Ernyes Mih?ly: P?cs v?ros rend?rs?ge ? Az ?llamos?t

1,950 Ft

Baranya megye rend?rf?kapit?nya dr. Ernyes Mih?ly, ?jabb ? a magyar rend?szet t?rt?net?t nyomon k?vet? k?tet?nek folytat?sak?nt megjelen? ? k?nyv?t veheti kez?be az olvas?. A rend?rs?g ?llamos?t?s?nak problematik?j?val ismertet meg ez?ttal benn?nket, a rendv?delem m?ltj?nak avatott ismer?je.
Nem val?sz?n?, hogy ak?r a t?ma ir?nt ?rdekl?d? is sejten?, hogy az ?llamos?t?s el?zm?nyei a 18. sz?zad v?g?re ny?lnak vissza, eg?szen a monarchia titkosrend?rs?g?nek l?trehoz?s?ig (1782). A szerz? ? v?llalt feladat?t k?vetkezetesen teljes?tve ? bemutatja 1848/1849 rend?szett?rt?net?t, k?l?n?s tekintettel Szemere Bertalan ?bel?gy?rt? e t?rgyban sz?letett ?utas?t?s?ra?. Majd a kronol?gia logik?j?t k?vetve, a neoabszolutizmus-kori ?llamos?t?si t?rekv?sekkel ismerkedhett?nk meg. S?ly?nak megfelel?en, a f?v?rosi rend?rs?g ?llamos?t?sa (1872-1873) t?g teret kap a k?tetben. A szab?lyoz?s jogi h?tter?nek r?szletez? bemutat?s?n t?l, jelent?s?ge, ?rt?kel?se is kell? hangs?lyt kap. Az 1872: XXXVI.t.c. ? mint szerz?nk ?rja ? ?olyan kar?csonyi aj?nd?kot adott Magyarorsz?gnak, ami kiteljesedett cs?r?ja lett azon gy?ngyf?z?rnek, amelyik a Duna partjai ment?n felsorakozva, ?sszekapcsolva, a vil?g legszebb f?v?ros?v? v?lt.?

Le?r?s

ISBN 96303803821
Kiad?: P?csi JAMES ?s JAMES BT.
Megjelen?s: 2000
Nyelv: magyar
Terjedelem: 301 oldal
K?t?s: kem?ny k?t?s
M?ret: 145×205 mm

Az ?llamos?t?si t?rekv?sek illusztr?l?s?ra, bemutat?s?ra ker?l a hat?rrend?rs?g, Fiume saj?tos rend?szeti helyzete, tov?bb? a katonai rend?rs?g ?s a karhatalom is. K?l?n helyet kap a csend?rs?g l?trehoz?sa (1881:III.t.c.), s e nagy jelent?s?g? d?nt?s k?vetkezm?nyeinek bemutat?sa, ak?rcsak az orsz?gos rend?rf?kapit?nys?g szervezet?nek megsz?let?se (1921:XXXIV.t.c.).1922 v?g?n a nagy tekint?ly? szak?r? dr. Dorning Henrik m?lt?n ?rhatta: ??Magyarorsz?gnak van a legegys?gesebb szervezett rend?rs?ge ?s k?zbiztons?gi szolg?lata.?.
?n?ll? fejezetet kapott ? jelent?s?ge ?s k?l?nlegess?ge folyt?n ? a szerb imp?rium rend?szete (1918-1921). Rendk?v?l jelent?s ?s ?jszer? a ? p?ld?k sor?val bemutatott ? kritikus k?zbiztons?gi helyzet plasztikus ?s hiteles (sz?mos korabeli lev?lt?ri dokumentum, h?rlapi tud?s?t?s alapj?n t?rt?n?) megrajzol?sa.
Ugyancsak izgalmas ?s j?l dokument?lt az utols? (VIII.) fejezet, amely ?Az ?llamrend?rs?g P?csett? c?met viseli. Jelent?s adal?k a mell?kletben k?z?lt h?rom f?kapit?nyi ?letrajz. Dr. S?rk?ny ?rmin, Oberhammer Antal ?s ? So?s N?ndor ?let?tj?nak bemutat?s?val r?gi ad?ss?got t?rleszt, az el?deinek m?k?d?s?t t?rgyszer?en, ugyanakkor nagy emp?ti?val vizsg?l? szerz?.
Dr. Ernyes Mih?ly munk?j?t a rend?szeti szakembereken k?v?l, haszonnal forgathatj?k az orsz?g m?ltja ?s ? kiv?ltk?pp ? a v?rosunk, P?cs t?rt?nete ir?nt ?rdekl?d?k egyar?nt.

Tartalom

 

 

El?sz?5
V. fejezet
Mi az ?llamos?t?s?7
N?h?ny k?zigazgat?si kateg?ria8
Egyf?le k?zigazgat?s9
Centraliz?ci? – decentraliz?ci? – ?nkorm?nyzat11
Reform, ?llamos?t?s16
Lex Szap?ryana (?llamos?t?s)25
VI. fejezet
A rend?rs?gek ?llamos?t?sa34
?llami feladat-e a k?zrend fenntart?sa?35
Az els? ?llami rend?rs?g46
?llami rend?rs?g 1848-1849-ben?48
Id?leges ?llamos?t?s az abszolutizmusban57
A f?v?rosi rend?rs?g ?llamos?t?sa59
1881: XXI. T?rv?ny-cikk
a Budapest-f?v?rosi rend?rs?gr?l67
A hat?rrend?rs?g75
?llamrend?rs?g Fium?ban79
Katonai rend?rs?g, karhatalom, csend?rs?g82
Csend?rs?g84
A vid?ki rend?rs?g ?llamos?t?sa92
Rend?rkapit?nyi kongresszusok93
Magyar Rend?rtusztvisel?k Orsz?gos Egyes?lete99
T?nyleges el?k?sz?let119
5047/1919123
A m. kir. ?llamrend?rs?g szem?lyzete, szervezete124
VII. fejezet
A szerb imp?rium139
A megsz?ll?s142
A szerb imp?rium alatt146
?rak-b?rek-l?tsz?m-elhelyez?s147
Karszalag151
Napiparancsok152
Kifog?solt viselked?sek154
T?li teend?k156
T?szok157
A k?zbiztons?g roml?sa159
A 17 napos sztr?jk160
Szerb ellen?rz?s161
Betegs?g bejent?se162
Katonai rend?rs?g, karhatalom, csend?rs?g164
K?z?s ?rj?ratok165
Az ?rszolg?latok168
Szerb csend?rs?g174
Sz?nh?z ?s mozi ?gyelet175
Fegyverhaszn?lat180
Rend?riskola182
A rend?rfel?gyel? szolg?lati szab?lyzata184
Rend?ri jutalmaz?si alap186
Korrupci?187
Takar?koss?gi int?zked?sek188
Szerb katon?k bejelent?se191
Fluktu?ci?191
?j v?rosi tan?cs, ?j f?kapit?nyok192
N?h?ny b?ncselekm?nyr?l, rendk?v?li esem?nyr?l194
A szerb uralom v?ge198
Kivonul?s199
VIII. fejezet
Az ?llamrend?rs?g sz?let?se P?csett (1921-1925)203
A meg nem sz?llt ter?letek rend?rs?ge203
C?mz?sek ?s megsz?l?t?sok210
P?rtonk?v?lis?g211
Kirendelts?gek211
Az ?llamrend?rs?g megszervez?se214
Bevonul?s225
Ker?leti f?kapit?nys?gok230
Kapit?nys?gok239
Kirendelts?gek242
P?csi rend?rker?let252
A ker?leti f?kapit?nys?g nmegsz?n?se263
Mell?klet264
N?vmutat?281
Irodalomjegyz?k287
R?vid?t?sek298
Tartalomjegyz?k299

Elfogyott