Bert?k R?zsa (szerk.): Esettanulm?nyok

3,000 Ft

Jelen k?tet els? r?sze esettanulm?nyokat tartalmaz, melyeket a p?csi egyetem b?lcs?sz hallgat?i 2005 ?s 2011 k?z?tt gy?jt?ttek ?ssze a Szaketik?k (orvosi-, pedag?gus-, ?zleti etika) ?s a Szakm?dszertan (a filoz?fia ?s az etika oktat?s?nak m?dszertana) kurzusok keret?ben. Az Esettanulm?nyok hasznos seg?dletei a k?zvetett tapasztalatszerz?snek gyakorl? pedag?gusok, illetve a tan?ri p?ly?ra k?sz?l? di?kok sz?m?ra is. Ezek seg?ts?g?vel megtanulnak felk?sz?lni ?s j?l reag?lni v?ratlan j?v?beli szitu?ci?kban. Egy le?rt, megt?rt?nt m?ltbeli eseten kereszt?l elgondolkodnak a megold?si lehet?s?geken. A hallgat?k gy?jt?se ?ltal?ban (90%) negat?v iskolai, k?rh?zi, orvosi rendel?i esem?nyek le?r?s?t tartalmazza. A negat?v esetek eml?kezetesebbek ?s m?lyebb s?r?l?seket okoznak. A t?bb sz?z eset k?z?l v?logattunk ?s tematiz?ltunk, ?gyelt?nk arra, hogy titokban maradjanak a konkr?t helysz?nek, nevek, c?mek. Ha az Olvas? mag?ra ismerne, az csak a jelens?gek ism?tl?d?s?nek bizony?t?ka, s nem val?s?gos egyez?s. Az esetek k?zread?s?nak egyik nem titkolt c?lja a XXI. sz?zadi magyar t?rsadalom diagn?zis?nak finom?t?sa, m?sfel?l pedig a tan?rnak k?sz?l? hallgat?k gondolkod?si aktivit?s?nak kik?nyszer?t?se, v?lem?ny?k ki-, vagy ?talak?t?sa. A szerepek meg?rt?se, a szerepek cser?je, azok elt?veszt?se, eltol?sa egyar?nt megmutatkozik a tan?r-di?k, tan?r-tan?r, tan?r-sz?l?, orvos-beteg, orvos-orvos rel?ci?kban. A le?rt esetek szerz?inek a nev?t sem k?z?lj?k (ezt t?bben kifejezetten k?rt?k is), mint ahogy az ?ll?spontjukat, dilemm?ikat sem, hogy ezzel ne befoly?soljuk az olvas?kat v?lem?ny?k kialak?t?s?ban. A k?tet m?sodik r?sz?ben tanulm?nyokat k?zl?nk, melyek hozz?j?rulnak az esetek t?bbszempont? elemz?s?hez, a konfliktusok t?rt?neti, irodalmi h?tter?nek meg?rt?s?hez.
A k?tet lektor?lt, a lektorok hat?ront?li egyetemi koll?g?k, akiknek ?nzetlen munk?j?t ez?ton is k?sz?nj?k. A szerz?k d?nt? t?bbs?g?kben az Ethosz Tudom?nyos Egyes?let tagjai ?s/vagy hallgat?i st?tuszban vannak.

Le?r?s

Esetek/tanulm?nyok a nevel?s, orvosl?s ?s a m?vel?d?s ter?let?r?l

ISBN 978 963 88149 3 7
Kiad?: Vir?gmandula Kft.
Megjelen?s: 2011
Nyelv: magyar
Terjedelem: 136 oldal

Készleten