Ernyes Mih?ly: Baranyai rend?rs?gek

3,200 Ft

Az 1990-es ?vek elej?t?l rendk?v?li m?rt?kben feler?s?d?tt az ig?ny az emberekben, hogy ne csak haz?nk t?rt?net?ben tudjanak elm?ly?lni, hanem megismerhess?k sz?kebb p?tri?juk, megy?j?k, de els?sorban k?zvetlen k?rnyezet?k, telep?l?s?k, csal?djuk t?rt?net?t, alkalmank?nt munkahely?k hist?ri?j?t. Ez nagym?rt?kben megn?velte a telep?l?si ?nkorm?nyzatok, polg?rmesterek, munkahelyi vezet?k, de k?l?n?sen a helyi t?rt?nettel foglalkoz? t?rt?n?szek felel?ss?g?t. Az elm?lt ?vtizedben sz?mos helyi kr?nika, telep?l?si monogr?fia, helyt?rt?neti ki?ll?t?s, c?mer, z?szl?, pecs?t, c?meres t?bla, szobor, eml?km? k?sz?lt el. Ma egy?rtelm?en kitapinthat?, hogy igen nagy az ?rdekl?d?s a helyi hist?ria ir?nt, hogy annak megismer?se ut?n a helyi k?z?ss?gek egyre gyakrabban ?polj?k hagyom?nyaikat, ?t?r?k?tve azokat a fiatalabb gener?ci?kra, tisztelve ezzel a m?ltat, fejet hajtva a nagyap?k, a d?dap?k, az ?s?k ?lete, k?zdelme el?tt.
Ma ?jabb hist?ri?val gazdagodott Baranya megye. Ernyes Mih?ly ?Baranyai rend?rs?gek? c?m? t?rt?neti monogr?fi?j?t tartja kez?ben a Tisztelt Olvas?, amelyben a szerz? a v?rmegyei ?s k?zs?gi rend?rs?gek t?rt?net?t dolgozta fel a kezdetekt?l a rend?rs?g ?llamos?t?s?ig, 1921-ig.
Ernyes Mih?ly szak?r?i, valamit helyt?rt?net?r?i munk?ss?ga imm?r t?bb?ves m?ltra tekint vissza. El?sz?r a rend?rs?g napi munk?j?val kapcsolatos cikkekkel, tanulm?nyokkal jelent meg a rend?rs?g szakfoly?irat?ban, majd a rend?rs?g t?rt?net?vel kezdett foglalkozni. Ennek eredm?ny?t a t?bb mint egy tucat ?n?ll? k?tete bizony?tja. Els? k?nyve 1994-ben jelent meg. Monogr?fi?i foglalkoznak a rend?rs?g orsz?gos t?rt?net?vel, valamint baranyai-p?csi hist?ri?j?val. Ek?zben nem feledkezett meg a k?lf?ldi kapcsol?d?sokr?l sem, ez?rt nem egy esetben nemzetk?zi kitekint?st is adott.

Le?r?s

ISBN 9632144449
Kiad?: TEROMO Bt.
Megjelen?s: 2004
Nyelv: magyar
Terjedelem: 292 oldal
K?t?s: kem?nyt?bl?s m?b?rk?t?s
M?ret: 175×245 mm
Aj?nl?s

Mostani k?tet?ben a szerz?, a kor?bbi m?veihez hasonl?an alapos munk?t v?gzett. T?bb fejezetre tagolva foglalkozik a kezdetekt?l 1849-ig, majd 1849-t?l 1867-ig, azt?n 1867-t?l 1918-ig terjed? id?szakok rend?rs?gi t?rt?net?vel. R?szletes betekint?st ad az antant-szerb megsz?ll?s, a Tan?csk?zt?rsas?g ?s a k?r?sz?let? Baranyai-Bajai Szerb Magyar K?zt?rsas?g rendv?delmi t?rt?net?be. Az egyes fejezetek v?g?n r?szletes jegyzetappar?tus seg?t a t?j?koz?d?sban. T?bb ?vsz?zadot ?ttekintve az olvas? t?bbek k?z?tt megismerkedhet a k?l?nb?z? korokban a rendv?delmi beoszt?sok nev?vel, a rendv?delmi szervek form?ival, t?pusaival, a rend?rs?g fogalm?val, a rendv?delmi szervek ?s az igazgat?s viszony?val, a fegyverzettel, a felszerel?ssel, a l?tsz?mmal, a szolg?lati utas?t?sokkal, a fegyelmi szab?lyokkal, valamint a k?zs?gi rend?rs?gekkel. Az orsz?gos kitekint?s mellett megismertet a r?gi?, a j?r?sok ?s a k?zs?gek rendv?delm?vel. A k?tet ?rt?k?t n?velik a sz?vegben elhelyezett forr?sk?zl?sek is.
A baranyai helyt?rt?net?r?sban Ernyes Mih?ly eddigi munk?ss?ga rendk?v?l egyedi k?pet mutat. L?nyeg?ben alapkutat?st v?gez. Olyan kutat?si t?m?t v?lasztott mag?nak, amellyel ?tfog?an, vagy egy-egy r?szter?let?vel kor?bban m?g senki nem foglalkozott. A t?ma ?jszer?s?ge mellett megismerhet?ek azok az iratanyagok, amelyekben a rend?rs?ggel foglalkoz? ?rott forr?sok lehetnek.
Ezekkel a gondolatokkal aj?nlom ezt a k?nyvet mindenkinek, aki ?rdekl?dik a megye ?s a telep?l?sek, ezen bel?l is a rend?rs?g t?rt?nete ir?nt.
Tartalom

 

El?sz?5
Bevezet? gondolatokVII
A rend?rs?g mibenl?teX
Sz?mtalan elnevez?sX
A rend?rs?g form?i, t?pusaiXVI
Defin?ci?XXI
Lehet n?pszer? a rend?rs?g?XXIV
I. fejezet
1849-ig28
A poroszl?k29
Szent Istv?n, Szent L?szl? ?s K?lm?n31
A t?r?k h?dolts?g35
A t?r?k h?dolts?g ut?n36
Elnevez?sek37
Alakul? ?s v?ltoz? k?zbiztons?g-v?delem38
A titkosrend?rs?gr?l47
Szervezetek49
A v?rmegye katon?i ?s hajd?i49
A v?rmegyei pand?rjai58
Moh?cs70
Egy?b r?sztvev?k71
Illetm?ny, ruh?zat74
Fegyverzet, felszerel?s79
Forradalom ?s szabads?gharc82
II. fejezet
1867-ig89
A rendv?delem alakul?sa99
III.fejezet
1867-t?l119
1884-ig121
Szervezet, l?tsz?m121
Szolg?lati utas?t?s, fegyelmi szab?lyok132
Pand?rs?g helyett csend?rs?g146
A magyar kir?lyi csend?rs?g l?trehoz?sa146
A csend?rs?g megszervez?se Barany?ban152
A k?zsg?gi rend?rs?gek164
IV. fejezet
A szerb imp?rium204
Megsz?ll?s206
Bekebelez?si t?rekv?sek209
K?z?llapotok211
Rendv?delmi szervek216
A bajai rend?rs?g218
A p?csv?radi rend?rs?g223
A szerb uralom v?ge224
Baranya-Bajai Szerb Magyar K?zt?rsas?g226
Ki?r?t?s, bevonul?s227
Baja227
Barcs230
Szigetv?r230
Moh?cs231
P?cs231
V. fejezet
V?r?s ?rs?g237
A V?r?s ?rs?g megszervez?se239
K?zponti Szervezet241
A f?v?rosi ?s a vid?ki szervezet250
A T?bori V?r?s ?rs?g259
V?r?s ?rs?g a hat?ron260
Illetm?ny, felszerel?s, ruh?zat261
Oktat?s, k?pz?s262
Fegyelem263
B?n?gyi adatok265
R?vid?t?sek272
N?vmutat?273
Irodalomjegyz?k279
Tartalomjegyz?k290

Készleten