Csefk? Ferenc ? Horv?th Csaba (szerk.): Korrupci? Magyarorsz?gon

3,200 Ft

A magyar k?zpolitika jelenkori t?rt?net?nek politikai, jogi, mor?lis ?s term?szetesen gazdas?gi szempontb?l tal?n legs?lyosabb negat?v t?rsadalmi hat?sokat kiv?lt? ?vonulat?t? k?pezik a rendszerv?lt?s eg?sz id?szak?t ?tsz?v? korrupci?s jelens?gek. Nem szorul b?vebb bizony?t?sra, hogy a k?zvetlen politikai aktualit?son t?lmen?en olyan s?lyos probl?m?kr?l van sz?, amikor e k?rd?sekr?l besz?l?nk, melyek alapvet?en ?rintik az ?j rendszer legfontosabb jogint?zm?nyeit az ?llamhatalmi, igazs?gszolg?ltat?si, a b?n?ld?z? szervek, s a k?zigazgat?s tev?kenys?g?t, de kihatnak a t?rsadalom mindennapi mozg?s?ra, s d?nt?en j?rulnak hozz? az erk?lcsi politikai ?rt?kek elfogad?s?ban (?s sajnos) azok elutas?t?s?ban. A legut?bbi ?vek (vagy ink?bb h?napok) korrupci?s ??gyleteinek? napvil?gra ker?l?se, esetenk?nt a sajt? avagy a nagyobb nyilv?noss?g el?tti ?meglebegtet?se? bizony?tja ?nmag?ban is, hogy b?rmennyire is l?tensek azaz titkoltak a korrupci?kban r?sztvev?k ?akci?i? val?sz?n?s?thet?, hogy az ilyen jelleg? cselekm?nyek ?tsz?tt?k ?s ?tsz?vik a fentebb jelzett szf?r?kat. F?lteend? a k?rd?s, hogy jog?llami, demokratikus berendezked?s?nk megk?vetelte ?llami-t?rsadalmi m?k?d?s t?rv?nyszer?s?gei k?zepette mennyire lehet?nk el?gedettek a hazai korrupci?s indexel, azaz, ? ahogy ezt t?bben megfogalmazz?k ? miszerint haz?nk a korrupci?s vil?granglist?ban a k?zepesen fert?z?tt orsz?gok k?z? ?k?zd?tte fel (vagy le)? mag?t. Az el?z?ekben f?lvillantott jelens?gekre adhat? egy?rtelm? v?laszt, f?k?nt olyanokat, amelyek nem csup?n ?ttekint?, ?rt?kel? elemz?seket adnak, de megval?s?that? javaslatokat is megfogalmaznak, nem tudunk adni. Ad viszont ez a k?tet, amelyet kez?ben foghat az olvas?, sz?les k?r? ?ttekint?st a korrupci? k?rt?kony hat?sair?l.?
?
Le?r?sISBN 963 8490 20 9
Kiad?: PTE ?JK, P?cs-Baranyai ?rtelmis?gi Egyes?let
Megjelen?s: 2001
Nyelv: magyar
Terjedelem: 402 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
M?ret: 164 x 230 mm

A korrupci?r?l sz?l? k?nyv?nk t?bb forr?sb?l t?pl?lkozott. Egyr?szt tartalmazza ama konferenci?n elhangzottak eredm?nyeit, amelyet 2000 okt?ber?ben rendezett a P?csi Tudom?nyegyetem ?llam- ?s Jogtudom?nyi Kara, a P?cs-Baranyai ?rtelmis?gi Egyes?let ?s a Friedrich Eb?rt Alap?tv?ny P?csett a korrupci?r?l. Ezen t?l f?lk?rt?nk n?h?ny olyan neves szakembert, k?z?leti szem?lyis?get, akiknek v?lem?ny?nk szerint fontos mondanival?ja van a t?m?r?l, s akik els? szavunkra v?llalt?k is, hogy le?rj?k gondolataikat. ?gy ?ll?tottuk ?ssze ezt a tematikus kiadv?nyt, amely ?sszess?g?ben imm?r j?val t?bb, mint egy konferenciak?tet, j?val t?bb, mint egy tanulm?nygy?jtem?ny, l?tlelet arr?l, amit a k?nyv c?me ?nmag?ban is jel?l. A munka igyekszik ?ttekinteni a korrupci? f?llelhet?s?g?nek, megjelen?s?nek ?s k?rt?kony hat?s?nak valamennyi l?nyeges ter?let?t. E k?rben els?k?nt kell sz?lni az ez elleni harc ?llami lehet?s?geinek f?lt?r?s?r?l, s azokr?l a kezdem?nyez?sekr?l, amelyek hazai ?s nemzetk?zi berkekben egyar?nt sz?lettek ezt illet?en. T?bb vonatkoz?sban is ?rintj?k a korrupci? ?s a hatalom ?sszef?gg?seit, r?vil?g?tva e k?rben a politikai, hatalmi elit k?l?nleges felel?ss?g?re. A jogi szab?lyoz?s ?s a k?zigazgat?s m?k?d?s?nek korrupci?s jelens?gei tal?n a legk?rt?konyabbak a polg?rok meg?t?l?se szempontj?b?l, hiszen a t?rv?nyess?gben val? hitet a jog?llamban val? bizalmat rend?tik meg. ?gy ?s ez?rt sokoldal?an vil?g?tjuk meg mindezen jelens?geket. ?gy v?lj?k t?bb szempontb?l is n?vumnak tekintend?ek azok a tanulm?nyok, amelyek a korrupci? emberi, lelki t?nyez?it igyekeznek bemutatni filoz?fiai, mor?lis avagy orvosetikai szempontb?l. V?g?l, ?s val?ban nem utols?sorban a korrupci? k?t olyan legs?lyosabb ter?let?t elemezz?k, amelyek a t?rsadalmi ?rt?k?t?let ?s a polg?rok r? vonatkoz? elutas?t?sa szempontj?b?l a legjelent?sebbek, ez a gazdas?g ?s a b?n?z?s. Az e fejezetekben k?zz?tett anyagok r?vil?g?tanak egyr?szt arra, hogy a privatiz?ci?t?l a k?zbeszerz?sekig (nem is besz?lve az olaj?gyekr?l) ma m?r szinte nincs olyan ter?lete a gazdas?g m?k?d?s?nek, ahol kisebb-nagyobb er?vel ne ?t?tte volna fel a fej?t a korrupci?. A b?n?z?ssel, avagy a b?n?ld?z?ssel ?s az igazs?gszolg?ltat?ssal kapcsolatban ?rtak viszont arra h?vj?k f?l a figyelmet, hogy egyr?szt rendk?v?l neh?z (?ppen a k?lcs?n?s ?rdekelts?gek miatt) f?lder?teni e cselekm?nyeket ? ez?rt is igen kicsiny az ilyen t?pus? b?ncselekm?nyek ar?nya, sz?mar?nya ? m?sr?szt viszont, hogy mennyire korl?tozottak a korrupci?s jelens?gek f?lt?r?s?ban. Mi ? tessz?k hozz? ? b?zzunk azonban abban, hogy nem rem?nytelenek. S ennek a rem?nynek a hit?ben aj?nljuk mindazoknak a k?z?leti szem?lyis?geknek, orsz?ggy?l?si k?pvisel?knek, korm?nyzati t?nyez?knek, helyi politikusoknak, a k?l?nb?z? t?rsadalmi ?s ?rdekszervezetekben dolgoz?knak, ?s term?szetesen a politikai p?rtoknak, akiknek tev?kenys?g?t k?zvetlen?l is ?rinti, hogy tenni?k kell valamit a korrupci? visszaszor?t?s??rt, ?s akik felel?ss?ggel is tartoznak az?rt, hogy tegy?nk is ellene valamit. De aj?nljuk ezt a k?nyvet minden magyar ?llampolg?rnak, mert hogy v?gs? soron valamilyen form?ban mindannyian ?rintettek is vagyunk, ?gy h?t sz?munkra is fontos, hogy megismerj?k a korrupci? vil?g?t, s hogy a magunk, igaz, igen sz?k lehet?s?g?vel, tisztess?g?nkkel tegy?nk ellene valamit.

Tartalom

 

Bevezet?7
A korrupci? elleni harc ?llami lehet?s?gei
Hankiss Elem?r: A korrupci? j?t?kai K?z?p-Kelet Eur?p?ban – 1945-199013
M?rki Zolt?n: V?lasz a korrupci?s kih?v?sokra33
Hende Csaba: A korm?ny korrupci?ellenes programja42
Kende P?ter: A korrupci? elleni harc es?lyei49
Kov?cs ?rp?d: Az ?llami Sz?mvev?sz?k ?s a korrupci?56
Kurucsai Csaba: A korrupci? elleni ?j eur?pai szab?lyok62
Korrupci? ?s hatalom
Horv?th Csaba: A korrupci? t?rsadalmi gy?kerei (a K?d?r-rendszer)71
Lengyel L?szl?: A politikai korrupci? ?s k?vetkezm?nyei83
Samu Mih?ly: A hatalommal val? vissza?l?s ?s a korrump?l?d?s93
Juh?sz Ferenc: Politika ?s korrupci?101
B?hm Antal: Korrupci?s jelens?gek a politika vil?g?ban112
K?halmi L?szl?: Korrupci? ?s hatalom – gondolatok az igazs?gszolg?ltat?s befoly?solhat?s?g?r?l117
Szili Katalin: Korrupci? a magyar k?z?letben132
Korrupci? – jog – k?zigazgat?s
Petr?tei J?zsef: Jog?llam ?s korrupci?137
Hack P?ter: Korrupci? ?s jog143
B?rcesi Ferenc: Korrupci? ?s k?zigazgat?s164
Ivancsics Imre: A t?rv?nyess?g ?s t?rv?nytelens?g hat?ra170
Csefk? Ferenc: K?z?let?nk tiszt?talans?ga176
A korrupci? ideol?giai, lelki t?nyez?i
V?s?rhelyi M?ria: Korrupci? a k?zgondolkod?sban187
Merth L?szl?: A korrupci? ?rtrelme(z?se); a jelens?g korrekci?s ?s konverzi?s megnyilv?nul?sai196
Bar?th ?rp?d: A korrupci? csoport- ?s t?megl?lektani gy?kerei203
L?rincz Jen?: A lelkiismeret “megveszteget?se” (?nfelment? strat?gi?k a k?z eg?szs?g?nek, mint k?zj?nak a k?r?ra)217
Ung?r Tam?s: Az ?js?g?r? megv?s?rolt hallgat?sa226
Korrupci? – gazdas?g
Sik Endre: A korrupci? nagys?ga233
Karsai G?bor – Papanek G?bor: Az ?zleti korrupci? gazdas?gi n?z?pontb?l253
Sinku P?l: Veszteget?s a gazdas?gban265
Szilovics Csaba: A korrupci? n?h?ny megjelen?si form?ja ?s hat?sa az ad?igazgat?sra272
Lipovecz Iv?n: A k?zszf?ra korrupci?ja279
M?di Imre: A mindennapi korrupci?285
R?cz G?bor: Fekete kereskedelem – korrupci?295
Korrupci? – b?n?z?s
Balogh ?gnes: A veszteget?s meg?t?l?s?nek egyes jogt?rt?neti vonatkoz?sai303
Kr?nitz Mariann: A korrupci?s b?n?z?s315
Korinek L?szl?: A korrupci? n?h?ny aktu?lis kriminol?giai vonatkoz?sa328
Tremmel Fl?ri?n: Az akt?v veszeget? b?ntetlens?ge ?s a veszteget?s kriminalisztikai vonatkoz?sai337
N?meth L?szl?: A korrupci?, a hatalom ?s a rend?rs?g h?romsz?ge346
Ernyes Mih?ly: Rend?ri korrupci??359
S?rk?zi Ferenc: Korrupci? a rend?rs?gn?l367
Balogh L?szl?: Szervezett b?n?z?s ?s a korrupci?377
Belegi J?zsef: A k?z?let tisztas?ga elleni t?mad?sok az ?t?lkez?si tapasztalatok f?ny?ben384
Angol nyelv? tartalomjegyz?k373
N?met nyelv? tartalomjegyz?k397

Készleten