Bokor B?la: T?rs?g ?s kult?ra

2,625 Ft

Az orsz?g jellegzetesen apr?falvas megy?j?ben, Barany?ban, m?r az 1970-es ?vek k?zep?t?l saj?tos m?vel?d?si kezdem?nyez?sek, m?dszertani modellek sz?lettek, amelyek az elszigetelt, elk?l?n?lt kultur?lis gyakorlat meg?j?t?s?ra v?llalkoztak. Az ?tfog?, komplex elven m?k?d?, a k?zm?vel?d?sre is kiterjed? int?zm?nyi h?l?zatok kialak?t?s?ra nem sz?lettek k?zponti int?zked?sek, ez?rt a baranyai t?rs?gi szint? (mai sz?haszn?lattal: kis- ?s mikrot?rs?gi) kezdem?nyez?sek orsz?gos – ?rdekl?d?sre tarthattak sz?mot, szakmai tan?cskoz?sokon, kiadv?nyokban v?ltak n?pszer?v?, ugyanakkor szakmai t?rekv?seik t?bb dimenzi?ban ma is aktu?lisak, ?korf?ggetlenek”. Felmer?l a k?rd?s, hogy mi indokolta akkor a ter?leti m?vel?d?si modellek baranyai p?ld?inak kidolgoz?s?t; t?r-, id?- ?s ell?t?s szerinti rendszerbe foglal?s?t, a h?l?zati logika megjelen?s?t, tov?bb? az akkori kutat?sok ?s k?s?rletek milyen tanuls?gok ?sszefoglal?s?ra ?s ?jabb lehet?s?gek felv?zol?s?ra inspir?lnak most, az ?j ?vsz?zad elej?n, amikor a h?l?zati t?rsadalom korunk alapvet? attrib?tuma. E k?rd?sekre keresi a v?laszt a szerz?.

Dr. Bokor B?la PhD, a P?csi Tudom?nyegyetem oktat?ja a kultur?lis int?zm?nyrendszerben elt?lt?tt n?gy ?vtizedes szakmai ?s vezet?i tapasztalatait, elm?leti ismereteit felhaszn?l?, Baranya megy?ben kezdem?nyezett int?zm?nyi modellk?s?rletekkel kapcsolatos kutat?si eredm?nyeit ?sszegz? disszer?t?ci?j?b?l k?sz?lt k?nyvet tarja kez?ben az Olvas?.
A disszert?ci? az 1970-es ?vekre jellemz? baranyai t?rs?gfejleszt?s k?zm?vel?d?si dimenzi?j?t, az 1980-as ?s 1990-es ?vek t?rekv?seit, kezdem?nyez?seit ?s a mai gyakorlattal val? ?sszef?gg?seit t?rta fel, ?tk?ztetve az elm?letet a gyakorlattal, figyelmeztetve az anom?li?kra, a v?ltoztat?si ig?nyekre, amelyek ment?n haladva megval?s?that? a kultur?lis rendszer folyamatos tov?bbfejleszt?se.

?
Le?r?sBaranyai k?zm?vel?d?si modellek 1976-2007

ISBN 9789630697743
Kiad?: Pannon Kult?ra Alap?tv?ny
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 192 oldal.
M?ret: 140×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Készleten