Bajusz Kl?ra: Feln?ttekhez feln?v? iskola?

1,950 Ft

A gazdas?gilag fejlett t?rsadalmak az eg?sz ?leten ?t tart? tanul?s paradigm?j?t m?ra elfogadni l?tszanak. Egyre hat?rozottabban k?rvonalaz?d? j?v?k?p a tanul? t?rsadalom?, mely alapj?nak tekinti az ?letkort?l, lak?helyt?l, iskol?zotts?gt?l f?ggetlen feln?ttkori tanul?st. Ha val?ban minden ?letkori csoport sz?m?ra hozz?f?rhet? tanul?si lehet?s?gekr?l besz?l?nk, akkor elhanyagolhatatlan mindennek tudom?nyos-szakmai h?ttere is. Ma m?r t?lhaladott az a felfog?s, mi szerint az iskola (a gyermek- ?s ifj?kor) a felk?sz?l?s id?szaka, melyet a munkatev?kenys?g mint a hasznos?t?s id?szaka (feln?ttkor) k?vet. A technikai fejl?d?s ?let?nk sor?n sz?mos tanul?si folyamatot gener?l, melyeknek term?szetesen csak t?red?ke kapcsolhat? iskolapadhoz.

Ha elfogadjuk, hogy a tanul?s nem fejez?dik be gyermekkorban, hanem feln?tt, s?t id?skorban is folytat?dik, akkor el kell fogadnunk azt is, hogy a nevel?s tudom?nya is t?bb ter?letre oszlik: a pedag?gia a gyermekek nevel?s?nek elm?leti ?s gyakorlati k?rd?seivel foglalkozik, az andrag?gia a feln?ttoktat?s, a gerontag??gia (gerontoeduk?ci?) pedig az id?soktat?s tudom?nya.

K?tet?nk az iskolarendszer? feln?ttoktat?s saj?tos vil?g?val foglalkozik, ?s c?lja, hogy megismertesse az olvas?t a feln?ttek iskolarendszer?nek saj?tos vil?g?val, aktu?lis t?rsadalmi k?rd?seivel. B?r kitekint?nk az iskolarendszer mindh?rom szintj?re, els?sorban az alapfok? iskolarendszer? feln?ttoktat?s helyzet?t ?s probl?m?it t?rgyaljuk r?szletesen, hogy felh?vjuk a figyelmet a fentiekben v?zolt probl?m?kra.

?
Le?r?sK?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

M?ret: 145×210 mm

Terjedelem:160 oldal

Illusztr?ci?: 30 ff ?bra

Készleten