Eml?kk?tet Zichy Gyula tisztelet?re

2,500 Ft

Nagy ?r?mmel bocs?tom ?tj?ra e k?tetet, amely m?lt?n t?kr?zi egyh?zmegy?nk szel?lemis?g?t, alkot?sait. Egyh?zi ?s vil?gi emberek tesznek tan?s?got Zichy Gyula p?s?p?kr?l, akinek nem csak szem?lyis?ge, de eg?sz ?lete is a szeretetet sug?rozta ember?t?rsai fel?. Jelmondata ??Szeress?tek egym?st?? ugyan minket sz?l?t fel, m?gis az els? p?ldaad? ?s ennek gyakorl?ja ? maga volt.
A jelen k?tet is bizony?tja, hogy b?szk?n v?llalhatjuk egyh?zmegy?nk m?ltj?t, mely olyan el?d?ket hordoz, akik ?ldozatok, neh?zs?gek, bonyolult t?rsadalmi helyzetek ellen?re is k?pesek voltak maradand?t alkotni, mind egyh?zi, mind kultur?lis ?s t?rsa?dalmi t?ren.
Zichy Gyul?t 1905-ben, 35 ?vesen nevezt?k ki p?csi p?sp?knek ?s (Szent) X. Pius p?pa szentelte fel R?m?ban, ahol szolg?lattev? kamar?sk?nt m?k?d?tt.
Hamarosan bekapcsol?dott a v?ros ?let?be ?s h?vei lelki sz?ks?gleteinek kiel?g?t??se mellett gondja volt a v?rosra is. Rendezte a p?sp?ki palota k?rnyezet?t, b?rh?zakat ?p?ttetett, l?trehozta ?s meg?p?ttette a Pius f?gimn?ziumot ?s koll?giumot, a Klimo K?nyvt?r haszn?latba ad?s?val pedig, jelent?s szerepet v?llalt az Erzs?bet Tudom?ny?egyetem P?csre val? k?lt?ztet?s?ben. T?bb elemi iskol?t l?tes?tett ?s fejlesztette az egyh?zmegyei tan?t?s ?gy?t.

Egyh?zt?rt?neti tanulm?nyok II.

Horv?th Istv?n – Kikindai Andr?s?(szerk.)

ISBN?9789639662148
Kiad?: F?ny Kft. (P?csi Egyh?zmegye)
Megjelen?s: 2007
Nyelv: magyar
Terjedelem: 182 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

R?szt vett a v?ros t?rsadalmi ?let?ben, erk?lcsileg ?s anyagilag is t?mogatott min?den nemes mozgalmat, minden k?r?lm?nyek k?z?tt kit?ntetett figyelemmel viseltetett a szeg?nyekkel. Rokonszenves, szer?ny ?s purit?n ?let?vel az itt ?l?k sz?v?be z?rta ma?g?t. A majd egy ?vtizedes ?p?t? munk?j?t a h?bor? ?s az azt k?vet? szerb megsz?ll?s t?rte kett?. Ekkor m?dj?ban ?lt volna t?vozni a megsz?llt ter?letr?l, de h?veit ?s egy?h?zmegy?j?t nem hagyta mag?ra a megpr?b?ltat?sokkal teli id?szakban sem. Ink?bb elszenvedte a megal?ztat?sokat, h?veit kitart?sra buzd?totta ?s t?bbsz?r vezetett k?vet?s?get a megsz?ll?khoz.
H?sz?ves p?sp?ks?ge alatt a v?ros ?s egyh?zmegy?je teljes szeretet?t ?lvezte t?r?sadalmi rangra ?s hovatartoz?s n?lk?l. M?k?d?se sor?n egym?s megbecs?l?s?re, t?mo?gat?s?ra, szeretet?re ?s Krisztus k?vet?s?re b?ztatta az embereket, mert ?gy v?lte csak ez vezet egy jobb magyar j?v?h?z.
T?voz?sakor, 1926-ban a h?vek a k?vetkez?kkel b?cs?ztak f?p?sztorukt?l: ?De az?rt mindenki ?rzi, hogy P?cs v?rosa ?s a p?csi egyh?zmegye ?r?kk? ad?sa fog maradni. Ezt az ad?ss?got a r? val? soha meg nem sz?n? eml?kez?ssel ?s fennk?lt szem?lye ir?nt ?rzett szeretet?nk ?pol?s?val fogjuk t?rlesztgetni.”
Az itt k?z?lt tanulm?nyok sz?mos r?szlete, le?r?sa hasznos?that? a lelkip?sztori ?s tudom?nyos munk?ban. A Zichy ? konferenci?n elhangzott el?ad?sokat most ?rott form?ban aj?nlom a tisztelt olvas? figyelm?be.

Tartalom

Mayer Mih?ly megy?sp?sp?k k?sz?nt?je7
Egy ?meg?jul? sorozat” el?9
NAGY IMRE G?BOR
????????? P?cs v?ros k?zgy?l?se ?s Zichy Gyula p?sp?k kapcsolata11
POH?NKA ?VA
????????? Zichy Gyula ?s a P?csi Egyetem alap?t?sa29
KICSINDI EDINA
????????? A p?csi egyh?zmegye ?s a k?lmisszi?k Zichy Gyula p?sp?ks?ge alatt, k?l?n?s tekintettel az afrikai misszi?kra47
TENGELY ADRIENN
????????? ?A teljes szabads?g ?s ?n?ll?s?g napja re?nk virradt…” Az egyh?zak v?lem?nye az ?szir?zs?s Forradalomr?l 1918. november?ben59
HORV?TH ISTV?N
????????? A r?cb?lyi ?s az idamajori p?sp?ki birtok megpr?b?ltat?sai a szerb megsz?ll?s idej?n103
LAKATOS ANDOR
????????? Gr?f Zichy Gyula a kalocsai ?rseki sz?ken (1923-1942)111
SPANNENBERGER NORBERT – VONY? J?ZSEF
????????? Felekezeti b?ke ?s t?rsadalomszervez?s135
B?NK?TI G?BOR
????????? A p?csi Pius Koll?gium ?llamos?t?sa165
A k?tet szerz?i181

Elfogyott