Bebesi Gy?rgy: A roskatag kolosszus buk?sa

2,500 Ft

A MOSZT M?hely k?nyvsorozat?nak 5. k?tete a 19. sz?zadi orosz t?rt?nelem ?ttekint?, jegyzetszer? feldolgoz?sa. A korszakhat?rokat I. P?l 1801-ben t?rt?nt meggyilkol?sa ?s az I. vil?gh?bor? kit?r?se ?s Oroszorsz?g hadba l?p?se jelenti. A k?tet tematik?ja, olvasm?nyos feldolgoz?sa, ?ttekinthet? szerkeszt?se ?gy k?sz?lt, hogy a munk?t hasznoss?gi elv alapj?n forgat? egyetemista c?lk?z?ns?g mellett a sz?lesebb szakmai, ?s az Oroszorsz?g t?rt?nete ir?nt ?rdekl?d? nagyk?z?ns?g ig?nyeit is kiel?g?tse. Ann?l is ink?bb, hiszen az orosz t?rt?nelem a rendszerv?lt?s ?ta kiss? a szakma mostohagyermek?nek sz?m?t, kev?s munka ?ll rendelkez?sre r?la, tanulm?nyoz?sa nem tartozik a divatos feladatok k?z?, gyakran alapvet? ismeretek hi?nyoznak a hatalmas ?llam t?rt?net?vel kapcsolatosan, ?gy a kiadv?ny ezen feh?r foltok elt?ntet?s?hez val? hozz?j?rul?st is felv?llalt feladat?nak tekinti. A v?zlatos, ?szefoglal?, jegyzetszer? feldolgoz?s k?vetelm?nyeinek megfelel?en a korszakkal kapcsolatos nagy szakmai vit?kat r?szleteiben nem ?rintj?k, ?gy pl. a szlavofilizmus ?j ?rtelmez?s?t, vagy II. S?ndor reformjainak ?rt?kel?s?t, vagy ?ppen a dekabrizmussal kapcsolatos pol?mi?kat, hanem igyekezt?nk olyan konszenzusos, j?l tanulhat? anyagot ?ssze?ll?tani, amely a t?rt?neti ruszisztika jelenlegi elfogadott f??ram?nak megfelel. A sz?veg haszn?lat?t n?v- ?s t?rgymutat? k?nny?ti meg, a korszak ?ttekint?s?hez kronol?gia, a tov?bbi elm?ly?ltebb szakmai t?j?koz?d?shoz pedig bibliogr?fia j?rul.
?
Le?r?sOroszorsz?g t?rt?nete a 19. sz?zadban

MOSZT K?nyvek 5.
ISSN 1788-4810
Kiad?: PTE BTK Modernkori Oroszorsz?g ?s Szovjetuni? T?rt?neti Kutat?csoport – MOSZT
Megjelen?s: 2012
Nyelv: magyar
Terjedelem: 100 oldal
M?ret: 140×197 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

 

El?sz?4
I. Fejezet
I. S?ndor uralkod?sa (1801-1825)6
A nagy v?ltoz?sok – a reformok kora6
Reformkoncepci?k – A Titkos Bizotts?g7
Belolitia a sz?zad els? ?vtizedeiben10
Szperanszkij alkotm?nytervezete12
Regressz?v fordulat – az “Arakcsejevcsina” ?s Magnyickij15
A dekabrista mozgalom18
I. S?ndor k?lpolitik?ja – Oroszorsz?g a nap?leoni h?bor?kban20
?j nagyhatalom az ?j eur?pai rendben: a Szent Sz?vets?g megalkot?sa24
II. Fejezet
I. Mikl?s uralkod?sa (1825-1855)27
Az abszolutista rend?r?llam ki?p?t?se27
Gazdas?g ?s t?rsadalom a 19. sz?zad els? fel?nek Oroszorsz?g?ban31
Szlavofilek ?s a Zapadnyikok35
A Mikl?si-kor k?lpolitik?ja36
A kr?mi h?bor?40
III. Fejezet
II. S?ndor, a reformer c?r uralkod?sa (1855-1881)43
L?p?sk?nyszerben a Birodalom43
A reformok kora44
A jobb?gyfelszabad?t?s ?s az agr?rk?rd?s 19. sz?zad 2. fel?ben44
A reformok hat?sa, ?s Oroszorsz?g agr?rfejl?d?se 1905-ig48
II. S?ndor tov?bbi reformjai53
A narodnyik anarchizmus megjelen?se, az ?j ?rtelmis?g t?mad?sa a hatalom ellen58
IV. fejezet
Konzervat?v fordulat a hatalomban. III. S?ndor (1881-1894) ?s II. Mikl?s (1894-1917) uralkod?sa62
Oroszorsz?g apitali?ci?ja a 19. sz?zad m?sodik fel?ben64
A fejl?d?s ?ra66
?j eszm?k ?s ir?nyzatok a 90-es ?vekben ?s a sz?zadfordul?n68
A hatalom v?ls?gmegold? k?s?rletei: a rend?rszocializmus70
Az els? orosz forradalom 1905. janu?r 9 – 1907. j?nius 3.72
A c?rizmus v?gj?t?ka: a j?niusi monarchia az els? vil?gh?bor? kit?r?s?ig74
Kronol?gia79
N?vmutat?87
T?rgymutat?89
V?logatott magyar nyelv? bibliogr?fia a t?ma tov?bbi tanulm?nyoz?s?hoz92

Készleten