A sz?npadon t?l. Az alkalmazott sz?nh?z ?s k?rny?ke

2,500 Ft

Szerkesztette: G?rcsi P?ter, P. M?ller P?ter, Pandur Petra, Rosner Krisztina

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155497872
M?ret: 130×200 mm
Terjedelem: 262 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?s
…………………………………………………………………………………………………………………………

A sz?nh?zi eszk?z?k alkalmaz?s?nak lehet?s?ge sz?nh?zon k?v?li-t?li ter?leteken meglehet?sen t?gas. Ir?nyulhat szenved?lybetegek rehabilit?ci?j?nak seg?t?s?re, pedag?giai kih?v?sok alternat?v megold?s?ra, politikai k?rd?sek megfogalmaz?s?ra ?s el?t?rbe ?ll?t?s?ra, t?rsadalmi konfliktusok kezel?s?re, megt?rt?nt esem?nyek dramatikus eszk?z?kkel t?rt?n? feldolgoz?s?ra, ?s ?gy tov?bb.
A sz?nh?zon k?v?li helysz?nv?laszt?s p?ld?ja lehet ? t?bbek k?z?tt ? a b?rt?n, a l?ger, a menek?ltt?bor, a k?rh?z, az elmegy?gyint?zet, az iskola (a tanterem), az utca, a telep?l?s, a lak??vezet stb. Mindezek a helysz?nv?laszt?sok egy?tt j?rnak a sz?nh?zm?v?szet konvencion?lis hat?rainak ?tl?p?s?vel, alternat?v terek, elt?r? c?lok ?s funkci?k keres?s?vel. A jelen k?tet els? ?r?sai az alkalmazott sz?nh?z bizonyos elm?leti ?sszef?gg?seit t?rgyalj?k, annak t?rt?neti kontextus?ban, bevonva Brecht, Grotowski, Barba, Schechner tev?kenys?g?t ?s n?zeteit a vizsg?l?d?s k?r?be. A m?sodik fejezet olyan magyar (belf?ldi ?s hat?ron t?li) csoportokat, kezdem?nyez?seket, projekteket, esem?nyeket mutat be, amelyek a ?magj?t? adj?k az alkalmazott sz?nh?z jelens?g?nek, bele?rtve ? t?bbek k?z?tt ? a K?VA, az AnBlokk munk?it ?s a kibontakoz? erd?lyi kezdem?nyez?seket. A harmadik fejezet r?szben a strukt?r?n k?v?li sz?nh?zi m?k?d?st ?rinti, r?szben a sz?nh?zi alkalmaz?s l?lektani dimenzi?it hozza j?t?kba. A negyedik r?sz ?r?sait az olasz k?zeg kapcsolja egybe, bele?rtve a Volterr?ban m?k?d? b?rt?nsz?nh?zat, valamint Mussolini, majd pedig az olasz kommunist?k propaganda c?lokat szolg?l? sz?nh?zpolitik?j?t. A z?r?fejezetben olyan sz?nh?zi csoportokr?l ?s projektekr?l esik sz?, amelyek a m?diahaszn?lattal, a t?rkezel?ssel, a n?z?i pozicion?l?ssal hoznak ?jat a sz?npadon t?li sz?nh?z t?mak?r?be.

Készleten