Csernok Attila: Mint patak a szikl?k k?zt

3,200 Ft

Egy Magyarorsz?gunk van. – El?z? k?t k?nyvemet rokonszenv ?s egyet?rt?s mellett indulat fogadta. A n?vvel vagy n?vtelen?l ?rt elutas?t? v?lem?nyek kend?z?s n?lk?l mutatt?k, hogy honfit?rsaink sz?mottev? r?sze legend?kban hisz, nem ismeri saj?t t?rt?nelm?t. E k?tettel folytatom, amit elkezdtem. Adatok, ?rvek sokas?ga b?v?ti az ismereteket, seg?ti az olvas?t, hogy m?ltunkr?l sz?l? legend?k helyett a t?rt?nelemmel ismerkedjen. Els? r?sz?ben az ismeretek hi?nya ?s az el??t?let okozta t?veszm?k, a minden alapot n?lk?l?z? hiedelmek ellen ?rvelek. A K?rolyi Mih?ly igazs?g?r?l ?s az Erd?lyr?l sz?l? fejezetek p?ld?ul hiteles k?pet adnak Nagy-Magyarorsz?g felboml?sa, a trianoni b?ke h?tter?r?l. A rom?niai (erd?lyi) ?s szlov?kiai (csall?k?zi) ?r?sok a magyar kisebbs?g, az egy?tt?l?s mai gondjair?l tud?s?tanak. Ismerd meg haz?dat. Ne csak a t?jait, a t?rt?nelm?t is. – A m?sodik r?szben arra keresem a v?laszt: mi t?rt?nt vel?nk az elm?lt h?sz ?vben? Mi m?don jutottunk ide? Ehhez a rasszista ?s soviniszta indulat fert?zte, egym?ssal is ellens?ges, jelent?s r?sz?ben tudatlan, nyomorg?, utat vesztett n?phez. Arr?l a korr?l ?rok, amelyben e n?p ?s v?lasztott vezet?i, egy?tt ismerkedt?nk a demokr?ci?val ?s a piacgazdas?ggal. ?m a szabads?g m?mora k?zben lebecs?lt?k a vesz?lyt, hogy a t?rsadalomban a h?bor? ut?n t?rv?nyen k?v?l helyezett sz?ls?jobboldali n?zetek terjednek. K?z?s a felel?ss?g. A t?vutakat, a hatalom birtokl?s?nak v?gy?t, a j?ra val? rests?get nem k?nny?, ?m el kell ismerni. A korl?tlan hatalom r?szeg?t? tudata mellett a j?v?r?l, t?rsadalomr?l ?s gazdas?gr?l is gondolkodni kell. Hogyan lehet a gy?l?lk?d?ket meggy?zni, gy?gy?tani? A sz?tvert magyar gazdas?got okosan ?jj??p?teni? H?rommilli? tanulatlan honfit?rsunkat felemelni a nyomorb?l? Besz?ln?nk kellene egym?ssal, mert ma nincs ?s e n?lk?l nem is lesz egys?ges nemzet. Hazafias ?s vall?sos sz?lamokkal b?ven el vagyunk l?tva. A n?pnek munka ?s keny?r kell. – Csernok Attila

ISBN 9789630811828
Kiad?: szerz?i kiad?s
Megjelen?s: 2011
Nyelv: magyar
Terjedelem: 384 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

Készleten