Dokumentumok a baranyai cig?nys?g t?rt?net?b?l

2,300 Ft

A cig?nyk?rd?s ?ggy?, megoldand? feladatt? Magyarorsz?gon az 1950-es ?vek k?zep?n v?lt. Az adatgy?jt?st k?vet? politikai d?nt?seket a hat?lyos tan?cst?rv?nyek (1950. ?vi I. t?rv?ny, 1954. ?vi X. t?rv?ny, 1971. ?vi I. t?rv?ny) alapj?n a gyakorlatban a helyi ?s a ter??leti k?zigazgat?si szervek, a k?zs?gi, j?r?si, v?rosi ?s megyei tan?csok hajtott?k v?gre. Az 1950. j?nius 15-?n megalakult Baranya megyei Tan?cs ?s v?grehajt? bizotts?ga, a neki k?z?vetlen al?rendelts?gben m?k?d? szakmai oszt?lyok (szakigazgat?si szervek) a cig?nyk?r?d?s megold?s?val 1957-t?l kezd?d?en, el?sz?r csak ?rint?legesen, majd a cig?nyk?rd?s megoldand? ?ggy? v?l?s?val meghat?rozott id?szakokban visszat?r?en a tan?csrendszer fenn?ll?s?nak v?g?ig, 1990 okt?ber?ig foglalkoztak. A megold?sra v?r? feladatok k?z?l fontosabbak a leteleped?s, a cig?nytelepek megsz?ntet?se, a lak?sgondok megold?sa, az eg?szs?g?gyi ?s a szoci?lis k?rd?sek ?ltal?ban, a munkav?llal?s k?rd?se, a k?zbiztons?g, az iskol?ztat?s voltak.

F?zes Mikl?s ? M?rfi Attila ? Rozs Andr?s ? V?r?s Huba (szerk.)

Tanulm?nyok ?s forr?sok Baranya megye t?rt?net?b?l 13.

ISBN 963 8100 48 6
Kiad?: Baranya Megyei Lev?lt?r, P?cs
Megjelen?s: 2005
Nyelv: magyar
Terjedelem: 264 oldal.
M?ret: 160×235 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

K?tet?nkben els?sorban a Baranya megyei Tan?cs ?s keretei k?z?tt m?k?d?tt test?letek (v?grehajt? bizotts?g, az Eg?szs?g?gyi ?s Szoci?lis Bizotts?g, illetve annak cig?ny?gyi al?bizotts?ga, a Cig?ny?gyi Koordin?ci?s Bizotts?g) iratait, el?terjeszt?seket, munkaterveket, besz?mol?kat jelent?seket, statisztik?kat ?s ezek nyom?n keletkezett hat?rozatokat mutat?juk be test?letenk?nt.
Az iratokat eredeti ?r?sm?dban k?z?lj?k, nem k?vetve az akkor ?s most ?rv?nyben lev? helyes?r?si szab?lyokat. Annak ellen?re, hogy bizonyos kifejez?sek m?r a t?rgyalt id?szak v?g?re elavultt? v?ltak.
A k?tetben val? eligazod?st a f?ggel?kbe helyezett iratjegyz?k, helyn?vjegyz?k, valamint r?vid?t?sjegyz?k seg?ti. A topogr?fia a baranyai cig?nys?g t?bbs?g?nek lak?hely?t adja. N?vjegyz?ket nem k?sz?tett?nk. A k?z?lt iratok ugyanis ?ltal?ban nem egyes szem??lyekr?l, hanem a cig?ny?gyr?l vallanak.
C?lunk a forr?sok felt?r?sa ?s k?zz?t?tele, ?s nem az ?rt?kel?s ?s elemz?s volt. ?gy gondoljuk, hogy azokat elv?gezni csak a helyi ?s az orsz?gos szakirodalom, a tov?bbiakban fo?lyamatosan felt?rt ?s megjelentett dokumentumok ismerete, a k?zelm?lt t?rsadalmi ?s poli?tikai t?rt?n?seinek f?ggv?ny?ben lehets?ges. Rem?lj?k, hogy k?tet?nkkel hozz?j?rulunk a cig?nys?g m?ltj?nak, sors?nak megismer?s?hez, illetve meg?rt?s?hez.
(R?szletek a szerkeszt?k bevezet?j?b?l)

Tartalom

Bevezet?
5
Baranya Megyei Tan?cs ?l?seinek jegyz?k?nyvei el?terjeszt?sekkel
9
Baranya Megyei v?ros Tan?cs V?grehajt? Bizotts?ga ?l?seinek
Baranya Megyei v?ros Tan?cs V?grehajt? Bizotts?ga ?l?seinek jegyz?k?nyvei el?terjeszt?sekkel
122
Baranya Megyei Tan?cs Eg?szs?g?gyi ?s Szoci?lis Bizotts?ga Cig?ny?gyi Albizotts?ga ?l?seinek jegyz?k?nyvei el?terjeszt?sekkel
196
F?ggel?k
Iratjegyz?k
257
Helyn?vmutat?
259
R?vid?t?sek jegyz?ke
262
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
5
Sitzungsprotokolle mit Unterbreitungen des Branauer Komitatsrates
9
Protokolle der Exekutivkomiteesitzungen des Branauer Komitatsrates
122
Protokolle der Sitzungen der Unterkommission f?r Zigeunerfragen der Gesundheits- und sozialen Kommission des Branauer Komitatsrates
196
Anhang:
Liste der Akt?n
257
Verzeichnis der Ortsnamen
259
Abk?rzungen
262

Készleten