Ernyes Mih?ly: P?cs v?ros rend?rs?ge 1956 ?szig

1,950 Ft

Dr. Ernyes Mih?ly ?jabb ? a p?csi rend?szet fejl?d?st?rt?net?t bemutat? sorozat?nak k?vetkez?, harmadik ? k?tet?t veheti kez?be az ?rdekl?d? olvas?. A m?r ?llamos?tott magyar kir?lyi rend?rs?g p?csi m?k?d?s?t bemutat? fejezet adja a folytat?d?, egyik f? t?m?t. K?l?n?s ?rdekess?ge, ezen id?szak rend?rs?ge els?sz?m? p?csi vezet?j?nek bemutat?sa. A mell?kletben k?z?lt ?letrajz ism?t r?mutat arra, hogy a nem k?nny? feladatot jelent? rend?rs?gi vezet?i poszton dolgoz?, a szakm?n k?v?l is lehet ?rdekl?d?, t?mogat?, alkot? ember.
A Szerz?, Magyarorsz?g rendk?v?l neh?z, tragikus ?s ellentmond?sos id?szaka p?csi rend?rs?g?nek t?rt?n?seit igyekszik bemutatni, a n?met megsz?ll?s, majd a spont?n k?zbiztons?g-v?delem egyes elemeinek felt?r?s?val.
Az ?jj?szervez?s fejezetben hangs?lyt kap az a k?rd?s, hogy milyen legyen a rend?rs?g? Az elk?pzel?sek r?szbeni hat?rozotts?ga mellett, ?rz?kelhet? a szervez?si bizonytalans?g is. Ez a tov?bbiakban is j?l tetten ?rhet? az ?tszervez?sekr?l sz?l? fejezetben. K?l?n?sen fontos az orsz?gos kihat?s? d?nt?sek bemutat?sa, ?rv?nyes?l?s?k ?rz?keltet?se a p?csi rend?rs?g vonatkoz?s?ban. ?j szolg?lati ter?letek ? rend?regyes?letek, politikai oszt?lyok, ter?letfelel?s?k, k?rzeti megb?zottak ? ker?lnek bevezet?sre. Jelent?s?ggel b?r az 1953-t?l bevezetett ?j tagoz?d?s, ami az egys?ges Bel?gyminiszt?riumb?l kiindulva, a ter?leti szervezetben f?oszt?lyok l?trehoz?s?t eredm?nyezte. E szervez?s vil?gosan megmutatta az ?llamv?delmi hat?s?g vezet? szerep?t, melynek k?vetkezt?ben a rend?rs?g al?rendelt poz?ci?ba ker?lt.

Le?r?s

ISBN 96303803821
Kiad?: P?csi JAMES ?s JAMES BT.
Megjelen?s: 2002
Nyelv: magyar
Terjedelem: 340 oldal
K?t?s: kem?ny k?t?s
M?ret: 145×205 mm

Az ?sszevont visszaeml?kez?sek, az egy?ni r?sztvev?k l?t?sm?dj?n kereszt?l teszik ?letszer?v?, a k?l?nb?z? dokumentumok k?zl?seit.
A Szerz? t?rekv?se ? ?sszes?tett, egy?ttal kiemelt k?p megrajzol?sa a p?csi rend?rs?gr?l, a felsorolt korszakokban ? m?lt?n keltheti fel nemcsak a k?zvetlen t?ma ir?nt, hanem P?cs t?rt?nete ut?n ?rdekl?d?k figyelm?t is.
Tartalom
 

El?sz?5
IX. fejezet
1925-t?l 1944-ig7
?gyforgalom, felszerel?s14
Elhelyez?s18
Rend?rs?gi palota23
Egy?b megeml?tend?k36
Vezet?v?lt?s40
A szem?lyi v?ltoz?sokr?l41
R?di??llom?s43
L?ell?tm?ny43
Rend?rtanoszt?ly44
Fel?gyeleti k?rzeti szeml?l?48
Az ?sz?gi ?llom?s49
P?csb?nyatelep50
A k?z?leti r?szv?telb?l52
X. fejezet
Megsz?ll?s, felszabadul?s66
N?met megsz?ll?s66
Katon?s?t?s67
Nyilas hatalom?tv?tel68
Deport?l?sok, gett?k71
Ki?r?t?s73
Felszabadul?s76
XI. fejezet
Spont?n k?zbiztons?g-v?delem78
Kev?sb? zil?ltan80
Kommend?nsok82
Bizotts?gok83
V?ros?rs?g83
Int?z? Bizotts?g
Nemzeti Bizotts?g84
XII. fejezet
?jj?szervez?s90
Milyen legyen a rend?rs?g?91
A csend?rs?g feloszt?sa, az ?llamrend?rs?g megszervez?se94
A vid?k rend?rs?ge99
Rend?rkapit?nys?g P?cs104
Rend?rf?kapit?nys?g P?cs109
Vas?ti rend?rs?g117
L?girend?rs?g118
?tad?s-?tv?tel120
N?h?ny esem?ny128
XIII. fejezet
?tszervez?sek140
Toborz?s, l?tsz?mcs?kken?s140
K?rzeti szeml?l?k142
?VO – ?VH144
Rend?r?rs?k145
Rend?regyes?letek147
Szolg?lati szab?lyzat149
Ker?leti rend?rf?kapit?nys?gok150
Takar?koss?g156
P?csi k?zbiztons?g159
Tanoszt?lyok163
Szervezet169
Hivatalellen?rz?s175
1950.179
Politikai oszt?lyok179
K?zponti szervezet181
Helyi egys?gek185
Igazod?s a tan?csokhoz187
1951 – 1952.190
ROK195
Ter?letfelel?s?k197
Egy ellen?rz?s marg?j?ra197
B?n?gyi csoportok199
Egyenruha201
Nyugd?j204
L?tsz?m205
Illetm?ny206
1953.208
Valami megkezd?d?tt (?)208
A rend?rs?gr?l210
Egys?ges bel?gyminiszt?rium214
A ter?leti f?oszt?lyok217
A baranyai f?oszt?ly224
A k?zbiztons?gr?l239
Visszaeml?kez?sek244
“A” nyug?llom?ny?rend?ralezredes244
R?v?sz Alajos nyug?llom?ny? rend?rezredes255
P.K. nyug?llom?ny? rend?ralezredes258
Pint?r Istv?n nyug?llom?ny? rend?ralezredes269
N.N.271
XIV. fejezet
1956 ?sz?ig283
P?cs v?ros kiemel?se283
?j KRESZ284
A szem?lyi igazolv?ny bevezet?se285
A k?rzeti megb?zotti szolg?lat287
?sszevont b?n?gyi szolg?lat303
K?zleked?s- ?s postaf?oszt?ly303
L?tsz?mv?ltoz?sok306
A rend?ri munka ?rt?kel?se310
?nk?ntes rend?r?k315
Csek?ly nyilv?noss?g316
Mell?klet319
N?vmutat?326
Irodalomjegyz?k333
Tartalomjegyz?k337

Készleten