Ernyes Mih?ly: P?cs ? Baranya rend?rs?ge I.

3,200 Ft

El?sz?

P?cs-Baranya rend?rs?gei t?rt?net?nek bemutat?sa az egys?ges ?llami rend?rs?g l?trej?tt?nek, v?ltoz?sainak ismertet?s?vel folytat?dik e k?tetben.
Az ?llami rend?rs?g baranyai sz?let?se sz?mos k?l?nlegess?ggel b?r, els?sorban a szerb imp?rium miatt. A v?ltoz?sok ? esetenk?nt kev?sb? nevezhet?k fejl?d?snek ? gyakoriak ?s magukon viselik mindazon neh?zs?geket, jellemz?ket, amelyek az orsz?g helyzet?b?l ad?d?an elker?lhetetlenek voltak. K?l?n?sen ?rezhet?k az ?gynevezett takar?koss?gi int?zked?sek, melyek nem egyszer racionaliz?l?si t?rekv?sekk?nt ker?ltek a k?ls? szeml?l? el?. A vizsg?lt id?szak is t?kr?zi a magyar rend?rs?g t?rt?net?nek azon tulajdons?g?t, melynek alapj?n ? s ez napjainkra is igaz ? ?m?lt?n? nevezhet? a magyar rend?rs?g t?rt?nete az ?tszervez?sek t?rt?net?nek.
A k?ls? neh?zs?gek mellett ugyanakkor az eredm?nyes munkav?gz?s?rt rendk?v?li er?fesz?t?seket tettek a test?let tagjai. Kiv?l? szakemberek ker?ltek a k?l?nb?z? egys?gek, alegys?gek ?l?re, de a beosztotti ?llom?ny tagjai is gyakran v?vt?k ki a lakoss?g elismer?s?t. Sajnos a szakma, a hivat?s kiemelked? egy?nis?gei ?ppen ?gy a feled?s hom?ly?ba mer?ltek, mint maga a test?let. Pontosabban az eredm?nyek, mert bizonyos ?llamrend?szeti (politikai jelleg?) m?k?d?sek, t?lz?sokt?l sem mentesen, adott korban dokument?l?sra ker?ltek.
Ezen ?t k?tetesre tervezett sorozat harmadik k?nyv?t ugyanolyan szeretettel ?s tisztelettel aj?nlom az ?rdekl?d? olvas? figyelm?be, mint a kor?bban kiad?sra ker?lt hasonl? t?m?j? munk?imat.
Egy?ttal engedtess?k meg, hogy az ?ltalam ?rt el?sz?ban megk?sz?njem a r?szemre ny?jtott t?mogat?sokat, seg?ts?geket, k?l?n?sen kiemelve p?romat Moln?r Helg?t, akinek odaad? munk?lkod?sa n?lk?l nem sz?lettek volna meg kor?bbi k?nyveim sem.

Le?r?sISBN 9632144457
Kiad?: TEROMO Bt.
Megjelen?s: 2005
Nyelv: magyar
Terjedelem: 248 oldal
K?t?s: kem?nyt?bl?s m?b?rk?t?s
M?ret: 175×245 mm
 

Tartalom
 

El?sz?5
Bevezet? gondolatokVII
Korm?nyrendeletekX
A m.kir. Rend?rs?g szem?lyzete, szervezeteXII
A ker?letek megsz?n?se, a vid?ki f?kapit?nys?g l?trej?tteXXII
Rendv?delemXXIII
A rend?rs?g mibenl?teXXIV
Sz?mtalan elnevez?sXXIV
A rend?ri m?k?d?s hat?raXXX
A rend?rs?g form?i, t?pusaiXXXII
Defin?ci?XXXVI
Lehet n?pszer? a rend?rs?gXL
I. fejezet
Az ?llami rend?rs?g sz?let?se P?cs-Barany?ban44
A p?cs-baranyai szervez?s50
Ker?leti f?kapit?nys?g58
Kapit?nys?gok62
Kirendelts?gek65
P?csi rend?rker?let72
A ker?leti f?kapit?nys?g megsz?n?se79
R?szletek Zakari?s N?ndor visszaeml?kez?seib?l79
Polg?r?rs?g szervez?s?r?l86
II. fejezet
1925-t?l 1944-ig92
A p?csi rend?rkapit?nys?g93
P?csb?nyatelep99
Elhelyez?s100
Rend?rs?gi palota103
?gyforgalom, felszerel?s111
Szem?lyi v?ltoz?sok113
R?di??llom?s114
L?ell?tm?ny114
Rend?rtanoszt?ly115
Fel?gyeleti k?rzeti szeml?l?117
Az ?sz?gi ?llom?s118
R?szv?tel a k?z?letben119
Az ?llamos?t?s megsz?ntet?se?127
Politikai rend?szet129
T?r?k Lajos ?n?letrajza131
A moh?csi rend?rkapit?nys?g137
A moh?csi r?vkapit?nys?g140
A magyarb?lyi kirendelts?g142
III. fejezet
Megsz?ll?s, felszabadul?s145
N?met megsz?ll?s145
Katon?s?t?s146
Nyilas hatalom?tv?tel146
Deport?l?sok, gett?k148
Ki?r?t?s, felszabadul?s149
IV. fejezet
Spont?n k?zbiztons?gv?delem155
H?t j?r?sban156
Kommend?nsok157
Bizotts?gok158
V?ros?rs?g158
Int?z? Bizotts?g: Nemzeti Bizotts?g158
“Egy?b” bizotts?gok160
Seg?drend?rs?g167
A csend?rs?gr?l167
A v?rmegyei rend?rs?g megszervez?se168
N?h?ny jenet?sb?l171
V. fejezet
?jj?szervez?s184
Politiz?lts?g184
Milyen legyen a rend?rs?g?185
A csend?rs?g feloszlat?sa, az ?llamrend?rs?g megszervez?se187
A vid?k rend?rs?ge190
Baranyai ?jj?szervez?s193
Rend?rkapit?nys?g P?cs193
Rend?r-f?kapit?nys?g P?cs197
V?rmegye (f?kapit?nys?g)201
R?vkapit?nys?g Moh?cs210
Hat?rrend?rs?g211
Vas?ti rend?rs?g212
L?girend?rs?g213
Vid?ki f?kapit?nys?g (l?tsz?m)214
?tad?s-?tv?tel215
N?h?ny esem?ny223
M?g egyszer a vid?ki rend?rs?g megszervez?s?r?l230
R?vid?t?sek232
N?vmutat?233
Irodalomjegyz?k237

Készleten