Csefk? Ferenc ? Horv?th Csaba (szerk.): A demokr?cia deficitje

3,500 Ft

E k?nyv anyag?t a kiad?k ?ltal 2007. okt?ber elej?n rendezett ?A demokr?cia deficitje, avagy a deficites hatalomgyakorl?s? c. konferenci?n elhangzott el?ad?sok, korrefer?tumok k?pezik.Joggal k?rdezheti az olvas?, hogy mi?rt kellett v?rni egy esztend?t ahhoz, hogy megjelenj?k e kiadv?ny, s hogy aktu?lisak-e mindazok a gondolatok, eszmefuttat?sok, kritikai elemz?sek, amelyeket akkor fogalmaztak meg a r?sztvev?k, vagy amely kutat?si eredm?nyekr?l annak idej?n sz?moltak be a r?sztvev?k. A k?s?snek t?bb oka is volt.Az els?, hogy a konferenci?n elhangzott kiv?l? el?ad?sok csak nehezen (t?bb szerz? eset?ben sok-sok h?napos cs?sz?ssal) jutottak el a szerkeszt?kh?z. Az is f?lvet?d?tt id?k?zben, hogy egy?tt jelentetj?k majd meg egy m?sik, a magyarorsz?gi korrupci?t vizsg?l? (szervez?s alatt ?ll?) konferenci?nk eredm?nyeivel. A legnagyobb probl?m?t az okozta, hogy az ?r?sos anyagok ?sszess?g?kben kiss? eklektikusak voltak.Ugyan a konferenci?n, mint el?ad?sok (hozz?sz?l?sok) ?rdekes ?s fontos k?rd?seket feszegettek, azonban az ?ltalunk kialak?tott tematikai rendszerbe n?h?nyan (pontosabban: j? n?h?ny ?r?s) ?nem f?rtek bele?. Ez?rt k?nytelenek voltunk v?logatni, aminek az lett az eredm?nye, hogy t?bb olyan refer?tum sem ker?lt be a k?tetbe, amelyek ugyan elhangzottak, de ?kil?gtak? a mai magyar ?llamszervezetet, k?zigazgat?st, politikai rendszert, demokr?ci?t, ?llampolg?ri r?szv?telt, es?lyegyenl?s?get, diszkrimin?ci?t ?s a helyi hatalom m?k?d?s?t jelent? tematikai blokkokb?l. (E miatt a szerkeszt?k eln?z?st k?rnek ama n?h?ny r?sztvev?t?l, akik k?ldtek ?r?sos anyagot, de az itt ?rtak miatt nem szerepelnek a k?nyvben.) S v?g?l m?g egy olyan szempontr?l kell sz?lnunk, ami befoly?solta a mostani megjelentet?st, nevezetesen, a kiadv?ny, illetve a t?ma aktualit?sa, ami nem hissz?k, hogy a napjainkban zajl?d? politikai t?rt?n?sek miatt k?l?n?sebb bizony?t?sra szorulna.
?
Le?r?sCsefk? Ferenc ? Horv?th Csaba (szerk.): A demokr?cia deficitje avagy a deficites hatalomgyakorl?s

ISBN 978-963-642-251-6
Kiad?: PTE ?JK, P?cs-Baranyai ?rtelmis?gi Egyes?let, P?cs
Megjelen?s: 2008
Nyelv: magyar
Terjedelem: 462 oldal
K?t?s: kem?nyt?bl?s
M?ret: 160 x 230 mm
Tartalom

 

Szerkeszt?i el?sz?9
I. A mai magyar politikai rendszer
Lengyel L?szl?: A III. K?zt?rsas?g v?ge?13
Kov?cs ?rp?d: A poltikai ?s gazdas?gi szf?ra kapcsolat?nak n?h?ny k?rd?se27
Bayer J?zsef: A populizmus k?s?rt?se az ?j demokr?ci?kban39
Andr?ssy Gy?rgy: Erk?lcs ?s jog egy demokratikus jog?llamban53
Orosdy B?la: Politikai marketing ?s demokr?cia-deficit63
Varga Tam?s: A magyar politikai elit politikai kult?r?ja a k?tezres ?vekben76
Horv?th Csaba: A politikusok t?rsadalmi meg?t?l?s?nek v?ltoz?sai91
Szak?cs Ildik? R?ka: A bulv?r sajt? ?ltal kialak?tott k?pek a politikusok szem?lyis?g?r?l103
Merkovity Norbert: A demokr?cia torz?i108
II. Az alkotm?nyo jog?llam ?s k?zigazgat?s
?d?m Antal: Az alkotm?nyos jog?llam fejl?d?si ir?nyai117
Kiss L?szl?: Jog?llam ?s/vagy ?lhet? ?llam142
Szoboszlai Gy?rgy: Az “?tmeneti” alkotm?nyos berendezked?s szerkezeti t?r?svonalai146
Tilk P?ter: Az alkotm?nyb?r?s?g szerepe az alkotm?nyos jog?llami fejl?ds?ben157
K?halmi L?szl?: Az alkotm?nyos jog?llami b?ntet?elj?r?si k?v?nalmai164
Velich Katalin: A parlamenti vizsg?l?biztotts?gok eredm?nytelens?g?nek okai185
Petr?tei J?zsef: A korm?nyzati d?nt?shozatal el?k?sz?t? mechanizmusai; a politikai korm?nyz?s jellemz?i197
Hossz? Hortenzia: A korm?nyzati hat?konys?g k?rd?sei209
Ivancsics Imre: Az ?nkorm?nyzati hat?s?gi ?gyek int?z?s?nek n?h?ny elj?r?sjogi probl?m?ja219
F?bi?n Adri?n: A k?zigazgat?s t?rv?nyes m?k?d?s?nek deficitjei226
III. ?llampolg?ri jogok, t?rsadalmi r?szv?tel
Szab? M?t?: A tiltakoz?s kult?r?ja a magyar civil t?rsadalomban237
Fekete S?ndor: A polg?ri engedetlens?g elm?lete ?s magyarorsz?gi gyakorlata263
Nagy Zolt?n: A v?lem?nynyilv?n?t?s szabads?ga ?s azt ?vez? vissz?ss?gok279
Drin?czi T?mea: Az ?llampolg?ri jogokkal val? ?l?s; egyes alapjogok megs?rt?s?vel szembeni “jogorvoslatok”292
Chronowski N?ra – Kocsics Mikl?s: A n?pszavaz?s funkci?ja az alkotm?nyos demokr?ci?ban303
Feket?n? P?l Enik?: Egyens?ly, legitimit?s, hiszt?ria315
IV. Helyi hatalom
Nagy J. Endre: A helyi hatalom szociol?gi?ja325
B?hm Antal: A helyi politika t?r?svonalai338
J?zsa Zolt?n: A k?z?ss?gi korm?nyz?s lehet?s?gei ?s ?tjai342
K?kai L?szl?: P?rtok ?s civil szervezetek a hazai politika lok?lis szintj?n354
Bugovics Zolt?n: Deficites ter?leti identit?s?366
K?bor Gyula: A k?zvetlen demokr?cia fejleszt?s?nek lehet?s?gei a kistelep?l?seken387
Csefk? Ferenc: A helyi k?zvil?g kil?t?s(talans?g)ai395
Kunszt M?rta: A 2006-os ?nkorm?nyzati v?laszt?sok P?csett405
V. Diszkrimin?ci?, es?lyegyenl?s?g
Kaltenbach Jen?: Es?lyegyenl?s?g, egyenl? b?n?sm?d415
Bar?th ?rp?d: A t?rsadalmi kirekeszt?sek jelens?gvil?ga426
Boz?ki Andr?s: Kult?ra ?s es?lyegyenl?s?g436
Bokor B?la: Kultur?lis identit?s, t?rs?gi egyenl?tlen?sgek449
R?zs?s Eszter: Gyermekjogi es?lyek455

Készleten