Dokumentumok gr?f Batthy?ny K?zm?r k?z?leti tev?kenys?g?r?l

3,000 Ft

Mintegy harminc ?ve foly? felt?r? tev?kenys?g eredm?ny?t sz?nd?kozunk k?tet?nkben k?zreadni egy olyan politikus tev?kenys?g?b?l, amit az ut?kor csak nagyon felsz?nesen is?mer, azt is prekoncepci?val terhelten, hiszen Kossuth felt?tlen t?mogat?j?b?l a t?r?korsz?gi intern?l?s idej?re b?r?l?j?v? v?lt. A b?r?l? megnyilv?nul?st m?r az 1849-es emigr?ci? tagjainak t?bbs?ge, az emigr?ns szervezetekr?l nem is besz?lve, hat?rozottan elvetette, mondv?n a magyar ?gyet k?lf?ld?n Kossuth k?pviseli, nem lehet tev?kenys?g?t, eset?nkben a G?r?gey r?sz?re t?rt?nt hatalom?tad?s jogszer?s?g?t k?ts?gbe vonni. A t?rt?neti feldolgoz?s osztotta ezt a n?zetet, Batthy?ny tev?kenys?ge ?gy nem kaphatott kell? nyilv?noss?got, elismer?sr?l pedig sz? sem lehetett.
A dokumentum-felt?r?s ?s k?zz?t?tel a v?zolt hi?nyt k?v?nja megsz?ntetni, Batthy?ny politikai tev?kenys?g?nek ?ttekint?s?t k?v?nja lehet?v? tenni. Abban a meggy?z?d?sben tessz?k mindezt, hogy a magyar, n?hol az eur?pai k?zt?rt?netre vonatkoz?an is figyelemre m?lt? adatokkal szolg?lunk.

Le?r?s

F?zes Mikl?s (szerk.)

Tanulm?nyok ?s forr?sok Baranya megye t?rt?net?b?l 14.

ISBN 978?963 8100 57 3
Kiad?: Baranya Megyei Lev?lt?r, P?cs
Megjelen?s: 2006
Nyelv: magyar
Terjedelem: 240 oldal
M?ret: 160×235 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

A most megjelen? dokumentumok fogj?k ?t Batthy?ny politikai tev?kenys?g?nek eg?sz?t. Batthy?ny politikai fell?p?se vagyoni helyzet?nek rendez?d?s?vel kezd?dik, ez?rt kit?r?nk annak bemutat?s?ra is. Ugyancsak k?zl?nk n?h?ny dokumentumot Batthy?ny mec?n?si tev?kenys?g?r?l, amely k?z?leti tev?kenys?g?nek ir?ny?ra is r?mutat.
Batthy?ny politikai tev?kenys?ge az 1839/1840-es orsz?ggy?l?sen kezd?d?tt, az 1843/1844-es, az 1847/1848-as, majd az 1848-as orsz?ggy?l?seken folytat?dott, ahol a f?ren?di t?bla munk?j?ba kapcsol?dott be Batthy?ny Lajos oldal?n. Orsz?ggy?l?si felsz?lal?sainak sz?vegei az Orsz?ggy?l?si Napl?kban fellelhet?k, ez?rt azokat itt nem tessz?k k?zz?.
Az Orsz?gos V?degylet eln?kek?nt folytatott tev?kenys?ge nyom?n keletkezett iratok (1844-1846) tekinthet?k egy blokknak, amelyet a Baranyai f?isp?nk?nt, majd korm?nybiz?tosk?nt (1848. m?jus-okt?ber), az esz?ki v?r korm?nybiztosak?nt (1848. okt?ber – 1849. febru?r), a d?lvid?k korm?nybiztosak?nt (1849 febru?r-m?jus), az 1849-es korm?ny k?l?gyminiszterek?nt (1849. m?jus – 1849. augusztus) bet?lt?tt szerep k?vet. Az utols? blok?kot az emigr?ci?ban (Viddinben, Suml?n [Sumenben], Kiutahiaban, P?rizsban) elt?lt?tt id? dokumentumai k?pezik.
A t?voll?t?ben hozott hal?los ?t?let mellett Batthy?ny teljes vagyonelkobz?sra is ?t?lt?k. A vagyonelkobz?s Batthy?ny szem?ly?n t?lmen?en sz?les k?rben ?rintett m?sokat is, ami a k?zz?t?tel sz?ks?gess?g?t er?s?ti.
A felt?r?s a Magyar Orsz?gos lev?lt?r gy?jtem?nyeiben, a Baranya Megyei Lev?lt?rban P?cset, a Tolna Megyei ?nkorm?nyzati Lev?lt?rban Szeksz?rdon, a Somogy Megyei Le?v?lt?rban Kaposv?rott folyt Magyarorsz?gon. K?lf?ld?n, a Haus-, Hof- und Staatsarchiv gy?jtem?nyeiben, Esz?k v?ros t?rt?nelmi Lev?lt?r?ban, Szabadka V?ros T?rt?nelmi Lev?l?t?r?ban, Drezd?ban ?s M?nchenben voltak dokumentumok tal?lhat?k.
A felt?rt dokumentumok z?me magyar nyelv?, de sz?p sz?mmal tal?lhat?k k?z?tt?k n??met ?s francia nyelv?ek is. A k?zz?t?tel ?t?r?ssal ?s nem fakszimile form?ban t?rt?nt. Az ?t?r?s a magyar nyelv? dokumentumok eset?ben sem jelentett mindig k?nnyebbs?get, k?l?n?sen nem a Batthy?ny kez?t?l sz?rmaz?k. Batthy?ny, mint ismert feln?tt kor?ban kezdett magyarul tanulni, ez azonban sok esetben nem tartotta vissza a magyarnyelv? levelez?st?l, besz?d?r?st?l, vagy m?s ?r?sbeli megnyilv?nul?st?l. N?met?l, franci?ul ?s angolul besz?lt, a magyaron k?v?l. A kez?t?l sz?rmaz? ?r?sok magyar, n?met ?s francia nyelv?ek. Ut?bbi ket?t?ben nagyobb j?rtass?got ?rul el a magyarn?l. A k?zzel ?rt g?t bet?s n?met sz?vegeket latin bet?sre ?rtuk ?t. A nem magyar nyelv? dokumentumokr?l magyar nyelv? kivonatokat k?sz?tett?nk.
(R?szletek a szerkeszt? el?szav?b?l)

Tartalom

Bevezet?5
Dokumentumok? 1-16511
F?ggel?k
?????Dokumentumjegyz?k219
?????Szem?lyn?vmutat?232
?????R?vid?t?sek jegyz?ke237

Készleten