Dokumentumok a p?csi cig?nys?g t?rt?net?b?l 1959?1990

2,300 Ft

A cig?nyk?rd?s ?ggy?, megoldand? feladatt? Magyarorsz?gon az 1950-es ?vek k?zep?n v?lt. Az adatgy?jt?st k?vet? politikai d?nt?seket a gyakorlatban a helyi ?s a ter?leti k?zigazgat?si szervek, a k?zs?gi, j?r?si, v?rosi ?s megyei tan?csok hajtott?k v?gre. Az 1950. augusztus 15-?n megalakult P?cs Megyei Jog? V?ros Tan?csa V?grehajt? Bizotts?ga, ?s a neki k?zvetlen al?rendelts?gben m?k?d? szakmai oszt?lyok (szakigazgat?si szervek) a cig?nyk?rd?s megold?s?val 1959-t?l kezd?d?en meghat?rozott id?szakokban visszat?r?en a tan?csrendszer fenn?ll?s?nak v?g?ig, 1990 okt?ber?ig foglalkoztak. A megold?sra v?r? feladatok k?z?l fontosabbak a leteleped?s, a cig?nytelepek megsz?ntet?se, a lak?sgondok megold?sa, az eg?szs?g?gyi ?s a szoci?lis k?rd?sek ?ltal?ban, a munkav?llal?s k?rd?se, a k?zbiztons?g, az iskol?ztat?s voltak. A cig?nyk?rd?s megold?s?ra vonatkoz? int?zked?si sorozatot a p?csi p?lda bemutat?s?val k?v?njuk bemutatni.

F?zes Mikl?s ? M?rfi Attila (szerk.)

Tanulm?nyok ?s forr?sok Baranya megye t?rt?net?b?l 11.

ISBN 963 8?100 486
Kiad?: Baranya Megyei Lev?lt?r, P?cs
Megjelen?s: 2003
Nyelv: magyar
Terjedelem: 178 oldal.
M?ret: 160×235 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

K?tet?nkben els?sorban P?cs Megyei Jog? V?ros Tan?csa test?leti anyagait (el?terjeszt?sek munkatervek, besz?mol?k, jelent?sek, statisztik?k ?s ezek nyom?n keletkezett hat?rozatok) illet?leg P?cs Megyei Jog? V?ros Tan?csa V?grehajt? Bizotts?ga Eg?szs?g?gyi ?s Szoci?lis Oszt?lya, ?p?t?si ?s K?zleked?si Oszt?lya, Igazgat?si Oszt?lya, M?vel?d?si Oszt?lya ?s Titk?rs?ga iratait mutatjuk be ?b?c? sorrendben. Id?rendet a fejezeteken bel?l alkalmazunk. A test?leti anyagok k?z?l valamennyit, az oszt?lyok irataib?l, az iratt??pusok bemutat?s?ra, csak v?logat?st adunk. Nem jelennek meg a k?tetben P?cs v?ros I?III. ker?leteinek iratai, egyr?szt azoknak a k?tet lehet?s?g?t meghalad? terjedelme miatt, m?s?r?szt az?rt, mert a ker?leti iratok digitaliz?lva lettek, azok ilyen m?don megismerhet?k.
A k?tet szerkezet?t az iratk?pz?k: test?letek, szakmai oszt?lyok, illetve iratmeg?rz?k szerint hat?roztuk meg. El?fordul ?gy, hogy a tan?cs?l?sre t?rt?nt el?terjeszt?s a v?grehajt? bizotts?g ?l?seinek anyag?ban, vagy az el?terjeszt? szakigazgat?si szerv anyag?ban tal?l?hat?. Az ilyen esetek sz?ma azonban nem nagy, az iratjegyz?kb?l ez a t?ny k?nnyen meg?l?lap?that?.
A forr?skiadv?ny 1-58-ig teijed? sz?mozott iratot tartalmaz. Amennyiben a bemutatott ?gyh?z t?bb irat is tartozik (pl. tan?cs?l?si jegyz?k?nyv, el?terjeszt?s, kieg?sz?t?s), ebben az esetben a r?mai sz?mot bet?jellel al?t?rt?k. Minden egyes, sorsz?mmal ell?tott forr?s az al?bbiak szerint tal?lhat? meg a k?tetben: keletkez?si id?, az iratk?pz? ?ltal meghat?rozott iktat?sz?m, illetve t?rgyk?r. A tan?cs ?s a v?grehajt? bizotts?gi ?l?sek jegyz?k?nyvei eset??ben csak a cig?nyk?rd?ssel foglalkoz? r?szt tessz?k k?zz?, ?gy […] jelezve akihagy?sokat. A forr?s hiteles?t?s?re vonatkoz? adatok ut?n t?ntett?k fel a lev?lt?ri jelzeteket.
Az iratokat eredeti ?r?sm?dban k?z?lj?k, azok ugyanis ilyen m?don is ?rtelmezhet?k, annak ellen?re, hogy bizonyos kifejez?sek m?r a t?rgyalt id?szak v?g?re elavultak.
A k?tetben val? eligazod?st a f?ggel?kbe helyezett iratjegyz?k, a v?ros utca, telep ?s d??l?n?v mutat?ja, valamint r?vid?t?s jegyz?k seg?tik. A topogr?fia a p?csi cig?nys?g t?bbs? g?nek lak?hely?t adja. N?vjegyz?ket nem k?sz?tett?nk. A k?z?lt iratok ugyanis ?ltal?ban nem egyes szem?lyekr?l, hanem a cig?ny?gyr?l vallanak.
C?lunk a forr?sok felt?r?sa ?s k?zz?t?tele, ?s nem az ?rt?kel?s ?s elemz?s volt. ?gy gondoljuk, hogy azokat elv?gezni csak a helyi ?s az orsz?gos szakirodalom, a tov?bbiakban fo?lyamatosan felt?rt ?s megjelentett dokumentumok ismerete, a k?zelm?lt t?rsadalmi ?s politikai t?rt?n?seinek f?ggv?ny?ben lehets?ges. Rem?lj?k, hogy k?tet?nkkel hozz?j?rulunk a cig?nys?g m?ltj?nak, sors?nak megismer?s?hez, illetve meg?rt?s?hez.

Tartalom

Bevezet?
7
P?cs Megyei Jog? V?ros Tan?csa ?l?seinek jegyz?k?nyvei
11
P?cs Megyei Jog? V?ros Tan?csa V?grehajt? Bizotts?ga ?l?seinek jegyz?k?nyvei
35
P?cs Megyei Jog? V?ros Tan?csa V?grehajt? Bizotts?ga Eg?szs?g?gyi ?s Szoci?lis Oszt?ly?nak iratai
117
P?cs Megyei Jog? V?ros Tan?csa V?grehajt? Bizotts?ga ?p?t?si ?s K?zleked?si Oszt?ly?nak iratai
123
P?cs Megyei Jog? V?ros Tan?csa V?grehajt? Bizotts?ga Igazgat?si oszt?ly?nak iratai
126
P?cs Megyei Jog? V?ros Tan?csa V?grehajt? Bizotts?ga M?vel?d?si Oszt?ly?nak iratai
132
P?cs Megyei Jog? V?ros Tan?csa V?grehajt? Bizotts?ga Titk?rs?g?nak iratai
146
F?ggel?k: Iratjegyz?k
171
Helyn?vjegyz?k
173
R?vid?t?sjegyz?k
175
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
7
Die Protokolle ?ber die Sitzungen des komitatsrechtiichen Stadtrates P?cs
11
Die Protokolle ?ber die Sitzungen des Exekutivkomitees des komitatsrechtiichen Stadtrates P?cs
35
Die Akt?n der Gesundheits- und Sozialabteilung vom Exekutivkomitee des komitatsrechtiichen Stadtrates P?cs
117
D ie Akt?n der Bau- und Verkelirsabteilung vom Exekutivkomitee des komitatsrechtiichen Stadtrates P?cs
123
Die Akt?n der Verwaltungsabteilung vom Exekutivkomitee des komitatsrechtiichen Stadtrates P?cs
126
Die Akt?n der Bildungsabteilung vom Exekutivkomitee des komitatsrechtiichen Stadtrates P?cs
132
Die Akt?n des Sekretariats vom Exekutivkomitee des komitatsrechtiichen Stadtrates P?cs
146
Anliang: Aktenliste
171
Das Verzeiclinis der Strafien-, Gebiets- und Flurnamen
173
Die Liste der Abk?rzungen
175

Készleten