B?lint ?gnes: T?lemakhosz bolyong?sai. N?meth L?szl? pszichobiogr?fi?ja 1901?1932

2,800 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 978 615 5181 76 4
Megjelen?s: 2012
Terjedelem: 236 o.
M?ret: 148×210 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?s
…………………………………………………………………………………………………………………………

Ma az a b?lcs, aki hallgat N?meth L?szl?r?l, nem az, aki besz?l. B?lint ?gnes m?gis arra v?llalkozik, hogy ?j diskurzust ind?t a huszadik sz?zad e megker?lhetetlen szem?lyis?g?r?l. Pszichobiogr?fi?t ?r, ami egyes?ti a t?rt?nelem, az irodalomt?rt?net ?s a modern pszichol?gia eszk?zt?r?t abb?l a c?lb?l, hogy hiteles rekonstrukci?t k?sz?tsen h?s?r?l. ?gy v?li, hogy az ily m?don anim?lt, ?jra l?lekkel felruh?zott alak ?k?pess? v?lik arra, hogy mag??rt besz?ljen.?A k?nyv a csal?di ?r?ks?g r?szletes l?lektani elemz?s?b?l kiindulva mutatja be a gyermek N?meth L?szl? fejl?d?s?t, majd a T?lemakhosz-sors? ifj? hosszas bolyong?s?t a serd?l?kor ?tveszt?j?ben, v?g?l a fiatal ?r? els? sz?rnypr?b?lgat?sait. R?szletesen elemzi N?meth L?szl? gyermekkori fant?ziaj?t?k?t, a csal?di tudattalanban rejt?z? ?fantom? r?v?n ?t?lt ifj?kori neurotikus probl?m?it, ?s a Babitscsal v?vott szimbolikus ?dip?lis k?zdelmeket. A m? a harmincas ?vek elej?n saj?t m?v?szi ?tj?ra l?p? N?meth L?szl? bemutat?s?val z?rul. A pszichohistorikus elk?telezetts?g? szerz? vallja, hogy ?m?v?sz ?s m?ve elv?laszthatatlanul felt?telezik egym?st.? A kreativit?s genezis?t kutatja az ?let?t sor?n, s a m?vek l?lektani ?rtelmez?se r?v?n mutat r? az ?let ?s az alkot?s egym?st k?lcs?n?sen meghat?roz? volt?ra. ?gy v?li, az?ltal, hogy ??j perspekt?v?ba ?ll?tja az ?r?t ?s alkot?sait, egy?ttal ?j v?laszok keres?s?re ?szt?nzi az irodalomt?rt?neti kutat?st? is. A k?nyv egyszerre sz?l az irodalomtudom?ny ?s a pszichol?gia szakmai k?z?ns?g?hez, ?s olvasm?nyos st?lusa, vil?gos gondolatvezet?se r?v?n a sz?lesebb, ?rdekl?d? nagyk?z?ns?ghez.

A szerz? magyar-angol szakos k?z?piskolai tan?ri ?s pszichol?gusi diplom?val rendelkezik, a PTE Pszichol?gia Doktori Iskol?j?ban 2005-ben szerzett PhD-fokozatot. Jelenleg a PTE BTK Nevel?studom?nyi Int?zet?nek adjunktusa.

Tartalom
…………………………………………………………………………………………………………………………

El?sz?9
Bevezet?s13
?letrajz, t?rt?nettudom?ny ?s pszichol?gia13
A pszichohist?ria viszonya a pszichoanal?zishez ?s a t?rt?nettudom?nyhoz16
A pszichohist?ria m?dszerei18
N?meth L?szl? pszichobiogr?fi?j?nak m?faji ?s m?dszertani megfontol?sai18
Csal?di ?r?ks?g I. ? Ga?l Vilma szem?lyis?ge23
Csal?dfa23
A csal?di titok25
A v?l?per29
A v?l?s ut?n31
A ?rossz v?r? m?tosza33
A h?zass?g36
Pszichoszexu?lis ?retlens?g38
A fiatal anya40
Csal?di ?r?ks?g II. ? N?meth J?zsef szem?lyis?ge?43
A szilasi gy?kerek43
N?meth J?zsef di?k?vei44
A h?zass?g dilemm?ja47
Az ?rett szem?lyis?g kibontakoz?sa48
N?meth J?zsef fogs?gba esik51
Menek?l?s a val?s?g el?l53
A n?pbiztos-per ?s a hadifoglyok sors?nak ?sszefon?d?sa56
A hazat?r?s viszontags?gai57
Itthon59
Gyermekkor61
A csecsem? vil?ga61
A frusztr?ci? szavai63
A vasal?deszka67
Az ??ld?z?tt? ?n69
Egy meghat?roz? aj?nd?k72
A fant?ziaj?t?k tartalma74
T?rk?p ?s csal?d76
A ?vez?r? ?s a ?strat?ga?78
A ?patri?ta?79
A k?z?piskol?s ?vek83
A l?tencia bek?sz?nt83
A ?remete?85
?Neveltet?sem megszakad?86
A l?tencia prolong?l?dik89
Identifik?ci?s t?rekv?sek91
A kreativit?s kibontakoz?sa93
Nagyb?nyai vak?ci?95
Az ??let ?ze? ?s a ?szent undor?97
Az Ella-szerelem kezdetei99
A Fazekas utca szelleme102
?L?rai roham?104
A komm?n105
?ngyilkoss?gi kr?zis107
A nyom?s ?vei?111
Egy m?dszertani megfontol?s111
Az elakadt ?n?v?sterv?112
Az ?idegbaj hat?r?n? egyens?lyozva113
A R?zsa utcai kudarc117
Az inceszt-tabu iszonya118
A ?gondolatolvas??121
A p?lyakorrekci? motiv?ci?i124
Az egyetemi ?vek127
A k?lt? medikus132
A T?lemakhosz-?lm?ny?135
T?lemakhosz135
A csal?d?s137
P?nelop? ?s Od?sszeusz139
Az ?irgalomhoz? vezet? ?t142
Tal?lkoz?s a ?fantommal?144
A T?lemakhosz-narrat?vumok146
A T?lemakhosz-novella (1926)147
Az Emberi sz?nj?t?k151
Az Irgalom els? v?ltozata ? T?lemakhosz metamorf?zisa153
Magam helyett156
Az Irgalom ? a lojalit?skonfliktus reg?nye157
A k?sz?l?d?s ?vei161
Raszkolnyikov szerep?ben161
A szigorl? v?leg?ny163
?Laborat?riumb?l g?lyapad?166
A h?zass?gk?t?s dilemm?i169
?Bevonul?s az irodalomba?171
?Vesztegz?r alatt?174
A Horv?thn? visszhangjai178
A fogorvos182
Az iskolaorvos184
Az ?Eur?pai utas?186
Babits vonz?s?ban189
?Sz?vets?g? sz?letik189
A Baumgarten-d?j192
A ?g?r?g fordulat?197
Az ??j nemzed?k?199
T?r?k Sophie202
G?rbe t?k?r207
A szak?t?s210
?Fantomiz?l?s?213
Ut?sz?219
Felhaszn?lt irodalom221
K?pek jegyz?ke229
Mell?klet231

Készleten