – Kiss Gergely

ISBN 9789639662155
Kiad?: Magyar Egyh?zt?rt?neti Enciklop?dia Munkak?z?ss?g (METEM)
Megjelen?s: 2007
Nyelv: magyar
Terjedelem: 350 oldal
M?ret: 165×235 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

A p?csi ciszterci gimn?ziumban szerzett ?retts?git k?vet?en a p?csi szemin?riumban Kezdte meg teol?giai tanulm?nyait. Mivel P?csett a kommunista ?llamp?rt megsz?ntette a szemin?riumot, ez?rt Gy?rben folytatta ?s fejezte be teol?giai st?diumait. 1956. j?nius 17- en szentelte papp? a p?csi sz?kesegyh?zban Vir?g Ferenc p?sp?k A k?vetkez? ?vtizedben bipl?nk?nt m?k?d?tt M?rokon, Nagydorogon, M?gocson, Pakson ?s Szigetv?ron. 1966- ban kapta meg els? pl?b?nosi diszpoz?ci?j?t Ibaf?ra. Itt k?t?tt ?letre sz?l? bar?ts?got egy?h?zmegy?nk n?h?ny ?ve elhunyt, ugyancsak t?rt?nelmi ?rdekl?d?s? papj?val, Horv?th J. Gyul?val, s az ? hat?s?ra kezdte meg t?rt?nelmi kutat?sait Eg?szen az ibafai pl?b?nia 1973- ?s megsz?n?s?ig m?k?d?tt a faluban, majd Dr. Cserh?ti J?zsef megy?sp?sp?k P?csre ne?vezte ki seg?dlelk?sznek Nem kapott ?n?ll? pl?b?ni?t, mivel egy?ttal egyh?zmegyei terve?z?k?nt is sz?m?tottak munk?j?ra. A II. Vatik?ni Zsinat reformjainak megfelel?en ugyanis folyamatosan folyt a templomok liturgikus ter?nek ?talak?t?sa egyh?zmegye-szerte, Tim?r Gy?rgy pedig fant?zi?ja, ?s k?z?gyess?ge r?v?n csodasz?p szemben?z? olt?rokat tervezett E feladatai mellett tov?bb folytatta t?rt?nelmi kutat?i munk?j?t, melyet sz?mos m?ig alap?vet? tanulm?nya bizony?t
1986-ban K?v?g?sz?l?s pl?b?ni?j?ra kapott kinevez?st K?zel k?t ?vtizedig l?tta el a pl?b?nia ?s a hozz?tartoz? fili?k, Cserk?t ?s K?v?g?t?tt?s lelkip?sztori feladatait. ?r??m?nkre szolg?lna, ha a j?v? t?rt?n?szeinek is biztos?tana a jelenr?l kutat?si feladatot
Elete f?m?v?t, a szigetv?ri v?rgazdas?g iratait k?zread? ?Kir?lyi Sziget”-et is itt fejezte be, melyet 1989-ben vehetett k?zbe a t?rt?n?sz szakma ?s az ?rdekl?d? k?z?ns?g. E mun?k?j?val nyerte el 1993-ban a t?rt?nelemtudom?ny kandid?tusa tudom?nyos fokozatot.
Tim?r Gy?rgy p?ratlanul gazdag ?s tartalmas ?let?tja az elm?lt ?vben nagy jubileum?hoz ?rkezett 2006. j?nius?ban ?nnepelte aranymis?j?t Ez az esztend? is fontos ?nnepel?t?nk ?let?ben, hiszen m?jus 25-?n bet?lti 75. ?let?v?t Ez?ton ?s ehely?tt is nagy szeretettel k?sz?nt?m ez alkalomb?l, s Isten seg?ts?g?t k?rve ?s f?papi ?ld?somat adva k?v?nok neki j? eg?szs?get, ?s m?g sok sz?p ?vet!
P?cs, 2007. Szent M?ty?s apostol ?nnep?n
Mayer Mih?ly p?csi megy?sp?sp?k

Tartalom

 

K?sz?nt?7
Borsy Judit:?N?meth B?la ?lete9
Fedeles Tam?s:??Quod tales, omnes, et singuli (…) ad aquam projiciantur”23
Font M?rta:?A latin ?s az ortodox kereszt?nys?g hat?r?n Halics-Volh?nia a 14- 15. sz?zadban69
G?l ?va – M?rfi Attila:?Egy v?ros a turizmus szolg?lat?ban85
Kiss Gergely:?Visz?ly a sz?kesfeh?rv?ri t?rsask?ptalanban117
Kiss Magdolna:?A hark?nyi gy?gyf?rd? kezdetei135
K. N?meth Andr?s:?A pl?b?niai als?paps?g a k?s? k?z?pkori Tolna megy?ben149
Koszta L?szl?:?Hont-P?zm?ny nembeli Achilles p?csi p?sp?k163
K?falvi Tam?s:?N?k a k?z?pkori Barany?ban191
Moln?r Antal:?Tolna megye 300 ?vvel ezel?tt – Egy jezsuita szerzetes szem?vel225
Nagy Imre G?bor:?N?meth B?la, a t?rt?net?r?233
?dor Imre:?Szepesy Ign?c ??letm?ve”: A P?csi P?sp?ki Lyceum (1831-1848)259
Patton G?bor:?Karinges ?gostonrendi Kanonokok a k?z?pkori Barany?ban277
Petrovics Istv?n:?A Horv?ti-l?zad?s ?s P?cs285
Poh?nka ?va:?A P?csi P?sp?ki Joglyceum k?nyvt?r?nak t?rt?nete295
Sarbak G?bor:?A bor a r?gi p?losokn?l: ?et vinum laetificet cor hominis”311
Tengely Adrienn:?A Vall?s- ?s K?zoktat?s?gyi Miniszt?rium kett?v?laszt?sa az ?szir?zs?s forradalom ut?n319
Vony? j?zsef:?A vesztesek dics?s?ge333
T?m?r Gy?rgy tudom?nyos munk?ss?g?nak bibliogr?fi?ja345

Készleten