Bert?k R?zsa (szerk.): Etikat?rt?neti tanulm?nyok

3,800 Ft

A k?tet tanulm?nyai az erk?lcsnek, mint az etika t?rgy?nak a t?rsadalmi alrendszerekkel val? ?sszef?gg?seit vizsg?lj?k. A k?nyv tank?nyvet helyettes?t? v?llalkoz?s. A tanulm?nyok jegyzetappar?tusa ?s aj?nl? irodalomjegyz?ke seg?ti az egyetemi hallgat?k kutat?munk?j?t.
A v?logatott tanulm?nyok a filoz?fia-t?rt?netek s?m?j?t k?vetik, ugyanakkor b?vebb teret hagynak a kurrens t?rsadalmi t?m?knak is. ?gy az ?kori g?r?g gondolkod?kt?l eg?szen a 21. sz?zadig, a glob?l-t?rsadalmakat jellemz? jelens?gekig terjed a tanulm?nyok k?re. Vizsg?lj?k az erk?lcs k?rd?seinek a joggal, a gazdas?ggal, a politik?val, a vall?ssal, s ? ?rint?legesen ? a nevel?ssel kapcsolatos ?sszef?gg?seit.
A k?tet szerz?i t?m?ikat ?vek ?ta kutatj?k, s ? t?bbek k?z?tt az Ethosz Tudom?nyos Egyes?let tagjaik?nt ? konferenci?kat, f?rumokat szerveznek a mai t?rsadalmi probl?m?k megvitat?s?ra.

Tanulm?nyok az erk?lcs, a jog, a gazdas?g, a nevel?s, a politika ?s a vall?s ?sszef?gg?seinek k?r?b?l?

ISBN 978?963 06 7961 9
Kiad?: Ethosz Tudom?nyos Egyes?let, P?cs
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 160 oldal.
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

El?sz?
5
Bevezet?s
6
Az arisztotel?szi ?rt?kek t?bl?ja ?s a mai ?rt?kv?laszt?sok v?ltoz?sai (Bert?k R?zsa)
9
A sztoikus ?letm?d ?s er?ny (Bert?k R?zsa)
19
A renesz?nsz ?rt?kei Petrarc?n?l (Bert?k R?zsa)
28
Dante erk?lcsi felfog?s?nak n?h?ny vonatkoz?s?r?l (Barcsi Tam?s)
35
Machiavelli ?s a politika (Binder Rich?rd)
44
A politika ?s az erk?lcs Machiavellin?l (Bert?k R?zsa)
54
Erk?lcs ?s jog (Bert?k R?zsa)
64
???? A term?szetjog t?pusai ?s a jogpozitivizmus
64
???? Grotius: A h?bor? ?s a b?ke jog?r?l
64
???? John Locke ?s a tolerancia
70
Erk?lcs ?s gazdas?g (Bert?k R?zsa)
79
???? A protest?ns etika ?s a kapitalizmus
79
???? A k?zgazdas?gtan k?t eredete
81
???? Mandeville gazdas?gi alap? t?rsadalomszerkezete
86
Adam Smith gazdas?gelm?lete ?s mor?lfiloz?fi?ja (Bert?k R?zsa)
93
???? Adam Smith hat?sa a 20. sz?zadban
104
Filoz?fia ? nevel?s ? ?rt?kes ?let (B?csi Zs?fia)
114
???? Dewey ?rt?kszeml?let?nek vizsg?lata nevel?si m?dszertan?n kereszt?l
114
Erk?lcs ?s vall?s (dr. Josip Ivanovi?)
122
???? Vall?soss?g ?s szem?lyis?g
122
Etikai koncepci?k a 20. sz?zad v?g?r?l (Barcsi Tam?s)
138
???? MacIntyre, Rorty, Apel ?s Habermas erk?lcsi felfog?s?nak alapjai
138

Készleten