Az 1956-os forradalom hat?sa a k?rnyez? orsz?gok egyh?zaira

3,200 Ft

Az 1956-os forradalom igen nagy hat?st gyakorolt a korabeli Eur?p?ra, ?s kiemelt m?don a Kelet-Eur?pai kommunista orsz?gokra. ?ppen ez?rt a rendk?v?l szigor? megtorl?s miatt, a forradalom t?rt?net?t, esem?nyeit 1989-ig nem lehetett kutatni ezekben az orsz?gokban. Az elm?lt 20 ?v alatt m?r sz?lettek jelent?s eredm?nyek ?s komoly t?rt?neti ?sszefoglal?sok.
Azonban az elm?lt id?szakban szinte egy?ltal?n nem vizsg?lt?k sem Magyarorsz?gon, sem a szomsz?dos orsz?gokban, hogy milyen hat?sa, illetve k?vetkezm?nye volt az 56-os forradalomnak az egyh?zakra. A kommunista diktat?r?k 1945 ut?n – szovjet ir?ny?t?s mellett – mindent elk?vettek, hogy felsz?molj?k az egyh?zakat. Lefoglalt?k f?ldjeiket, elvett?k az iskol?kat, feloszlatt?k a vall?sos egyes?leteket ?s alap?tv?nyokat. A vall?sgyakorl?s visszaszorult a templomok falai k?z?.

Szerkesztette: ZOMBORI ISTV?N
M?sodik kiad?s

ISBN 978 963 9662 42 1
Kiad?: Magyar Egyh?zt?rt?neti Enciklop?dia Munkak?z?ss?g (METEM)
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 238 oldal
M?ret: 160×240 mm

Az 56-os forradalom h?re a kommunista korm?nyokban nagy riadalmat keltett. Ez?rt mindent elk?vettek, hogy az egyes orsz?gokban m?g csak ne is halljanak az itt t?rt?ntekr?l. A h?rek teh?t legink?bb azok r?v?n terjedtek, akik tudt?k hallgatni a Szabad Kossuth R?di?t, valamint a Szabad Eur?pa ?s az Amerika Hangja r?di?k ad?sait. Ezek nyom?n m?g is gyorsan terjedt a h?r. Ebben meghat?roz? szerepe volt a Magyarorsz?g k?r?li orsz?gok papjainak. Ezek n?ha pr?dik?ci?kban (a magyarok ir?nti szolidarit?s kinyilv?n?t?s?val) hangzottak el, gyakran pedig a templomban folytatott tal?lkoz?kon, k?tetlen besz?lget?seken. Sajnos keveset tudunk ezekr?l, mert az elnyom? rendszerek a lehet? legszigor?bban s?jtottak le, ?s toroltak meg minden ilyen tev?kenys?get.
A kommunista diktat?r?k j?l ki?p?tett titkos rend?rs?ge teljesen beh?l?zta az egyh?zakat. ?gy mindenr?l gyorsan ?rtes?ltek. Fontos forr?st jelentenek a b?r?s?gi iratok is. Ezekb?l l?that?, hogy milyen s?lyos ?t?leteket r?ttak ki a v?dlottakra. Nyilv?nval?, hogy sz? sem volt igazs?gszolg?ltat?sr?l, hanem csak politikai megtorl?sr?l. A s?lyos ?t?letek egyetlen c?lja az elrettent?s volt. Saj?tos m?don a megtorl?sok egyes szomsz?dos orsz?gban szigor?bbak voltak, mint Magyarorsz?gon. Rom?ni?ban az 56 miatti megtorl?sok eg?szen az 1960-as ?vek m?sodik fel?ig tartottak. Itt sz?letett az a p?ld?tlan ?t?let is, amely az ?gynevezett Szoboszlai perben t?z hal?los ?t?letet hozott. R?ad?sul ezt a t?z kiv?gz?st 1958. szeptember 1-?n egy ?ra hossza alatt v?gre is hajtott?k.
A jelen k?tet az eddigi t?rt?neti kutat?s hi?nyait k?v?nja p?tolni. Rem?lhet?leg a tov?bbi kutat?sok ?jabb ?s ?jabb ?rt?kes k?nyveket eredm?nyeznek.

Elfogyott