Cserti Csap? Tibor: A cig?ny n?pess?g a t?rsadalmi-gazdas?gi t?rszerkezetben

2,700 Ft

A rendszerv?ltoz?s ut?ni ?vekben Magyarorsz?g egyik legfontosabb probl?mak?r?v?, Eur?pai Uni?s csatlakoz?sunk sarokk?v?v? v?lt a hazai cig?nys?g halmozottan h?tr?nyos helyzete. Ennek k?sz?nhet?en a k?rd?sk?r nap mint nap felmer?l a nagypolitika, a tudom?nyos kutat?s, a m?dia t?m?i k?z?tt. T?rsadalmi szervezetek, alap?tv?nyok sora j?tt l?tre, orsz?gszerte megalakultak a cig?ny kisebbs?gi ?nkorm?nyzatok, cig?nysz?vets?gek, ?j oktat?si-nevel?si projektek sz?lettek. Az elm?lt korm?nyzati ciklusokban is jelent?s er?fesz?t?sek t?rt?ntek olyan projektek, p?ly?zati rendszerek, programok kidolgoz?s?ra ?s m?k?dtet?s?re, amelyek a marginaliz?l?d? cig?ny csoportok t?rsadalmi integr?ci?j?t c?lozt?k. A sz?mtalan pozit?v kezdem?nyez?s ellen?re azonban viszonylag kev?s sikerr?l sz?molhatunk be, a cig?ny n?pess?g helyzet?ben igaz?n mark?ns ?s jelent?s v?ltoz?sok nem k?vetkeztek be, a probl?ma gy?keresen nem enyh?lt, a rom?k k?rd?se n?ha csak j?l hangz? szlogenk?nt t?nik felmer?lni. Napjaink t?rt?n?sei – kezdve az olaszliszkai esett?l a veszpr?mi gyilkoss?gig – s azok visszat?kr?z?d?se a m?di?ban, a k?zbesz?dben, s lassan m?r a hivatalos besz?dben is igazolj?k ezt a sikertelens?get. A cig?ny n?pess?g felkarol?sa, seg?t?se, t?rsadalmi integr?ci?ja, a kialakult helyzet komplex kezel?se ez?rt tov?bbra is az elk?vetkez? ?vek, ?vtizedek egyik legfontosabb feladata kell hogy legyen. A k?nyv c?lja, hogy bemutassa a D?l-Dun?nt?l, azon bel?l is els?sorban Baranya megye roma n?pess?g?nek helyzet?t az ezredfordul?n, r?mutatva ezzel a nem csak a D?l-dun?nt?li r?gi?ban, de az orsz?gban sokhely?tt fesz?l? probl?m?kra is. A szerz? a P?csi Tudom?nyegyetem BTK Nevel?studom?nyi Int?zet egyetemi docense, tansz?kvezet?-helyettes, az Oktat?s ?s T?rsadalom Nevel?studom?nyi Doktori Iskola egyik t?mavezet?je. F? kutat?si ter?lete a cig?ny n?pess?g t?rsadalmi helyzete, szociol?gi?ja, demogr?fi?ja, a kisebbs?gv?delem. Ez az els? ?n?ll? k?tete.

Készleten