B?nbak minden id?ben. B?nbakok a magyar ?s az egyetemes t?rt?nelemben

4,500 Ft

Szerkesztette: Gyarmati Gy?rgy, Lengv?ri Istv?n, P?k Attila, Vony? J?zsef

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155339455
M?ret: 168×238 mm
Terjedelem: 560 oldal
K?t?s: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

Ismertet?s
…………………………………………………………………………………………………………………………

A b?nbak az emberis?g k?z?ss?gi identit?steremt?s?nek term?ke, egyszersmind cselekv?sinspir?l? elem. ?gy szerves r?sze a f?ldi civiliz?ci? eg?sz?nek, hogy ahhoz hasonl?an id?vel maga is v?ltozik. A dolog t?rt?neti b?ja-borzalma legink?bb id?tlens?g?ben ragadhat? meg: a b?nbakkeres? (?s tal?l?) gondolkod?s nemhogy t?retlen?l, hanem szerte?gaz?an ?s megizmosodva ?l tov?bb a modern t?rsadalomszervez?s egym?st k?vet? id?szakaiban is. A f?ldi moderniz?ci? id?- ?s t?rbeli k?l?nb?z?s?ge a b?nbakk?pz?s elburj?nz? sokf?les?g?vel ?gazdag?totta a t?rt?nelmet?, s lassan ide sorolhat? a ? posztmodern? ? k?z?leti ?karaktergyilkoss?g? is. A b?nbak a civiliz?ci? hajnal?t?l kezd?d?en tetten ?rhet? el??t?letes gondolkod?s (egyik) korai idoljak?nt sz?letett, hogy azut?n mindent t?l?lve az egyre ink?bb racion?lis ?ntudat? modern k?z?rtelmess?g k?zepette is t?retlen?l ? id?nk?nt tobz?dva ? vir?gozz?k. K?tet?nk negyven tanulm?nya a b?nbakk?pz?s eseteinek sor?t eleven?ti fel a k?z?pkort?l a rendszerv?lt?sig; Magyarorsz?g ?s a nagyvil?g t?rt?net?b?l ? Ukrajn?t?l N?metorsz?gon, Franciaorsz?gon ?s Spanyolorsz?gon ?t az Amerikai Egyes?lt ?llamokig. Az olvas? ?pp ?gy tal?lkozhat b?nbakk?nt szem?lyekkel, t?rsadalmi csoportokkal, mint a nagybirtokkal ?s szobrokkal. S a konkr?t esetek ?rtelmez?s?hez t?rt?neti ?s pszichol?giai ?tmutat?t is kaphat.

 

Tartalom
…………………………………………………………………………………………………………………………

El?sz?

B?NBAKK?PZ?S A T?RSADALOMTUDOM?NYOK SZEMSZ?G?B?L
P?k Attila: B?nbakok a magyar t?rt?neti gondolkod?sban
Gy?ni G?bor:? A t?rt?n?sz mint b?r?. A t?rt?net?r?i ?t?lkez?s ?joga? ?s vesz?lyei
L?szl? J?nos: B?nbakk?pz?s ?s nemzeti identi?s, avagy a szoci?lpszichol?gia mint empirikus t?rsadalomtudom?ny
Kiss Zsuzsanna: H?s?k ?s b?nbakok a weimari N?metorsz?gban. Adal?kok a b?nbakk?pz?s l?lektani szempontjaihoz
Ormos M?ria: B?nbakkeres?s/szerecsenmosdat?s a nyugati vil?gban (20?21. sz?zad)
P?t? J?nos: Szobrok ?s eml?km?vek mint b?nbakok, avagy hogyan d?nt?nk szobrot, mikor ?s mi?rt?
D?v?nyi Anna: B?nbakb?l v?dl?, v?dl?b?l b?nbak. Ellens?gk?pek a 20. sz?zadi magyar t?rt?nelemtank?nyvekben Moh?cs, Vil?gos ?s Trianon p?ld?j?n
Szil?gyi Mariann: ?(?) megrendelni egy-k?t vadkant j? p?nz?rt mindig lehet.? Egy k?zismert b?nbakmot?vum kult?rt?rt?nete [261]

B?NBAKOK AZ EGYETEMES T?RT?NELEMBEN
Mal?th ?gnes: XXIII. J?nos ?s a konstanzi zsinat
Lengyel T?nde: Keresd a n?t! A n?k mint b?nbakok a k?z?pkorban ?s a kora ?jkorban
Ugrai J?nos: A jezsuit?k mint az iskola?gy ?ker?kk?t?i?? A 18. sz?zadi oktat?spolitikai diskurzus a Habsburg Monarchi?ban a b?nbakk?pz?s t?kr?ben
Majoros Istv?n: Mi?rt a harmadik k?zt?rsas?g? A Dreyfus-?gy h?tter?r?l
L?n?rt T. Andr?s: A ?tiszta faj? k?rd?se Spanyolorsz?gban. A k?z?pkori hisp?n b?nbakk?pz?s okai, m?dszerei ?s 20. sz?zadi ut?hat?sai
Hars?nyi Iv?n: B?nbakkeres?s ?s t?rt?nelmi eml?kezet. Spanyol tapasztalatok
Bebesi Gy?rgy: A Bejlisz-?gy. A sztolipini konszolid?ci? szak?t?pr?b?ja, a h?rhedt orosz v?rv?d-per
Horny?k ?rp?d: ?Aki kirobbantotta az els? vil?gh?bor?t? Dragutin Dimitrijevi?-Apis koncepci?s pere
Kindl Melinda:? Giustizia ? stata fatta! Avagy Olaszorsz?g ?rul?i[598]
Hahner P?ter: Nixon, a b?nbak

MAGYARORSZ?G T?RT?NET?NEK B?NBAKJAI
Bessenyei J?zsef: Szapolyai J?nos, a magyar t?rt?nelem egyik legismertebb b?nbakja
Kov?cs Adrienn:? Pad?nyi B?r? M?rton veszpr?mi p?sp?k egyh?zszervez? munk?j?nak meg?t?l?se
De?k ?gnes: Rend?rbes?g?k nyom?ban (1860-as ?vek)
Kaposi Zolt?n: A nagybirtok mint b?nbak. Az uradalmak ?s az agr?rszeg?nys?g kapcsolata Magyarorsz?gon
Paksy Zolt?n: A zsid?s?g b?nbakk? v?l?sa ?s az antiszemita hiszt?ria kezdete Magyarorsz?gon az els? vil?gh?bor? v?g?n
Gazdag L?szl?: Herczeg Ferenc ?s a forradalmak ? ?szaki f?ny
Fedinec Csilla: A ?leggyeng?bb f?l? Gondolatok a ruszin?ukr?n paradigma ?jra?rtelmez?s?hez
Er?ss Zsolt:? B?nbakk?pz?s ?s/vagy b?nbakk?pz?d?s? A diktat?rikus t?rekv?sek meg?t?l?se 1935?1936 fordul?j?n G?mb?s ?s Marton p?ld?j?n
Moln?r Judit:? ??r?gy a deport?l?s? A csend?r?k felel?ss?gre von?sa 1945 ut?n
Olasz Lajos: Hadi?llapotban a Szovjetuni?val ? b?nbakok ?s felel?s?k
Karsai L?szl?: Sz?lasi Ferenc, a t?k?letes b?nbak
Gerhard Seewann: Politikai tisztogat?s Magyarorsz?gon a m?sodik vil?gh?bor? ut?n. Franz Basch n?pb?r?s?gi pere
Gyarmati Gy?rgy : Ellens?gek ?s b?nbakok kavalk?dja Magyarorsz?gon, 1945?1956*
P?ski Levente: Ellens?gb?l b?nbak. Az MKP arisztokr?cia-k?pe 1945 ut?n
Kov?cs Krist?f:? Reakczy J?sk?t?l Kul?k Kelemenig. V?logat?s a Ludas Matyi 1945 ?s 1949 k?z?tti b?nbak-karikat?r?ib?l[1429]
Pihurik Judit: Katonadolog 1945?1962. A ?horthysta katonatiszt:? b?nbak vagy ellens?g?
B?nkuti G?bor: Az antijezsuitizmus anat?mi?ja
Poly?k Petra:? ?K?z?s?ts?k ki, pelleng?rezz?k ki!? Egyetemi-f?iskolai hallgat?k fegyelmi ?gyei? az ?tvenes ?vek elej?n
L?n?rt Andr?s: A K?zt?rsas?g t?r arcai. B?n?s?k ?br?zol?sa k?t propagandafilmen
T?th Eszter Zs?fia ?Keny?r, sz?l? porba hulltak? Bord?s Andr?s tragikus hal?la 1956-ban: a forradalmi ?s az ellenforradalmi b?nbakk?pz?s prizmat?r?sei
Varga Zsuzsanna: B?n?z?k vagy b?nbakok? Termel?sz?vetkezeti vezet?k ?s a ?szocialista t?rv?nyess?g? az 1970-es ?vekben
Zsidai ?gnes: ?gyn?khal?l Magyarorsz?gon

N?vmutat?
A k?tet szerz?i ?s szerkeszt?i

Table of Contents

Foreword

SOCIAL STUDIES ASPECTS OF SCAPEGOATING
Attila P?k: Scapegoats in Hungarian historical thinking
G?bor Gy?ni: The historian as a judge. The ?rights? and perils of historiographical judgement
J?nos L?szl?: Scapegoating and national identity, or socio-psychology as empirical social studies
Zsuzsanna Kiss: Heroes and scapegoats in the Weimar Republic. Additions to the psychological aspects of scapegoating
M?ria Ormos: Scapegoat seeking / whitewashing in the western world (20th and 21st century)
J?nos P?t?: Statues and monuments as scapegoats, or how, when and why statues are brought down
Anna D?v?nyi: From scapegoat to accuser, from accuser to scapegoat. Enemy concepts in 20th century history textbooks through the examples of Moh?cs, Vil?gos and Trianon
Mariann Szil?gyi: ?(…) you can always order a few boars for good money.? The cultural history of a well-known scapegoat motif

SCAPEGOATS IN UNIVERSAL HISTORY
?gnes Mal?th: Pope John the XXIII and the Council of Constance
T?nde Lengyel: Look for the woman! Women as scapegoats in the Middle and early Modern Ages
J?nos Ugrai: Jesuits as hindrances to educational policy? Aspects of scapegoating in the 18th century educational policy discourse in the Hapsburg Monarchy
Istv?n Majoros: Why the Third Republic? On the background of the Dreyfus affair
Andr?s L?n?rt T.: The issue of the ?pure race? in Spain. The reason, methods and 20th century effects of Spanish scapegoating
Iv?n Hars?nyi: Scapegoat seeking and historical memory. Spanish experiences
Gy?rgy Bebesi: The Beylis case. The test of the Stolyipin reforms, the infamous Russian blood libel trial
?rp?d Horny?k: ?He, who caused the outbreak of World War I.? Show trial of Dragutin Dimitrijevi?-Apis
Melinda Kindl: Giustizia ? stata fatta! The betrayers of Italy
P?ter Hahner: Nixon, the scapegoat

SCAPEGOATS IN HUNGARIAN HISTORY
J?zsef Bessenyei: J?nos Szapolyai, one of the most famous scapegoats of Hungarian history
Adrienn Kov?cs: Assessment of the church organisational work of M?rton Pad?nyi B?r?, Bishop of Veszpr?m
?gnes De?k: On the trail of police informers (1860?s)
Zolt?n Kaposi: Large holding ownership as scapegoat. The relationship between large holdings and agrarian poverty in Hungary
Zolt?n Paksy: The scapegoating of Jews and the beginnings of anti-Semitic hysteria in Hungary after the end of World War I
L?szl? Gazdag: Ferenc Herczeg and the revolutions
Csilla Fedinec: ?The weaker party.? Thoughts on the reinterpretation of the Rusyn-Ukranian paradigm
Zsolt Er?ss: Scapegoating and/or scapegoat formation? Assessment of the dictatorial aspirations on the turn of 1935?1936 through the example of G?mb?s and Marton
Judit Moln?r: ?Deportation is an excuse.? The impeachment of the Gendarme after 1945
Lajos Olasz: In war with the Soviet Union ? scapegoats and persons responsible
L?szl? Karsai: Ferenc Sz?lasi, the perfect scapegoat
Gerhard Seewann: Ethnical cleansing in Hungary after World War II. The tribunal trial of Franz Basch
Gy?rgy Gyarmati: A tumult of enemies and scapegoats in Hungary, 1945?1946
Levente P?ski: From enemy to scapegoat. The image of the aristocracy in the Hungarian Communist Party after 1945
Krist?f Kov?cs: From ?Reakczy J?ska? to ?Kul?k Kelemen?. A selection of scapegoat cartoons appearing in the magazine ?Ludas Matyi? between 1945 and 1949
Judit Pihurik: That?s a soldier?s life 1945?1962. The ?Horthyist officer?: scapegoat or enemy?
G?bor B?nkuti: The anatomy of anti-Jesuitism
Petra Poly?k: ?Ostracize and humiliate them!? Disciplinary procedures of university and college students in the beginning of the 1950?s
Andr?s L?n?rt: Faces of the K?zt?rsas?g square. The portrayal of criminals in two propaganda films
Eszter Zs?fia T?th: ?Bread and grapes fell in the dust:? The tragic death of Andr?s Bord?s in 1956: the prism breaks of counter-revolutionary scapegoating
Zsuzsanna Varga: Criminals or scapegoats? (Farming cooperative directors and the ?socialist legitimacy? in the 1970?s)
?gnes Zsidai: The deaths of agents in Hungary

Index
Authors and editors

Elfogyott