B?r? L?szl?: ?nkorm?nyzati inform?ci?s rendszer az interneten

950 Ft

Vizsg?latom k?z?ppontj?ba a szolg?ltat? ?nkorm?nyzat ?s a szolg?ltat?st ig?nybe vev? polg?r k?z?tti kommunik?ci? egyik ?j eszk?ze ?ll. A p?csi v?rosh?z?n olyan inform?ci?s rendszer bevezet?s?n dolgoznak, amelyben fel?rt?kel?dik a t?r szerepe: a f?ldrajzi lokaliz?ci? fontoss?g?t hangs?lyozva a t?rk?pet m?diumk?nt, kommunik?ci?s eszk?zk?nt haszn?lj?k. Fontos volt megvizsg?lni, hogy az ?nkorm?nyzatn?l keletkez?, az ott haszn?lt, a lakoss?g sz?m?ra publik?land? adatok mennyire k?t?dnek a t?rbeli helyhez, mennyire seg?ti az inform?ci? feldolgoz?s?t a f?ldrajzi k?rnyezet ismerete. A lakoss?gi oldalon relev?ns k?rd?sk?nt mer?lt fel, vajon az emberek mennyire nyitottak a t?rk?ppel seg?tett kommunik?ci?ra. Milyen elemeket haszn?lva, hogyan ?p?tik fel fej?kben a v?rosi t?rr?l alkotott ?gynevezett kognit?v t?rk?peiket, s ?ssze tudj?k-e egyeztetni azt a digit?lis form?ban kapott t?rk?ppel? Seg?ti-e t?j?koz?d?sukat ?s t?j?koztat?sukat a kommunik?ci?nak ez a form?ja?
Le?r?sKiad?: PTE BTK Kommunik?ci?- ?s M?diaelm?leti Tansz?k
Megjelen?s: 2004
Nyelv: magyar
Terjedelem: 50 oldal
M?ret: 160×225 mm
K?t?sm?d: karton?lt ragaszt?k?t?tt

A k?tet h?rom nagyobb egys?gre oszthat?. A bevezet? fejezet az ?nkorm?nyzatok inform?ci?s rendszer?t vizsg?lja, f?k?nt a h?l?zatok szerep?re, az inform?ci?k lokaliz?ci?j?nak k?rd?seire f?kusz?lva. A k?vetkez? fejezet t?rt?neti ?ttekint?st ny?jt a t?rk?pekr?l, a t?rk?p?szetr?l, s a geogr?fia tudom?ny?ban megjelen szellemi ?ramlatokr?l. Ezt a digit?lis t?rk?pek, a t?rinform?ci?s rendszerek, illetve azok technol?giai megval?s?t?s?nak ismertet?se (WEB CIS) k?veti. ?gy jutok el az ?nkorm?nyzatn?l lnfoSztr?da2000 n?ven fut? inform?ci?s rendszerhez, melynek seg?ts?g?vel pr?b?lja a polg?rmesteri hivatal az inform?ci?kat megosztani, a lakoss?got el?rni. V?g?l egy kor?bbi kutat?som eredm?nyeit tekintem ?t, melyben a p?csi lakosok kognit?v t?rk?pei ker?lnek bemutat?sra.

B?r? L?szl? 1992-ben v?gzett a Pollack Mih?ly M?szaki F?iskola Informatika szak?n, majd 2001-ben a P?csi Tudom?nyegyetem B?lcs?szettudom?nyi Kar?nak Kommunik?ci?s Tansz?k?n.
A megjelentetett sz?veg a szerz? kommunik?ci? szakon beny?jtott ?s 2001-ben megv?dett disszert?ci?ja.

Tartalom

KUTAT?SI IND?T?KOK. A PROBL?MA, A C?L MEGFOGALMAZASA ….
3
V?LTOZ?K ?S FOGALMAK JELENT?S?NEK MEGHAT?ROZ?SA
5
KUTAT?SI M?DSZER
7
INFORM?CI?K AZ ?NKORM?NYZATOKN?L
11
???Int?zm?nyen bel?li Intranet h?l?zat
13
???Internet ?s a szolg?ltat?sok el?r?s?nek lokaliz?latlans?ga
15
????nkorm?nyzati inform?ci?k lokaliz?ci?j?nak k?rd?se
19
T?R ?BR?ZOL?SA, MEGJELEN?T?SE
20
???T?rk?p, mint reprezent?ci?s eszk?z
20
???Az univerz?lis digit?lis t?rk?p
22
???A t?rinform?ci?s rendszerek
23
???A WEB GIS
25
???Az lnfoSztr?da2000
26
T?R ?S INFORM?CI? A P?CSEN ?L?K KOGNIT?V T?RK?PEIN
29
???Ment?lis t?rk?pek a csoportokn?l
29
???Ami a mental map-r?l lemaradt
31
???Inform?ci?k az ?szlelt t?rb?l
31
?SSZEGZ?S
34
BIBLIOGR?FIA
36
MELL?KLET
39

Készleten