Bern?th L?szl?, M?rton Mikl?s (szerk.) Tudom?ny vagy tapasztalat? A fenomenol?gia ?s a naturalizmus szerepe a filoz?fiai elm?letalkot?sban

2,000 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

Kiad?: Fakult?s Kiad?

ISBN 978-615-5848-10-0
Megjelen?s: 2018
Nyelv: magyar
Terjedelem: 244 o.
M?ret: 148 x 210 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt, karton?lt, ragaszt?k?t?tt, visszahajl? f?llel


Ismertet?

…………………………………………………………………………………………………………………………

A kort?rs filoz?fiai elm?letek nagyj?b?l k?t, metodol?giailag elk?l?n?l? csoportba sorolhat?k aszerint, hogy mit v?laszolnak arra a k?rd?sre, mire is kellene alapozni a filoz?fiai gondolatmeneteket. Az egyik elk?pzel?s szerint a filoz?fiai elm?letalkot?s v?gs? alapj?ul az egyes sz?m els? szem?lyben ad?d? fenomenol?giai t?nyek, adatok szolg?lnak. A m?sik domin?ns megk?zel?t?s ezzel szemben naturalista, amennyiben a filoz?fiai elm?letek kiindul?pontj?nak ?s m?rc?j?nek a term?szettudom?nyos eredm?nyeket tekinti. E k?t megk?zel?t?s j?l l?that? fesz?lts?gben ?ll egym?ssal, ?s ez a fesz?lts?g sok esetben magyar?zatul szolg?lhat a kort?rs filoz?fia fejlem?nyeire. A k?tet tanulm?nyai valamilyen form?ban mind arra keresik a v?laszt, hogy a filoz?fia e k?t, mark?nsan k?l?nb?z? v?ltozata mennyiben lehet sikeres egyes t?nyek vagy jelens?gek magyar?zat?ban, illetve hogy a k?l?nb?z? fenomenol?giai ?s term?szettudom?nyos t?nyeknek pontosan milyen szerep?k kell

Elfogyott