Barakonyi K?roly (szerk.): A Bologna ?Hungaricum?

3,290 Ft

A Bolognai Nyilatkozatot Eur?pa oktat?si miniszterei ?ppen 10 ?ve ?rt?k al?. M?gis, a jubileumr?l sok sz? nem esik. ?nnepi hangulatnak, euf?ri?nak, a v?gzett munka feletti megel?gedetts?gnek nyoma sincs, helyette ink?bb ?rtetlens?g, frusztr?ci?, szkepticizmus, Bologna-elleness?g, bossz?s?g jellemzi a fels?oktat?s szerepl?inek hangulat?t. Ez nehezen ?rthet?, hiszen hatalmas munka ?ll a fels?oktat?s m?g?tt. Ahhoz, hogy ?rt?kelni tudjuk az eltelt 10 ?vet, n?h?ny alapvet? k?rd?sre kell megkeresn?nk a v?laszt.

? Teljes?ltek-e az Eur?pai Fels?oktat?si T?rs?g (EFT) l?trehoz?s?t c?lz? elgondol?sok?
? Hozz?j?rultak-e fels?oktat?si er?fesz?t?sek haz?nk versenyk?pess?g?nek javul?s?hoz?
? Megval?sulnak-e a Bolognai Nyilatkozat alapt?zisei?
? ?sszhangba ker?lt-e a fels?oktat?s kibocs?t?sa a munkapiac sz?ks?gleteivel?
? Megval?sultak-e az egyes l?pcs?k tartalm?hoz f?z?d? k?vetelm?nyek?
? Megfelel-e k?pz?seink tartalma ?s min?s?ge a mai kor k?vetelm?nyeinek?
? Kibontakozott-e a hallgat?i mobilit?s?
? Javult-e fels?oktat?sunk min?s?ge?
? Siker?lt-e az eur?pai dimenzi?t megjelen?teni programjainkban?
? Megt?rt?nt-e a fels?oktat?sban a sz?ks?ges pedag?giai paradigmav?lt?s?
? Siker?lt-e be?gyazni fels?oktat?sunkat az ?leten ?t tart? tanul keretrendszer?be?
? Bekapcsol?dtak-e int?zm?nyeink a fels?oktat?s nemzetk?zi h?l?rendszer?be?
? Milyen a poz?ci?nk az EFT-ben, milyen strat?gi?t k?vet?nk?

A tov?bbiakban ezekre a k?rd?sekre keress?k a rendszerszint? v?laszokat. A v?laszok nem ?ppen sz?vder?t?ek. K?nyv?nk a bolognai folyamatot, valamint a hazai megval?s?t?s kritikus k?rd?seit helyezi k?z?ppontba.

Le?r?s

Alc?m: Diagn?zis ?s ter?pia

ISBN 9789632870205
Kiad?: ?j Mand?tum K?nyvkiad?
Megjelen?s: 2009
Nyelv: magyar
Terjedelem: 310 oldal
K?t?s: karton?lt, ragasz?k?t?tt
M?ret: 160×235 mm

Tartalom

 

 

Bevezet?s7
1. fejezet: Bologna fel?ln?zetben
1.1. V?ltoz? vil?g, v?ltoz? egyetem18
1.2. A bolognai folyamatr?l43
1.3. A bolognai t?zisek hazai teljes?l?se60
1.4. ?sszefoglal?s81
2. fejezet: Bologna aluln?zetben
2.1. A kutat?sr?l92
2.2. A kutat?s eredm?nyei94
2.3. K?vetkeztet?sek109
2.4. ?sszefoglal?s113
3. fejezet: Bepillant?s az elef?ntcsonttoronyba
3.1. Az ?llami egyetem mint egyes?let121
3.2. Az ?llami egyetem mint szocialista v?llalat127
3.3. A test?leti korm?nyz?s probl?mai135
3.4. T?rekv?sek a jelenlegi helyzet jobb?t?s?ra146
3.5. ?sszefoglal?s151
4. fejezet: Az egyetemir?ny?t?s bukd?csol? reformja
4.1. Egyetemi korm?nyz?s166
4.2. Merre tart a vil?g?173
4.3. Elvet?lt reformk?s?rlet183
4.4. ?sszefoglal?s205
5. fejezet: Ter?pia
5.1. A fels?oktat?s versenyk?pess?ge, c?lok, strat?gi?k213
5.2. Munkapiaci kapcsolatok233
5.3. A kab?t ?jragombol?sa: a rendszer ?jratervez?se241
5.4. Oktat?si modulok248
5.5. Tov?bbi feladatok252
5.6. ?sszefoglal?s256
6. fejezet: A kritikus feladatok ?sszefoglal?sa
6.1. ?gazati versenyk?pess?g, strat?giaalkot?s264
6.2. Afels?oktat?s ir?ny?t?si rendszere264
6.3. Int?zm?nyi versenyk?pess?g, strat?giaalkot?s264
6.4. Int?zm?nyi bels? ir?ny?t?si rendszer265
6.5. A bolognai l?pcs?s rendszer ?jratervez?se265
6.6. ?leten ?t tart? tanul?s265
6.7. Amin?s?g k?rd?se266
6.8. Hallgat?i mobilit?s t?mogat?sa267
6.9. T?rsadalmi ig?nyek kiel?g?t?se268
6.10. Rangsorok268
6.11. Felv?teli keretsz?mok meghat?roz?sa269
6.12. Tand?j: megoldand? feladat269
6.13. Szakok prefer?l?sa, keretsz?mok lebont?sa270
6.14. A modul-rendszer? k?pz?s elterjeszt?se270
6.15. Eu-dimenzi?, ?rtelmis?gi l?tre nevel?s megval?s?t?sa271
6.16. Oktat?si paradigmav?lt?s271
F?ggel?k
Magna Charta Universitatum274
Bolognai Nyilatkozat276
CSEFT Alapkoncepci?279
Leuveni Nyilatkozat286
Az ?llami sz?mvev?sz?k meg?llap?t?sai a fels?oktat?sr?l294
Irodalom299

Készleten