Bert?k R?zsa ? B?csi Zs?fia: Etika elm?letek / Etika gyakorlatok

3,800 Ft

A Bert?k R?zsa ?s B?csi Zs?fia ?ltal jegyzett Elm?letek, szerkezetek, iskol?k, ir?nyzatok az eur?pai etikat?rt?netben c?m? tank?nyv k?t r?szb?l ?ll: az elm?leteket bemutat? k?tethez tartozik egy gyakorl?k?nyv is, amely tan?r?kon feldolgozand? sz?vegeket, vitaind?t? probl?mafelvet?seket, j?t?kokat, teszteket tartalmaz.
Az etikaelm?letek az etika t?rt?net?nek eur?pai vonulat?ban tal?lhat? t?pusokat, ir?nyzatokat, filoz?fusokt?l ?s nem filoz?fus ?r?stud?k toll?b?l sz?rmaz? anyagokat igyekszik bemutatni. A k?tetet a k?z?piskol?k tan?rainak aj?nljuk ?s a bolognai-t?pus? b?lcs?szk?pz?s BA-ben tanul? hallgat?inak tanulm?nyaik kezdeti id?szak?nak eligazod?s?hoz.
Az elm?letet kieg?sz?ti egy gyakorl?k?nyv, mely kifejezetten konkr?t tan?r?kon megval?s?tand? anyagokat tartalmaz: feldolgozand? sz?vegeket, vit?ra bocs?that? probl?m?kat, j?t?kokat, pr?b?kat, teszteket. ?gy a gyakorlati f?zet els?sorban a di?kok sz?m?ra hasznos, ugyanakkor a tan?roknak is seg?ts?get ny?jt ?s mintegy kieg?sz?ti az elm?leti v?zlatokat.

Le?r?s

Elm?letek, szerkezetek, iskol?k, ir?nyzatok az eur?pai etikat?rt?netben / Gyakorlatok az eur?pai etikat?rt?net elm?leteihez, szerkezeteihez, iskol?ihoz, ir?nyzataihoz

ISBN 978?963 06 3434 2
Kiad?: Ethosz Tudom?nyos Egyes?let, P?cs
Megjelen?s: 2007
Nyelv: magyar
Terjedelem: 132 + 68 oldal.
M?ret: 160×230 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

<

ETIKA ELM?LETEK
?
El?sz?
6
Az Etika Gyakorlatok c?m? k?nyvb?l aj?nlott gyakorlatok rendje
7
Bevezet? fogalmak
8
1. Az etika alapvet? szerkezetei: ?rt?ketik?k ?s relat?v ?rt?kszerkezetek
10
2. Az arisztotel?szi ?rt?kek t?bl?ja ?s a mai ?rt?kv?laszt?sok v?ltoz?sai
11
3. A kanti etika mint ?rt?ketika. A gyakorlati ?sz kritik?ja. Kant: a m?lt?s?g alapja az auton?mia
18
4. A sz?belis?g etik?i: a gyenge javaslat-etik?k, etikai tan?csok: D?mokritosz, Sz?krat?sz
24
5. Az esk? ?s a k?dex er?s etikai m?mjei: Hippokrat?sz tan?t?sai a testi-lelki alkatr?l
28
6. A dial?gus etik?ja: Plat?n m?dszertana
30
7. A sztoikusok ?letvezet?si technik?ja, a l?lek v?delm?nek strat?gi?i. A R?mai Birodalom etik?i. A sztoicizmus t?rsadalom?p?t? ? ?s fenntart? szerepe
33
8. A szem?lyess?g ?s a szem?lyes?t?s nyugati t?pus? etik?i contra Szent ?goston keleti alapvet?se: minden b?ntet?s egy b?nnek a megb?ntet?se
43
9. Az ?r?sbelis?g szigor? etik?ja ?s egy tipikus sz?nd?k-etika
46
10. A renesz?nsz m?v?sz-etika ?zenetei: Dante, Petrarca, Boccaccio
48
11. A k?vetkezm?ny t?pus? tematikus etik?k bemutat?sa: Machiavelli, Mandeville, Luk?cs Gy?rgy. A politika ?s erk?lcs viszonya Machiavellin?l; Mandeville gazdas?gi ?s erk?lcsi konstrukci?ja; A filoz?fia ?s az etika Luk?cs Gy?rgy ?r?saiban
50
12. A mesebirodalmakt?l a messianisztikus marxizmusig. Az ut?pi?k etik?i: Morus, Campanella, Orwell
68
13. A term?szetjog t?pusai ?s a jogpozitivizmus. Grotius: A h?bor? ?s a b?ke jog?r?l. A tenger mint k?zj?
73
14. A tud?s ?s a tudom?ny etikai f?ja: Descartes. Az ideigleness?g ?s a v?glegess?g etikai tartalmai ?s rel?ci?i
78
15. A tolerancia csapd?j?nak etik?ja: John Locke t?relmi levelei
83
16. A felvil?gosod?s etik?i: empirista alapvet?s? gazdas?gi etik?k: D. Hume, A. Smith; a francia enciklop?dist?k; Kant szint?zis-etik?ja
89
17. A protest?ns etika kapitalista k?ldet?se (Max Weber)
108
18. ?letvezet?si szab?ly-etik?k, utilitarista etik?k: az udvarl?s rendj?t?l a matematikai kalkulusig: Shaftsbury-t?l Benthamig
110
19. Vagy-vagy. Az etika tagad?inak elm?letei: egzisztencialist?k, nihilist?k, ?llamelm?letek, elidegened?s-elm?letek. Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche
114
20. A szabads?g etik?i; A t?rsadalomfiloz?fia nagyjai: Feinberg ?s Amartya Sen
118
21. J?t?kelm?letek ?s etik?k: a gyakorlat elm?letei: kooper?ci?s- ?s versenystrat?gi?k; Hardin ?s Fukuyama megold?sai; Nash egyens?ly-etik?ja. Pareto-optimalit?s
122
Felhaszn?lt irodalom
128
ETIKA GYAKORLATOK
?
El?sz?
7
Az Etika Elm?letek c?m? k?nyvb?l aj?nlott fejezetek rendje
8
1. K?kusztermel?k
10
2. Plat?n
10
3. C?lbal?v?s
11
4. Arisztotel?sz etik?inak jellemz?i, az er?nyt?bla elemz?se
12
5. Etikai racionalizmus
14
6. Hippokrat?sz
17
7. Legalit?s ? moralit?s
18
8. A tan?t?sok stilisztik?ja
19
9. V?lem?nyalkot?s ?s inform?ci?
24
10. Egy szeg miatt
24
11. Elk?telezetts?g
27
12. ?rjuk meg az oszt?ly/iskola m?k?d?si szab?lyait!
28
13. A kir?ly lov?sza
29
14. Descartes m?dszertana
31
Hogyan ?p?ts?nk h?zat
31
Mit tegy?nk, ha elt?ved?nk az erd?ben?
31
Hogyan gyarap?tsuk tud?sunkat?
31
15. Locke tabula rasa-ja
33
Az ismeretelm?leti alapvet?s erk?lcsre vonatkoz? k?vetkezm?nyei
33
16. Petrarca: K?ts?geim titkos k?zdelme
33
17. A sztoikus ?rt?kek vil?ga
33
18. Valamit valami?rt!
34
19. ?r parasztok
36
20. A k?zlegel?k trag?di?ja
37
21. Hol a 30. doll?r?
38
22. Az ath?ni Timon
39
23. J?tett hely?be j?t ne v?rj!
40
24. Kooper?ci?
41
A torony?ra mutat?i
41
25. Sz?p ?j vil?gok
42
26. Plat?n: ?llam
43
27. Don Juan
44
28. Kecsk?k, kuty?k ?s a ?l?thatatlan k?z?
45
29. Vall?s ?s erk?lcs
46
30. ?larc
46
31. A dion?sziszi ?s az apoll?i ember
47
Elv?l? t?pusok Nietzsche-n?l
47
32.? Marienthal
47
33. Az oroszl?n ?s a kecske
49
34. Montegrano
50
35. Meztelen csig?k
51
36. K?zleked?s Caracas-ban
52
37. Szerencs?s J?nos
52
38. V?d?olt?s
53
39. Permetez?s
53
40. J? kir?ly ? rossz kir?ly
54
41. A szeg?nys?g relativit?sa
55
42. Mandeville: A m?hek mes?je
55
Mag?nv?tkek ? k?zhaszon
55
43. Kant ?s a nyilv?nos h?z
56
44. Egymilli? doll?ros j?t?k
56
45. Ment?cs?nak
57
46. D?nt?sek ?s v?laszt?sok
57
47. B?rt?n-k?s?rlet
58
48. Szemetel?s a tengerparton
59
49. Gombost?-manufakt?ra
59

Készleten