Bert?k R?zsa: Bevezet?s az etika t?rt?net?nek tanulm?nyoz?s?ba

3,500 Ft

Jelen k?nyv az etika elm?leti k?rd?seit, az etika t?rt?net?nek eur?pai vonulat?ban tal?lhat? t?pusokat, ir?nyzatokat, filoz?fusokt?l ?s nem filoz?fus ?r?stud?k toll?b?l sz?rmaz? anyagokat igyekszik bemutatni ? v?zlatosan.Az etika tan?r?nak tal?n a legnehezebb a dolga akkor, amikor elk?telez?d?s n?lk?l, s befoly?sol?st?l mentesen k?zvet?ti a legk?l?nf?l?bb korszakok, gondolkod?k, iskol?k, filoz?fiai ir?nyzatok eszm?it. A k?tetet azok az ?ltal?nos iskol?ban tan?t? pedag?gusok is haszonnal forgathatj?k, akik komolyan veszik a h?tt?rtanulm?nyokat, ?s t?rt?netileg ?s tematikusan is t?j?koz?dni akarnak az ?r?k anyag?nak tudom?nyos alapjair?l. Az etika a filoz?fiai diszcipl?na r?szek?nt biztos?t?kot ad a t?rt?neti t?j?koz?d?sra, a k?l?nb?z? iskol?k ?s ir?nyzatok megjelen?t?s?re, ?s term?szetes ?ton mutatja meg a korszakok szerinti elt?r?seket, mik?zben nem k?nyszer?ti ki a vel?k val? azonosul?st a di?kokb?l, ?s f?leg nem a v?gletes elk?telez?d?st. A tudom?nyoss?g sz?nvonala ?s fenntart?sa a t?k?letes garancia, hogy egyetlen tan?r se k?vesse el azt a hib?t, hogy a saj?t ?zl?s?t, neveltet?s?t, eszm?it, meggy?z?d?seit adja ?t a di?koknak, mert ezt sem a saj?ts?gos hivat?sa, sem a tant?rgy jellege nem engedi meg. B?rmilyen iskolat?pusban, vagy b?rmilyen kor? gyereknek etik?t tan?tani ?ri?si felel?ss?g. A tan?r szempontj?b?l elengedhetetlen a magas sz?nvonal? felk?sz?lts?g. Ez a felk?sz?lts?g pedig a tudom?nyter?letnek megfelel? kell legyen, jeles?l a filoz?fiai diszcipl?na gyakorlati r?sz?nek k?vetelm?nyeit kell hordozza. A tudom?nyos sz?nvonalb?l ?s az elk?telezetlen k?vetelm?nyekb?l nem vehet vissza az a t?ny, hogy ezt a t?rgyat milyen iskolai szinten (ak?r ?ltal?nos iskolai els? oszt?lyosoknak) tan?tj?k. Jelen k?tet nemcsak t?rt?neti ?s szakter?leti fogalmi szinten k?v?nja seg?teni az etikatan?rokat, hanem p?ld?t is akar adni a k?l?nb?z? korok cselekm?nyeinek, emberi rel?ci?inak, egy?ni ?s k?z?ss?gi konfliktusainak meg?rt?s?hez. Mindig k?nnyebb helyzetben van a tan?r akkor, ha rendelkezik klasszikus p?ld?val ?s t?bb szempontb?l is elemzett irodalommal az aktu?lis t?ma megvil?g?t?s?hoz.A k?tetet a k?zoktat?sban erk?lcstant tan?t? tan?roknak, a k?z?pszint? iskol?k etika oktat?inak aj?nljuk, valamint a Bologna-t?pus? b?lcs?szk?pz?s BA-ban tanul? hallgat?knak sz?njuk a tanulm?nyaik kezdeti id?szak?ban val? eligazod?shoz.

Készleten