De?r J?zsef eml?kezete (Capitulum 2. )

2,800 Ft

A Szegedi Tudom?nyegyetem K?z?pkori ?s Kora ?jkori Magyar T?rt?neti Tansz?ke elha?t?rozta, hogy eml?ket ?ll?t egykoron a tansz?ken vagy jogel?djei k?z?pkori magyar t?rt?nelmet oktat? professzorainak. Az 1921 -ben Kolozsv?rr?l Szegedre ?ttelep?lni k?nyszer?lt egyetemen a magyar k?z?pkort k?t tansz?ken kutatt?k ?s oktatt?k. Az egyik Magyar T?rt?neti Tansz?k, a m?sik a Magyar M?vel?d?st?rt?neti Tansz?k volt. 1940 ?sz?n Kolozsv?rra visszak?lt?z?s?t k?vet?en Szegeden ?j egyetemet hoztak l?tre ?s ?tszervezt?k a tansz?ki strukt?r?t. A magyar t?rt?nelem oktat?s??rt kor?bban felel?s k?t tansz?ket ?sszevont?k, ?gy l?trej?tt a Magyar T?r?t?nelmi Int?zet. A k?zel negyedsz?zadig fenn?ll? rendszer 1964-ben m?dosult. A k?z?pkon magyar t?rt?nelem oktat?s?nak el?t?rbe ker?l?s?re adott lehet?s?get az, hogy ebben az ?vben kialak?tott?k a K?z?pkori Magyar T?rt?nelmi Tansz?ket. Az ?j szervezeti egys?g nev?vel el?lent?tben azonban nem csup?n a k?z?pkor?rt volt felel?s, hanem a 18. sz?zad v?g?ig fedte le a magyar t?rt?nelem oktat?s?t ?s kutat?s?t a szegedi egyetemen. Mindezt id?vel a tansz?k elnevez?s?ben is jelezni k?v?nt?k, ez?rt 1988-ban K?z?pkor ?s Kora ?jkori Magyar T?rt?nelmi Tansz?k nevet vette fel.
Az elm?lt t?bb mint nyolc ?vtized alatt kinevezett vagy megh?vott oktat?k?nt sokan tartottak hosszabb-r?videbb ideig k?z?pkori magyar t?rt?nelemb?l ?r?kat a t?bbsz?r ?tszer?vezett tansz?ki keretben. K?z?l?k hat elhunyt hajdani tansz?kvezet? professzor: M?rki S?ndor Erd?lyi L?szl? F?gel J?zsef M?lyusz Elem?r De?r J?zsef Krist? Gyula munk?ss?ga el?tt tisztelegve eml?kfalat ?ll?tottunk a T?rt?neti Int?zetben.

De?r J?zsef (1905-1972) professzor sz?let?s?nek centen?rium?ra
Szerk: Koszta L?szl?
Capitulum II.

ISBN 9634827756
Kiad?: JATEPress
Megjelen?s: 2006
Nyelv: magyar
Terjedelem: 134 oldal
M?ret: 165×235 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Terveink k?z?tt szerepel, hogy egyenk?nt mutassuk be neves el?dcink tudom?nyos tev??kenys?g?t, ?gy tansz?k?nk t?rt?net?t ?s szegedi medievisztika jelent?s korszakait is megismer?hetj?k.
A tervezet sorozat els? ?llom?sak?nt Nyugat-Eur?p?ban a magyar k?z?pkort kutat?k k?z?l az egyik legismertebbnek, De?r J?zsef professzornak munk?ss?g?t tekintett?k ?t. De?r J?zsef sz?let?s?nek centen?riuma adott alkalmat arra, hogy bemutassuk az 1930-as ?vekben tan?ri p?ly?j?t Szegeden kezd? professzor f?bb kutat?si ter?leteit, eredm?nyeinek fogadtat?s?t ?s
kit?rj?nk aktualit?sukra. Az ?nnepi megeml?kez?sre elfogadt?k megh?v?sunkat azok a t?rs?int?zm?nyek, amelyek szint?n maguk?nak ?rezhetik De?r J?zsef tudom?nyos munk?ss?g?t, ?gy a Magyar Nemzeti M?zeum, az E?tv?s L?r?nt Tudom?nyegyetem K?z?pkori ?s Kora ?jkori Magyar T?rt?neti Tansz?ke ?s a Berni Egyetem T?rt?neti Int?zete.
A jelen k?tetben a 2005- m?jus 24–?n Szegeden tartott eml?kkonferencia el?ad?sait adjuk k?zre kieg?sz?tve De?r J?zsef ?jonnan ?ssze?ll?tott bibliogr?fi?j?val. ?gy ?rezz?k, hogy a magyar t?rt?nettudom?ny ad?ss?g?t is t?rlesztj?k tal?n azzal, hogy k?l?n k?tetben tisztelg?nk a sz?z ?vvel ezel?tt sz?letett ?s m?r t?bb mint h?rom ?vtizede emigr?ci?ban elhunyt humanista, a tudom?ny ?s nemzet ir?nt elk?telezett tud?s tan?runk ?letp?ly?ja el?tt.

Tartalom

 

El?sz?7
Bak J?nos: De?r J?zsef ?s az orsz?galm?k9
Koszta L?szl?: De?r J?zsef, a szegedi egyetem professzora27
Schwinges, Rainer Christoph: De?r J?zsef ?s az ?tven ?ves Berni K?z?pkor T?rt?neti Tansz?k53
So?s Istv?n: M?lyusz Elem?r ?s De?r J?zsef61
Thoroczkay G?bor: De?r J?zsef ?s a magyar ?llamalap?t?s kor?nak kutat?sa81
T?th Endre: De?r J?zsef ?s a Szentkorona kutat?sa89
T?th S?ndor L?szl?: De?r J?zsef ?s a magyar ?st?rt?net103
Zimonyi Istv?n: De?r J?zsef ?s a k?z?pkori nemzetfogalom115
De?r J?zsef (1905 ? 1972) szakirodalmi munk?ss?ga121
K?pek jegyz?ke133

Készleten