Brachinger Tam?s: Helyi k?z?ss?gek ?s helyi hatalom egy hazai k?z?pv?rosban

2,750 Ft

Fiatal demokr?ci?nkban a t?rsadalom ?s a gazdas?g szerepl?i ?testek a kezdetleges munkamegoszt?sb?l ?s egy?ttm?k?d?sb?l ad?d? gyermekbetegs?geken, szerept?veszt?seken. T?rt?nelmi l?pt?kkel n?zve viszonylag r?vid id?n bel?l kialakultak a partners?g int?zm?nyei, amelyek egyes esetekben a verseng?st, m?s esetekben a kooper?ci?t szolg?lhatj?k. A hat?kony ?s a m?lt?nyos egy?ttm?k?d?st tanul?ssal ?s k?lcs?n?s meg?rt?ssel, a m?sik legitimit?s?nak elismer?s?vel ?rhetik el az ?rdekeltek. A kibontakoz?si folyamat ? az ismertetett kutat?s szerint ? m?g sok?ig tart.
A szerz? az E?tv?s J?zsef F?iskola oktat?ja. Kutat?i ?rdekl?d?se a helyi t?rsadalom, helyi k?z?ss?gek, ?nkorm?nyzatis?g, ?nszervez?d?s, k?zvetlen vs. K?pviseleti demokr?cia jelens?geire ir?nyul. A P?csi Tudom?nyegyetemen teljes?tette doktori tanulm?nyait ?s politikai tudom?nyokb?l szerzett PhD fokozatot. Sz?mos tanulm?ny, szakcikk ?s k?nyvr?szlet szerz?je, ez a m?sodik monogr?fi?ja. A civil szervezetek j?v?beli fejl?d?s?t seg?t? orsz?gos ?s helyi tananyag- ?s k?pz?sfejleszt?sekben vett r?szt.

R?szlet az opponensi v?lem?nyb?l: ?J? hagyom?nyok folytat?ja Brachinger Tam?s: a hajdani Magyary tan?tv?nyok, illetve V?gi G?bor, B?nlaky P?l-f?le utat j?rja. Munk?ja nyom?n ? k?pletesen sz?lva ? a magyar telep?l?sek k?pzeletbeli t?rk?p?n egy kicsi f?ny kigy?lt, egy pillanatig melegedhet?nk is mellette, de ezut?n menni kell tov?bb. Sok m?g a tennival?. Mind t?bb ?s t?bb k?z?ss?gi kutat?sra van sz?ks?g, r?szben a t?rsadalmi ?nismeret elm?ly?t?se, r?szben a tudom?nyos vizsg?latok megalapozotts?ga c?lj?b?l.? J?zsa Zolt?n

?
Le?r?sTeljes c?m:?Helyi k?z?ss?gek ?s helyi hatalom egy hazai k?z?pv?rosban

ISBN 9789637290671
Kiad?: E?tv?s J?zsef F?iskolai Kiad?
Megjelen?s: 2010
Nyelv: Magyar
Terjedelem: 201 oldal
M?ret: 170×270 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

1. Bevezet?
7
1.1. A t?mav?laszt?s indokl?sa
7
1.2. Probl?mafelvet?s, a kutat?si c?lok kijel?l?se
11
2. Fogalmi keretek, a kutat?munka szempontrendszere
13
2.1. Civil t?rsadalom, civil szervezetek, nonprofit szektor, nonprofit szervezetek
13
2.1.1. A civil t?rsadalom fogalm?nak adekv?t ?rtelmez?sei, a civil t?rsadalom ?jj?sz?let?se Magyarorsz?gon
13
2.1.2. A hazai ?ntev?kenys?g el?zm?nyei
15
2.1.3. A civil szervezet ?s a nonprofit szervezet fogalm?val kapcsolatos alkalmaz?si probl?m?k, az adekv?t defin?ci? bemutat?sa
24
2.2. A helyi t?rsadalom, helyi politika
45
2.3. Kitekint?s: a politika fogalma, a tri?lis rendszer?nek elemei
55
2.4. Az ?rdekkifejez?s, a nyom?sgyakorl?s szerepl?i
57
2.5. A civil szervezetek viszonya a helyi hatalomgyakorl?shoz
60
3. A kutat?s sz?lesebb kontextusa
68
3.1. A hazai nonprofit szervezetek legfontosabb gazdas?g ?s t?rsadalomstatisztikai mutat?i
68
3.2. A magyarorsz?gi ?nkorm?nyzati rendszer
75
3.3. A helyi hatalom ?s a helyi k?z?ss?gek (lok?lis civil szervez?d?sek) kapcsolat?nak alakul?sa Magyarorsz?gon az ?nkorm?nyzati rendszer bevezet?se ?ta
84
4. A kutat?s k?zvetlen kontextusa (Baja v?ros)
94
4.1. A t?rt?nelmi el?zm?nyek ?ttekint?se
94
4.2. A polg?ri ?ntev?kenys?g el?zm?nyei a v?rosban
97
4.2.1. A 19. sz?zad ?s a dualizmus id?szaka
97
4.2.2. A k?t vil?gh?bor? k?z?tti id?szak
99
4.2.3. A gleichschaltol?s ?vtizedei
100
4.3. A v?ros jelen?hez kapcsol?d? mutat?k
101
4.4. A kutat?s m?dszertana
106
4.4.1. K?rd??ves vizsg?latok
106
4.4.2. T?bl?zatos k?rd?sek Likert-f?le v?laszkateg?ri?k alkalmaz?s?val
110
4.4.3. K?rd??ves adatfelv?tel a B?CISZSZ (B?cskai Civil Szervezetek Sz?vets?ge) tagszervezeteinek k?r?ben
110
4.4.4. Interj?k
110
4.4.5. Tartalomelemz?s
111
4.4.6. F?kuszcsoportos besz?lget?s
111
4.4.7. A r?sztvev? megfigyel?s
112
4.5. A Baj?n v?gzett kutat?s eredm?nyeinek bemutat?sa
113
4.5.1. A helyi k?z?ss?gek, civil szervezetek
113
4.5.2. Az ?nkorm?nyzati d?nt?shozatal helyi ism?rvei
120
4.5.3. Direkt indirekt civil r?szv?tel a hatalomgyakorl?sban a vizsg?lt telep?l?sen
128
4.5.4. Elt?r? attit?d?k a civilek helyi hatalomban ?s a demokr?ci?ban bet?lt?tt szerep?r?l
152
5. A civileket ?rint? ?nkorm?nyzati dokument?ci? ?rt?kel?se
156
5.1. Adekv?t ?nkorm?nyzati hat?rozatok v?grehajt?sa ?s ?rv?nyes?l?se
156
5.2. A hossz? t?v? tervez?s lok?lis civil szervezetekre is f?kusz?l? dokumentumai
170
6. A kutat?munka tapasztalatainak ?sszefoglal?sa
175
Irodalomjegyz?k
183
?br?k ?s t?bl?zatok jegyz?ke
191
Mell?kletek jegyz?ke
193

Készleten