Csefk? Ferenc ?Horv?th Csaba (szerk.): Politika ?s korrupci?

3,200 Ft

A k?nyv a P?cs-Baranyai ?rtelmis?gi Egyes?let ?s a PTE ?JK ?ltal 2009. j?nius 5-6-?n rendezett konferencia anyag?t tartalmazza, pontosabban az ott elhangzott el?ad?sok ?r?sos v?ltozatait, azokat, amelyeket a szerz?k megjelentet?s c?lj?b?l megk?ldt?k, s melyek tematikailag illeszthet?ek voltak a k?tet koncepci?j?ba. A konferenci?hoz k?pest kiss? k?sve jelenik meg e m?, aktualit?sa azonban nem lehet k?rd?ses, s?t napjaink t?rt?n?sei igazolj?k a tanulm?nyokban foglaltak jelent?s?g?t, ?rdekess?g?t. A szerkeszt?k maxim?lisan tisztelt?k a szerz?i jogokat. Erre figyelemmel csup?n a k?nyv szerkezeti egys?geit alak?tott?k ki, a lehet?s?gek hat?rai k?z?tt azonos c?mez?st, sz?moz?st, kiemel?st, felsorol?si m?dszereket, l?bjegyzetel?st, hivatkoz?si rendszert hoztak l?tre, b?zva abban, hogy ezek eredm?nyek?nt egys?gesen szerkesztett k?nyv jelenhessen meg. Egy valamivel nem foglalkoztunk, ez a k?tetben megjelent tanulm?nyok tartalma; a szerz? mondanival?ja, v?lem?nye, ?ll?spontja, kritikai ?szrev?telei, k?vetkeztet?sei ?s javaslatai csakis az ?v?i. E vonatkoz?sban a szerkeszt?k nem foglaltak ?ll?st, szerkeszt?si feladataikat erre (ezek meg?t?l?s?re) nem k?v?nt?k kiterjeszteni. Rem?lj?k, hogy a tisztelt olvas? nem csal?dik majd, amikor olvassa e k?nyvet, amely sok oldalr?l mutatja be a hazai korrupci?s jelens?geket ?s azok okait. V?g?l, egyetlen megjegyz?st tesz?nk a tan?cskoz?st t?bb mint egy ?vvel ezel?tt rendezt?k. Ebb?l fakad?an a szerz?k ?ltal elmondottak, illetve le?rtak egy r?sze a maga konkr?ts?g?ban lehet, hogy aktualit?s?t vesztette, ?gy v?lj?k, hogy kifejtett gondolataik mondand?juk alapt?zisei azonban tov?bbra is ?rv?nyesek.
?
Le?r?sA t?rv?nyess?g ?s a t?rv?nytelens?g hat?rai

ISBN 978-963-642-357-5
Kiad?: PTE ?JK, PTE ?JK Politikatudom?nyi ?s T?rsadalomelm?leti Tansz?k, P?cs-Baranyai ?rtelmis?gi Egyes?let
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 312 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
M?ret: 164 x 233 mm

Tartalom

 

Szerkeszt?i el?sz?7
I. Politika ?s Korrupci?9
Lengyel L?szl?: Korrupci? ?s politiak11
Antal Attila: Korrupci?s lehet?s?gek a p?rtalap?tv?nyokn?l a p?rtfinansz?roz?s alapelveinek t?kr?ben21
Alexa No?mi: ?sszefon?d?sok: p?rtok, kamp?nyok, k?zbeszerz?sek39
Horv?th Csaba: A politikai korrupci? k?zvetett eszk?zei ?s form?i47
A. Gergely Andr?s: Jelent?sr?tegek: a politika, mint mindenkori korrupci?57
Bar?th ?rp?d: A t?rt?nelmi traum?k ?tt?telez?se politikai-ideol?giai manipul?ci?kba62
Feket?n? P?l Enik?: A civil p?ly?zati forr?sok eloszt?s?nak probl?m?i az ?szak-Magyarorsz?gi r?gi?ban72
II. Gazdas?g ?s korrupci?87
Gazdag L?szl?: ?thosz ?s versenyk?pess?g89
Orosdy B?la: Politikai marketing, ?rpolitika, korrupci?102
Szilovics Csaba: A magyar k?zbeszerz?si rendszer korrupci?s ?rintetts?g?nek okair?l113
Nagy Zolt?n: A spont?n privatiz?ci?t?l a a t?bbp?rti korrupci?ig126
Pitti Zolt?n: A gazdas?gi kreativit?st?l a csal/?d/?sig135
J?ger J?nos: A f?ldpr?da tegnap ?s ma140
III. Korrupci? az ?llamszervezetben155
Kov?cs ?rp?d: Az ?llamszervezet m?k?d?se ?s a korrupci?157
Petr?tei J?zsef: Jogalkot?s ?s korrupci?165
Andr?ssy Gy?rgy: Alkotm?nyoss?gi probl?m?k a v?laszt?k megt?veszt?s?vel kapcsolatban178
Szab? M?t? – Hajas Barnab?s: A korrupci? ?s az ?llampolg?ri kult?ra Magyarorsz?gon194
Csefk? Ferenc: A t?rv?nyess?g hat?rvonalai a t?rv?nytelens?g mezsgy?j?n207
F?bi?n Adri?n: Seg?thet-e az ?nkorm?nyzati korrupci? visszaszor?t?s?ban a t?rv?nyess?gi ellen?rz?s?213
Fekete S?ndor: Keskeny pall?n? A lobbiz?s szab?lyoz?sa az Eur?pai Uni?ban ?s Magyarorsz?gon221
Tuka ?gnes: Az Eur?pai Uni? harca a korrupci? ellen247
IV. A korrupci? kriminol?giai vonatkoz?sai261
Korinek L?szl?: A korrupci? fontosabb kriminol?giai ?sszef?gg?sei263
T?th Mih?ly: Adal?kok a krimin?lis korrupci? meg?t?l?s?nek n?h?ny ?jabb k?rd?s?hez284
K?halmi L?szl?: B?ntet?jogi eszk?z?k a politikai korrupci? elleni k?zdelemben294
G?l Istv?n L?szl?: A gazdas?gi veszeget?s, mint a b?ntet?jog r?sze ?s a politikai korrupci? egyik k?s?r?jelens?ge306

Készleten