D?vid ? Kolont?ri ? Lengyel: Afganiszt?n ? 1979-89-99-2009

2,500 Ft

“Afganiszt?n – 1979 – 89 – 99 – 2009. Konferenciak?tet”
MOSZT K?nyvek 4.
P?cs, 2010.

 

EL?SZ?
Afganiszt?n t?rt?nete a tavalyi ?vben h?rmas ?vfordul?hoz ?rkezett, az
1979-es szovjet intervenci? ?s az 1989-es kivonul?s, Magyarorsz?g
1999-es NATO csatlakoz?sa, 30, 20, illetve ?vtizednyi t?vlatb?l t?rt?n?
visszatekint?sre, imm?ron nemzed?knyi ?s t?rt?neti id?intervallumb?l
t?rt?n? r?l?t?sra ny?jtott m?dot, ?s lehet?v? tette a vil?g e ma is forr?
pontj?nak t?rt?neti, katonai, biztons?gpolitikai ?s politol?giai elemz?s?t.
A t?ma t?bbsz?r?sen is ?rdekes ?s aktu?lis, hiszen a terrorizmus
vil?gm?ret?v? v?l?sa ?s elterjed?se szorosan ?sszef?gg az Afganiszt?n
problematik?val, ez pedig napjaink egyik leg?get?bb k?rd?se, hiszen a
nyugati polg?ri demokr?ci?k l?tform?j?t ?s mindennapi ?let?t alapjaiban
vesz?lyezteti. A t?m?nak egyetemes t?rt?neti, vil?gpolitikai ?sszef?gg?sei mellett er?teljes magyar vonatkoz?sa is van, hiszen Magyarorsz?g,
mint imm?ron t?bb mint egy ?vtizede NATO tag?llam, n?pess?ge ?s
anyagi lehet?s?geinek f?ggv?ny?ben r?szt v?llal a k?rd?s megold?s?ban,
els?sorban a humanit?rius k?rd?sek kezel?s?ben ?s a Tartom?nyi ?jj??p?t?si Csoport (MH PRT) r?v?n az ?jj??p?t?sben.
Mindezek?rt a P?csi Tudom?nyegyetem T?rt?nettudom?nyi Int?zet?nek Modernkori Oroszorsz?g ?s Szovjetuni? T?rt?neti Kutat?csoportja,
a MOSZT egy sikeres rektori p?ly?zat elnyer?s?t k?vet?en 2009. okt?ber
28-?n konferenci?t szervezett a h?rmas ?vfordul? alkalm?b?l. A t?ma
ma m?r h?rom ?vtizednyi t?vlata miatt egyszerre ny?jt vizsg?l?d?si terepet a t?rt?nettudom?ny, napi aktualit?sai miatt a politol?gia m?vel?i
sz?m?ra, a magyar katonai r?szv?tel ?s a terrorizmussal t?rt?n? kapcsol?d?si pontok pedig katon?k, biztons?gpolitikai szakemberek r?szv?tel?t
?s hozz??rt?s?t ig?nyelt?k a t?ma feldolgoz?s?ban. ?ppen ez lett a konferencia minden r?sztvev? ?ltal m?ltatott leg?rt?kesebb von?sa, hogy az
egyes tudom?nyter?letek k?pvisel? kimozdultak saj?t sz?ken vett szakmai k?reikb?l, ?s m?s diszcipl?n?k k?pvisel?ivel k?z?sen dolgoztak fel
egy nemcsak t?rt?netis?g?ben, hanem napi aktualit?saiban is rendk?v?l
fontos ?s ?rdekes t?m?t. K?l?n?sen izgalmas r?sze volt a konferenci?nak, hogy az el?ad?k k?z?tt politol?gusok, biztons?gpolitikai szak?rt?k mellett gyakorl? katon?k, veter?nok, illetve ma is akt?v honv?dtisztek is fell?ptek, ?gy els? k?zb?l hiteles anyaggal, vizu?lis h?tt?rrel ?s statisztik?kkal t?masztott?k al? mondand?jukat.
A szervez?k ?gy d?nt?ttek, hogy a konferenci?n els?sorban a
megh?vott k?ls? el?ad?k szerepeljenek, hiszen ?ket a hallgat?s?gnak
nem ?ll m?dj?ban rendszeresen hallgatni, ugyanakkor a t?ma felvezet?se
?s jobb meg?rt?se ?rdek?ben a szervez? kutat?csoport a MOSZT, illetve
a vele a program kimunk?l?s?ban szorosan egy?ttm?k?d? Magyar
Hadtudom?nyi T?rsas?g az egyetemi hallgat?k sz?m?ra a konferencia
tematik?j?hoz szorosan kapcsol?d? k?s?r? el?ad?ssorozatot tervezett saj?t szakemberei k?zrem?k?d?s?vel. Mind a konferenci?n, mind a k?s?r?
el?ad?ssorozat eset?ben a szervez?k tudatosan v?llalt?k a soksz?n?s?get,
ami el?bbi esetben az el?ad?k elt?r? el?k?pzetts?g?ben, ut?bbin?l pedig
abban nyilv?nult meg, hogy doktorandusz hallgat?t?l kezdve az elismert
professzorig sz?mos kutat?nak biztos?tottak el?ad?si, s jelen k?tetben
publik?l?si lehet?s?get, elfogadva az ezzel id?nk?nt ?hatatlanul egy?tt
j?r? sz?nvonalbeli, szakmai egyenetlens?geket.
A konferencia l?trehoz?s?ban, m?r a szervez?si f?zist?l kezdve
sz?mos f?rum, m?hely, szervezet m?k?d?tt k?zre, ami k?l?n?sen a jelenlegi hazai ?llapotokat tekintve p?lda?rt?k?nek mondhat?. A MOSZT
mint f?szervez? mellett kezdett?l ?ri?si appar?tussal ?s lelkesed?ssel
r?szt vett a program l?trehoz?s?ban a Politol?gus Hallgat?k Orsz?gos
Egyes?lete, maga m?g?tt tudva PTE BTK Politika Tanulm?nyok Tansz?k?nek t?mogat?s?t, s a szervez?munk?n t?l ?afg?n? birkap?rk?ltj?vel
pedig hangulatos, ?n?ll? k?s?r?programmal j?rult hozz? a rendezv?ny
siker?hez. A Magyar Hadtudom?nyi T?rsas?g D?l-dun?nt?li Tagozata
pedig a konferencia szakmai koncepci?j?nak kialak?t?s?ban, illetve az
el?ad?k k?r?nek meghat?roz?s?ban m?k?d?tt rendk?v?l ?rt?n ?s akt?van
k?zre. A sz?mos k?ls? partner k?z?l kiemelked? szerepe volt a Zr?nyi
Mikl?s Nemzetv?delmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudom?nyi Kar?nak,
amely sz?mos el?ad?t k?ld?tt, illetve javasolt a konferenci?ra, lehet?v?
t?ve a t?ma b?lcs?szhallgat?k sz?m?ra mer?ben m?s n?z?pontb?l
t?rt?n? megk?zel?t?s?t, valamint afg?n ruh?k, eszk?z?k bemutat?s?val,
sz?nvonalas k?s?r?programot, ki?ll?t?st szervezett az el?ad?sok mell?.
A konferenci?t nemcsak a helysz?nen k?vette folyamatosan kb. 120
hallgat? a PTE BTK Vargha Damj?n Konferencia term?ben, hanem
?High-tech? m?szaki megold?ssal, vide? k?zvet?t?s r?v?n a Kossuth Lajos Hadtudom?nyi Kar k?zel 100 hallgat?ja is r?szese lehetett az el?ad?soknak.
Jelen k?tet a rendk?v?l j?l siker?lt konferencia ?s annak k?s?r?
el?ad?sai, valamint egy, a t?rt?neti el?zm?nyeket bemutat? tanulm?ny
anyag?t tartalmazza. A konferencia tematik?j?nak megfelel?en id?rendben k?vetik egym?st az egyes ?r?sok, ahol a keretet a P?csi Tudom?ny
B?lcs?szettudom?nyi Kar d?k?nj?nak, prof. Dr. Fischer Ferencnek a
felvezet?se, ?s a Zr?nyi Mikl?s Nemzetv?delmi Egyetem Kossuth Lajos
Hadtudom?nyi Kar d?k?nj?nak, Dr. Felh?zi S?ndor ezredesnek a z?rszava adja. Ez?ton k?sz?nj?k Dr. Lippai P?ter ezredes ?rnak, hogy a
k?tet illusztr?ci?j?hoz elengedhetetlen f?nyk?pgy?jtem?ny?t a felhaszn?lhattuk.
B?r valamennyi, a konferenci?n elhangzott el?ad?s ?rott v?ltozat?t
nem siker?lt megszerezn?nk, a be?rkezett anyagok olyan sz?nvonal?ak
?s terjedelm?ek voltak, hogy a szerkeszt?k ?gy is nyugodt l?lekkel a k?tet ?ssze?ll?t?sa ?s k?zrebocs?jt?sa mellett d?nthettek.
S b?r a rendezv?ny tudom?nyos jelleg? volt, konferenci?nkkal ?s k?tet?nkkel egy?ttal ki k?v?njuk fejezni tisztelet?nket az Afganiszt?nban
szolg?latot teljes?t? magyar katon?k helyt?ll?sa, s az ott elhunytak eml?ke el?tt.
P?cs, 2010. okt?ber
Dr. Bebesi Gy?rgy egy. docens
Felel?s szerkeszt?

Készleten