Cz?re Andrea: V?ltakozva/Alternately

4,200 Ft

A rajzok formavil?ga hol organikus, hol geometrikus jelleg?. Val?s mot?vumok ritk?n szerepelnek kiindul?pontk?nt, ?s akkor is gy?keres v?ltoz?son mennek kereszt?l. A vonalak ?s form?k keltette v?letlen asszoci?ci?knak ?s az elk?pzel?seknek nagyobb a jelent?s?ge, mint a megfigyel?snek. Ugyanakkor a sz?kebb ?s t?gabb k?rnyezet val?s esem?nyei ?hatatlanul meghat?rozz?k a t?m?kat ?s a kifejez?s ?rzelmi-hangulati tartalm?t. A rep?l?s ?s a t?nc ?si, atavisztikus ?s modern ?lm?nye, az ?rbeli lebeg?s, a v?zbeli mozg?s, a zenei ritmus mind alapvet? faktorok a mot?vumok megv?laszt?s?ban ?s elrendez?s?ben, a kompoz?ci? szimmetri?ja vagy kisz?m?tott aszimmetri?ja a hagyom?nyos m?v?szi kompon?l?s ?vsz?zados szab?lyait k?veti, elutas?tva a k?pi l?tv?ny eszt?tikust?l elrugaszkod? megold?sait. A rendteremt?s ig?nye, a megismerhet? t?rv?nyszer?s?gek ?s szab?lyok l?tez?s?re vonatkoz? hit ?s rem?ny h?vja ?letre a geometrikus kompoz?ci?kat, m?g a term?szettel val? megad? azonosul?s, a f?ldi ?lettel kapcsolatos kiszolg?ltatotts?gba val? belet?r?d?s ir?ny?tja a dekompon?ltabb, organikus, n?v?nyi vagy ?llati form?k l?trej?tt?t. Mivel e kett? egyike sem tud v?g?rv?nyesen ?rv?nyre jutni, v?ltakozva ?lnek egym?s mellett. Elragadtat?s ?s t?vols?gtart?s, ir?nia ?s j?t?koss? kifejez?s v?gpontjai.
?
Le?r?s

?A rajzokat ?s a fot?kat nem k?zl?sv?gyb?l, hanem saj?t lelki harm?ni?m helyre?ll?t?sa ?rdek?ben, mintegy ?ngy?gy?t? sz?nd?kkal k?sz?tettem. Fiatalkori tanulm?nyaim ut?n 1978?ban ny?ltam ism?t rajzeszk?z?kh?z, mikor szellemi fejl?d?semet az akkori, m?g mindig rend?ri ?llam ?ltal akad?lyoztatva ?reztem: ?tlev?l megtagad?sa miatt elestem egy sz?momra fontos velencei ?szt?nd?jt?l. Id?r?l id?re ?letem neh?z pillanataiban a rajzol?sban, fest?sben, fot?z?sban kerestem mened?ket.

Vil?gomb?l mindig szerettem volna kiz?rni a h?tk?znapiv? v?lt agresszi?t ?s brutalit?st. Sokf?le technik?val dolgoztam, a ceruz?t?l ?s sz?nt?l az akvarellig ?s temper?ig, a pasztellt?l, zs?rkr?t?t?l a filctollig. Csak legut?bb kezdtem mikrofot?kat k?sz?teni, amelyek mot?vumaiban a val?s anyagok ?s form?k nagyobb szerepet j?tszanak, de val?di mibenl?t?knek itt sincs jelent?s?ge, ?s nem is felismerhet?k. B?r ilyen ir?ny? el?zetes k?pz?sem ellen?re nem a m?v?szi p?ly?t v?lasztottam, hanem a m?v?szett?rt?n?szit, bar?taim k?r?s?re egyszer m?r ki?ll?tottam m?veimet. E k?nyv elk?sz?t?s?t pedig az motiv?lta, hogy a nyomtat?s ?ltal a nem maradand? technik?val (filctoll) k?sz?lt rajzok v?logatott darabjai is megmaradjanak sz?momra, ?s bar?taim r?sz?re is hozz?f?rhet?v? v?ljanak.

Készleten