Csefk? Ferenc ? Horv?th Csaba (szerk.): Magyar ?s eur?pai civil t?rsadalom

3,200 Ft

Egy j? b? ?vtized, majd n?gyezer nap, s ha tov?bb mer?l?nk az id?ben, t?zezern?l is t?bb fesz?lts?ggel-ver?t?kkel teli, de az?rt sikereket is jelz? k?z?leti ?ra, s mennyi gy?trelmes perc telt el az?ta, hogy elkezdt?k bontani f?lelmeink fal?t. S ha botladozva, hib?kat-hib?kra is halmozva, esetlegess?gek ?s eshet?s?gek ment?n, t?tov?n vagy ?ppens?ggel t?ls?gosan is hat?rozottan, nem egyszer kiz?r?lagoss?gra t?rekedve, vagy ?ppen acsarkodva egym?ssal, de feszegett?k a p?rt?llami, am?gy is foszladoz? sz?ved?keket, itt vid?ken is. Szem?lyes, kollegi?lis, bar?ti, j?szomsz?di, kal?k?s ? mennyi v?letlenszer? esem?nyt?l befoly?solt ? kapcsolatok l?ncolat?nak garmad?ja d?nt?tt abban, m?g ha voltak is szigor?, politikai ?rt?kek ment?n val? ind?ttat?son alapul? meggy?z?d?seink, hogy hova csap?dtunk, hol kerest?nk magunknak helyet az alakulgat?, form?l?d?, mag?t megfogalmazni akar? ?s tud? helyi t?rsadalom v?rkering?s?ben. Mint ahogy (gondoljunk csak vissza) ?n, te, ?, mi mindannyian mi?rt is v?llaltunk k?ldet?studattal szerepet ak?r z?szl?viv?k?nt, ak?r gyalogoskatonak?nt a jobbr?l, balr?l (de mi is volt a jobb ?s a bal?) indul? p?rtcs?r?kban, protop?rtokban, az akkor m?g sz?j?ban narancsot tart? galambokt?l kezdve, a soksz?n? illat?, kal?szos vir?g? b?zat?bl?kkal tark?tott k?zmez?nkben. ?s ahhoz k?pest, hogy milyen mezt h?ztunk magunkra, vagy adtak r?nk, lettek ?jm?di bar?taink elvt?rsaink, ellens?geink, kik k?s?bb ellenfelekk? szel?d?ltek, mik?zben magunk is vissz?bb h?ztuk cs?pjainkat, r?j?v?n arra, nem biztos, hogy rossz az, amit a kezdeti kardcs?rtet?sek ut?n egyre cs?ndesed? hangnemben tollal ?s sz?val v?vtunk egym?ssal, egym?s?rt, ez?rt az ?j rendszer?rt, amit l?trehozni akartunk. Persze, hogy ezt akartuk-e, majd az id? d?ntheti el. De, hogy annak idej?n a j?t akarv?n j?rtunk a politikai el?iskol?k als? tagozat?ba, nem lehet k?ts?ges. S ha csillagos ?t?sre nem is vizsg?ztunk, de nem bukott meg egyik?nk sem. Az sem k?rd?jelezhet? meg, hogy ami itt P?cs-Barany?ban t?rt?nt.
?
Le?r?sISBN 963 849 0439
Kiad?: MTA RKK Dun?nt?li Tudom?nyos Int?zete, P?cs-Baranyai ?rtelmis?gi Egyes?let
Megjelen?s: 1999
Nyelv: magyar
Terjedelem: 452 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
M?ret: 161 x 230 mm

A nyolcvanas ?vek v?ge, egy region?lis oktat?si, tudom?nyos, kultur?lis centrum t?rsadalmi- politikai palett?j?nak megalapoz?s?nak id?szaka. Egym?sba cs?sz?, egym?st ?tfed? akci?k, c?ljaik szerint is tarka, egym?st sokszor kiolt?, egym?ssal hadban ?ll?, de mindjobban izmosod?, maguknak helyet k?vetel? civil szervez?d?sek soha nem l?tott m?ret? f?leszm?l?se. Egyes?letek, bar?ti k?r?k, n?pf?iskol?k, t?rsas?gok, sz?vets?gek, kamar?k, ?rdekk?pviseletek h?l?ja kezdi mutatni a demokr?cia, pluralizmus megk?vetelte m?sik arc?t, jelzi a v?roslak? polg?rnak: itt valami t?rt?nik, imm?r ?rdemes r?szt venned, mert ez veled, ?ltalad is t?rt?nhet. ?s alakultak a kult?ra, az oktat?s, a hobbi, a k?rnyezet, a v?rosv?d?, a karitat?v, a kisebbs?gi szervezetek, s ha sz?muk akkor m?g nem is volt egetver?, erej?ket m?r mutatt?k, k?vetelt?k maguknak a helyet a politikacsin?l?k k?z?tt, pr?b?lgatt?k sz?rnyaikat az akkori helyi hatalom ellen?ben. Az a r?pke n?h?ny h?nap, vagy egy-k?t ?v persze csak arra volt elegend?, hogy eszm?lj?nk, hogy megfogalmazzuk magunknak magunk, hogy mit akarunk. Azt?n ennek a sz?zadnak utols? ?vtized?be l?pv?n lecsitult a v?teszi t?ltet? civil forradalom is. N?h?nyan be?ltek a hatalomba, m?sok c?lvesztett? v?ltak, s voltak, akik a politika profi talaj?ra l?ptek. A t?bbs?g azonban, de m?g ink?bb az az?ta alakultak sokas?ga pr?b?lta ?s az?ta is pr?b?lja alak?tani viszony?t a helyi hatalommal, keresi hely?t, az ?nkorm?nyzat ? p?rt ? civil t?rsadalom triumvirben. Mi v?ltozott az?ta? Sok is, kev?s is. T?rv?nyek, rendeletek sz?lettek, biztos?tand? az int?zm?nyes form?kat. A helyi k?pvisel?k kezdeti kiz?r?lagoss?ga (benn?nket v?lasztottak, n?gy ?vig mi vagyunk a hatalmon) mintha m?l?f?lben l?v? gyermekbetegs?g lenne, s tal?n v?gleg gy?gy?that?. N?ha-n?ha m?r meg is k?rdeznek benn?nket, ha v?lem?ny?nket nem is nagyon veszik figyelembe, tan?csot is k?rnek esetleg, ha meg nem is hallgatj?k, k?zmeghallgatnak benn?nket, ha ?gy k?zvetlen?l nem igaz?n d?nthet?nk is, be is vonnak, meg nem is, partnerek is vagyunk meg nem is, m?k?dik is a nyilv?noss?g meg nem is. A sz?nd?k a hatalom ?s a p?rtok r?sz?r?l kinyilv?n?tott: arccal a civil t?rsadalom fel?. S, hogy ez ?gy lehetett, ahhoz majdnem egy ?vtized kellett. Sok kev?s id?? N?z?pont k?rd?se. De t?n nem is ez a l?nyeg, hanem hogy egy?rtelm?v? v?lt m?ra: nem helyi hatalmat kell gyakorolni parancsokkal, hanem szolg?lni kell a k?z ?gyeit, azok?t, akik? viszont a helyi hatalom, a v?laszt?polg?rok k?z?ss?g??t. S ez a szolg?lat nem megy m?sk?ppen, csak ha ?sszefognak a polg?rok, akik tenni akarnak a telep?l?s?rt, s a legsz?lesebb konszenzusra t?rekedve egy?ttesen form?lj?k a helyi szervez?d?si lehet?s?gek, s hogy ne feledkezz?nk meg, a sajt? seg?ts?g?vel ?s erej?vel a mi lok?lis, nek?nk els?dleges helyi demokr?ci?nkat. Form?ljuk tov?bb mi is annak az ?rdek?ben, hogy amit eleink elkezdtek, azt ut?daink a harmadik ?vezredbe ?rve teljes?thess?k is, eml?kezve r?nk is, akik k?zbees? ?llom?sk?nt pr?b?ltak hatni arra, hogy annak idej?n majd lehessen minden?tt ebben az orsz?gban a leveg?nek ?ze, zamata, a helyi k?zszellem legyen ?ltalunk form?lhat?an, el nem t?r?lhet?en, vissza nem vonhat?an, meg nem k?rd?jelezhet?en, demokratikus. Ez?rt dolgozzunk hol haz?nk, h?zunk van. Mert ez a mi?nk, mindannyiunk?. K?z?s tulajdonunk, s?f?rkodjunk h?t k?z?s javainkkal okosan, kultur?ltan ?s sz?pen. Csefk? Ferenc

A k?tet a megnyit? hozz?sz?l?sokban majd jelzett konferencia anyag?nak ?r?sos v?ltozata, kib?v?tve a t?mak?rh?z tartoz? n?h?ny m?s tanulm?nnyal, valamint a konferencia ut?n k?sz?lt telev?zi?s besz?lget?s szerkesztett anyag?val. A szerkeszt?k egyr?szt t?rekedtek a teljess?gre, azaz vissza k?v?nt?k adni a tan?cskoz?son elhangzottakat, m?sr?szt viszont igyekeztek eleget tenni e munk?ik sor?n annak, hogy a k?nyvben szerepl? tanulm?nyok megfeleljenek az ?r?sbelis?g k?vetelm?nyeinek. A szerkeszt?s alapelvek?nt tiszteletben tartottuk ? m?gha azokkal sok esetben nem is ?rtett?nk egyet ? a szerz?k szakmai, politikai ?ll?sfoglal?sit, meg?llap?t?saikat, k?vetkeztet?seiket, v?lem?nyeiket ? mindezekb?l fakad? felel?ss?g?ket. A kiadv?ny ?gy szolg?lhat egy?ttal a sokf?le n?zet, elm?let, gyakorlat egym?ssal val? ?tk?ztet?s?nek terep??l, ha tetszik tov?bbi tiszt?t? vit?kat, az ?ll?spontok k?zel?t?s?t kiv?ltva a civil t?rsadalom ?rdek?ben, az eur?pai ?s magyar civil t?rsadalom?rt.

Tartalom

 

El?sz? – Csefk? Ferenc: A civil akarat eszm?l?se7
Megnyit? hozz?sz?l?sok
K?sz?nt? (G?ncz ?rp?d)12
Egy alap?tv?ny t?rsadlami c?lja (Peter Thelen)14
Egy?tt a civilekkel a megye t?rsadalm??rt (K?kes Ferenc)15
?nkorm?nyzatok a civilek?rt – civilek az ?nkorm?nyzatok?rt (Ker?nyi J?nos)17
A korm?nyzat ?s a civil szektor egy?ttm?k?d?se (V?rszegi D?ra)19
Az Universitas ?s t?rsadalmi k?rnyzetet (T?th J?zsef)22
I. fejezet: Az Eur?pai Uni? ?s a civil t?rsadalom
Szab? M?t?: Globaliz?ci?, civil t?rsadalom ?s jogv?delem26
?gh Attila: Civil t?rsadalom ?s korai konszolid?ci? az EU-csatlakoz?s jegy?ben Magyarorsz?gon45
Navracsics Tibor: Az uni?s ?llampolg?rs?g ?s az eur?pai civil t?rsadalom63
Gl?zer Rita: Nyugat-eur?pai v?rakoz?sok a kelet-eur?pai rendszerv?lt?sok kapcs?n71
Laczk?n? Tuka ?gnes: Az Eur?pai Parlament ?s a civil t?rsadalom75
Arat? Krisztina: Az Eur?pai Uni? ?s az ?rdekegyeztet?s83
Nagy L?szl?: Uni?s elv?r?sok az egyes tag?llamok civil szervez?d?sei r?sz?r?l91
Hervain? Szab? Gy?ngyv?r: A partners?g az EU t?rsadalomfejleszt?si politik?j?ban98
So?s Edit: Polg?rbar?t ?nkorm?nyzatok Eur?p?ban106
Pfeil Edit: Tendenci?k a k?zvetlen demokratikus r?szv?teli form?k szab?lyoz?s?ban113
Csizmadia Ervin: P?rtok ?s agytr?szt?k; think-tank szervezetek Nyugat-Eur?p?ban ?s Magyarorsz?gon123
Kleisz Ter?z: A k?z?ss?gfejleszt?s eur?pai trendjei148
Andr?ssy Gy?rgy: A nyelvi k?rd?s az Eur?pai Uni?ban154
II. fejezet: A civil t?rsadalom ethosza
Nagy Endre: A civil t?rsadalom a polg?ri t?rsadalomig167
Miszlivecz Ferenc: A civil t?rsadalom nyomvonalai az ?j eur?pai t?rben178
Kondorosi Ferenc: A civil t?rsadalom ?s az ezredv?g194
Bar?th ?rp?d: Nemzeti tudat(hasad?s)ok a XX. sz?zad t?rt?net?ben200
Ker?kgy?rt? T. Istv?n: Civil t?rsadalom ?s a polg?ri ?thosz209
Varga Tam?s: A “r?szid?s polg?r”213
Varga Csaba: Civil t?rsadalom az inform?ci?s t?rsadalomban221
Kirschner P?ter: A civil szf?ra nyilv?noss?ga227
Huff Endre B?la: Civil t?rsadalom kommunik?ci? n?lk?l232
Szekf? Andr?s: A civil t?rsadalom dilemm?i a rendszerv?lt?s ?s az internet fel?l n?zve241
Kov?cs Zolt?n: A “civiliz?latlan” r?di?245
Csapody Tam?s: A NATO n?pszavaz?s ?s a m?dia250
Vad?sz Istv?n: A civil szervezetek telep?l?senk?nti megoszl?sa az Alf?ld?n256
Hamar Anna: Helyi k?z?leti szerepv?llal?s ?s preferencia az ?szak-keleti r?gi?ban261
Cs?zik L?szl?: Egyetemi polg?rok, egyetemi szervez?d?sek P?csett268
Szoboszlay Zsolt: R?szt?rsadalmak ?rt?krendje a v?rosok t?rsadalm?ban273
Hidy P?ter: Mi?rt velej?ig civil a Kult?rak?zvet?t?k T?rsas?ga?284
III. fejezet: Helyi hatalom – civil t?rsadalom
Boz?ki Andr?s: A demokr?ci? meger?s?d?s?nek t?rsadalmi felt?telei295
B?hm Antal: Helyi ?nkorm?nyzatok, a p?rtok ?s a civil szervezetek303
A. Gergely Andr?s: Kisebbs?gi ?nkorm?nyzatok ?s civil t?rsadalom309
Szoboszlai Gy?rgy: Az ?nkorm?nyzatok p?rtosod?sa za 1998. ?vi v?laszt?sok t?kr?ben318
Csefk? Ferenc: Helyi k?z?gyek, ?rdekk?pviseleti mechanizmusok329
Bokor B?la: A k?z?ss?gi r?szv?tel jelent?s?ge a helyi t?rsadalomban340
Besenyei S?ndor: Civil hidak – integr?ci?k344
Ivancsics Imre: A szakmais?g ?rv?nyes?l?s?nek dilemm?i a helyi ?nkorm?nyzati munk?ban351
Kiss L?szl?: A civil t?rsadalom r?szv?teli es?lyei a jogalkot?sban356
Horv?th M. Tam?s: Az ?nkorm?nyzati ?s az ?llamh?ztart?si reform konfliktusai359
Orosdy B?la: Hogyan “adjuk el” az ?nkorm?nyzatot a v?ros t?rsadalm?nak364
P?ln? Kov?cs Ilona: Demokratikus deficit k?z?pszinten, avagy partners?g a ter?leti politik?ban369
Finta Istv?n: A civil szervezetek szerepe a ter?letfejleszt?sben379
Farag? L?szl?: A t?rsadalmi r?szv?tel dilemm?i a ter?leti tervez?sben385
T?ll ?va: A F?v?rosi K?zgy?l?s ?s a ker?leti ?nkorm?nyzatok viszonya393
Kunszt M?rta: P?cs Megyei Jog? V?ros ?nkorm?nyzat?nak kapcsolata a civil szf?r?val401
K?kai L?szl?: ?llampolg?ri r?szv?tel ?s helyi t?rsadalom P?csett408
A t?rsadalmi hasznosul?s ?tj?n
Polg?ri vagy civil t?rsadalom – “M?lyv?z-besz?lget?s”423
Horv?th Csaba: Egy v?ros t?rsadalmi f?ruma435

Készleten