Ezerarc? vas?t. Vas?t-T?rt?net-?r

3,200 Ft

Ezerarc? vas?t. Vas?t-T?rt?net-?r?s
Az “Ezerarc? vas?t. Vas?t-T?rt?net-?r?s” c?met visel? tanulm?nyk?tet szerkeszt?i Dr. Horv?th Csaba
S?ndor t?rt?n?sz, a Sz?chenyi Istv?n Egyetem Ap?czai Csere J?nos kar?nak tan?rseg?dje; Imre L?szl?n?, a M?V Zrt. nyugalmazott ter?leti kommunik?ci?s vezet?je, a KTE H?rlev?l- ?s Honlapszerkeszt? Bizotts?g?nak eln?ke; Dr. habil. Majd?n J?nos, a P?csi Tudom?nyegyetem B?lcs?szettudom?nyi Kar ?jkort?rt?neti Tansz?k?nek docense ?s Varga G?bor t?rt?n?sz, a P?csi Tudom?nyegyetem
B?lcs?szettudom?nyi Kar Interdiszciplin?ris Doktori Iskol?j?nak doktorandusza.
A k?tetet a bek?sz?nt? ut?n Dr. Katona Andr?s ?n?ll? tanulm?nya nyitja, amelyben a 100 ?ve
sz?letett Cz?re B?la ?let?t ?s munk?ss?g?t m?ltatja.
A kiadv?ny Tanulm?nyok c?m? fejezet?ben tov?bbi 19, n?v?s szerz?i g?rda ?ltal jegyzett, a vas?thoz k?l?nf?le m?don kapcsol?d? ?r?st olvashatunk.
A tanulm?nyk?tet szerkeszt?i csoportos?t?sa k?rvonalaz n?h?ny nagyobb t?mb?t: megtal?ljuk a
klasszikus vas?tt?rt?neti, ?zemt?rt?neti tanulm?nyokat ?pp?gy, mint a n?prajzi, kult?rt?rt?neti, oktat?s?gyi, gazdas?gt?rt?neti, orsz?gos k?zleked?spolitik?val foglakoz? tanulm?nyokat, de
egyes szerz?k ?rintik a hadt?rt?net ?s a k?zleked?si muzeol?gia t?rgyk?r?t is.
Id?ben a magyar vas?t?gy kezdet?t?l eg?szen napjainkig, t?rben pedig mikror?gi?k vas?tt?rt?neti k?rd?seit?l az orsz?gos vas?ti k?zleked?spolitik?ig ?vel a tanulm?nyok sora.
A vas?tt?rt?neti tematik?j? tanulm?nyok k?z? tartozik Gid? Csaba ?r?sa a meg nem ?p?lt Sz?kelyudvarhely-Cs?kszereda vas?tvonalr?l, Majd?n J?nos tanulm?nya a horv?torsz?gi magyar
vas?t?p?t?sekr?l, T?th S?ndor Frigyes m?dszertani jelleg? ?sszefoglal?sa a vas?tt?rt?neti kutat?s ?j m?dszereir?l, k?l?n?s tekintettel az internet ny?jtotta lehet?s?gekre. Kalocsai P?ter a
v?rosi vasutak ?s a t?rt?net?r?s k?rd?sk?r?t j?rja k?r?l a kezdetekt?l napjainkig, T?th R?bert
tanulm?ny?ban pedig a vas?t ?s a postaszolg?lat kapcsolat?t ismerteti. T?m?rdi M?t? m?r a
gazdas?gt?rt?net fel? kitekintve a vas?t ?s a magyar cukoripar kapcsolat?t tekinti ?t.
A m?sodik vil?gh?bor? ut?ni id?szak, k?l?n?sen az 1968-as k?zleked?spolitikai koncepci? hat?sait
a hazai vas?ti mell?kvonalakra ?s a keskenynyomk?z? vas?tvonalakra t?bb tanulm?ny is vizsg?lja.
Frisny?k Zsuzsa a szocialista Magyarorsz?g k?zleked?si politik?j?t ?s probl?m?it, P?terffy Gergely a P?cs-Hark?nyf?rd? megsz?ntet?se k?r?li ?rdekellent?teket mutatja be. A hazai mell?kvonalak probl?m?it j?rja k?r?l Szab? Lajos ?r?sa gazdas?gt?rt?neti szemsz?gb?l, J?ger G?bor pedig
a nyugat-dun?nt?li keskenynyomk?z? vas?ti h?l?zat fejleszt?s?nek k?rd?seit t?rja az olvas?k el?.
A hadt?rt?neti tematik?t k?t tanulm?ny k?pviseli: Cs?ti Csaba a vas?t szerep?t elemzi az 1916-
os erd?lyi rom?n bet?r?s ut?n menek?l?k sz?ll?t?s?ban ?s sz?ttelep?t?s?ben, Ill?s Andr?s pedig a
p?nc?lvonatok alkalmaz?s?t taglalja az eur?pai hadm?v?szetben.
Cserh?ti Katalin ?r?sa a vas?tt?rt?net t?rsadalmi szegmens?nek probl?m?ir?l m?r a t?rsadalomt?rt?neti tanulm?nyok sor?t gazdag?tja, mik?nt Horv?th Csaba S?ndor tanulm?nya is a vas?ti
funkci?v?lt?s?r?l az 1920-ig terjed? id?szakban.
A jelenkor ?j kih?v?saira reflekt?l Haraszthy Andrea ?r?sa a GYSEV Zrt. oktat?si ?s szervez?si
tev?kenys?g?r?l, valamint Kov?cs Zsoltnak, a hazai tramtrain rendszer bevezet?s?nek k?rd?seit
t?rgyal? munk?ja. Metzger Antal a M?V Zrt. Sz?chenyi-hegyi Gyermekvas?t mindennapjaiba
enged bepillant?st. V?g?l, de nem utols? sorban kell eml?ten?nk Varga G?bor ?r?s?t a GYSEV
Zrt. ?zemt?rt?neti Gy?jtem?ny?r?l.
A k?tet “K?nyvaj?nl?” c?m? fejezet?ben ?t vas?tt?rt?neti tematik?j?, az elm?lt ?vekben napvil?got l?tott kiadv?ny r?vid recenzi?j?t olvashatjuk.
A k?tet megjelen?s?nek f? t?mogat?ja a GYSEV Cargo Zrt., a megjelen?st t?mogatta a Nyugatmagyarorsz?gi Egyetem ?s a Soproni Vas?tbar?tok ?s Vas?tmodellez?k Egyes?lete.

Készleten