Ernyes Mih?ly: P?cs v?ros rend?rs?ge ? Az ?llamos?t?sig

1,950 Ft

Baranya megye rend?rf?kapit?nya, dr. Ernyes Mih?ly ?jabb ? ez?ttal a p?csi rend?szet fejl?d?st?rt?net?t t?bb ?vsz?zadon ?t nyomon k?vet? ? k?tet?t veheti kez?be az ?rdekl?d?. A Szerz? ? a k?rd?sk?r orsz?gos elismerts?g? kutat?ja ? P?cs vonatkoz?s?ban kev?sb? t?maszkodhatott t?rt?neti feldolgoz?sokra, el?tanulm?nyokra. A rend?szeti aspektus legfeljebb csak ?rint?legesen jelent meg a v?ros t?rt?net?vel foglalkoz? munk?kban, ?s a historigr?fiai irodalom sem b?velkedik p?csi p?ld?kban. ?gy ?hatatlanul a lev?lt?ri forr?sok felt?r?sa ?s vallat?sa ker??t el?t?rbe (term?szetszer?leg ez a helyi forr?sadotts?gokb?l fakad?an a XVIII. sz?zadt?l ?rtend?) a feldolgoz?s sor?n.
Az ?ltal?nos, leg?jabb kutat?si eredm?nyeket is ?sszegz? bevezet?t k?vet?en 3 fejezetben, 3 korszak (1686-1849; 1849-1867; 1867-1918) elemz?s?vel ker?l bemutat?sra P?cs rendv?delm?nek alakul?sa a t?r?k h?dolts?g v?g?t?l az I. vil?gh?bor? befejez?s?ig.
A k?zt?rt?netb?l ismert szervezetek mellett, olyan helyi ?k?l?nlegess?gekkel? ismerkedhett?nk meg, mint p?ld?ul a szabad kir?lyi rang?rt k?zd? v?ros 3 nemzetis?g? ? k?ls?s?gekben is j?l elk?l?n?l? ? polg?r?rs?g, vagy a ?B?nya_Col?nia? speci?lis rend?szete. De felbukkannak a korszak h?rhedt b?nelk?vet?i, s nem kev?sb? h?res b?n?ld?z?i is, vagy p?ld?ul az 1910 decemberi ?Nagy-L?gk?r?t? rend?r szerepl?i.

Le?r?s

ISBN 96303803821
Kiad?: P?csi JAMES ?s JAMES BT.
Megjelen?s: 1999
Nyelv: magyar
Terjedelem: 322 oldal
K?t?s: kem?ny k?t?s
M?ret: 145×205 mm

A sz?mos korabeli rend?rs?gi dokumentum, a m?k?d?si felt?telek t?nyszer?, eredeti forr?sok k?zl?s?vel t?rt?n? megjelen?t?se egyar?nt hozz?j?rulnak a p?csi rend?szet m?ltj?nak hiteles bemutat?s?hoz.
A k?tet rendk?v?l ?rt?kes r?sz?t k?pezi, P?cs 12 els? sz?m? rend?ri vezet?j?nek mell?kletben k?z?lt ??letrajzgy?jtem?nye?.
Dr. Ernyes Mih?ly munk?j?t a rend?szeti szakemberek mellett, haszonnal forgathatj?k a P?cs t?rt?nete ir?nt ?rdekl?d?k is, hiszen a v?ros t?rsadalom-, politikai- ?s gazdas?gt?rt?net?hez sok sz?llal k?t?d? rend?szeti tev?kenys?g minden korszakban fontos ?s jellemz? ter?lete volt a v?ros ?let?nek, csak?gy mint a szakmai feladataikon t?l jelent?s k?zszerepl?st v?llal? p?csi f?kapit?nyok (Katits Istv?n, Piatsek J?zsef, Vaszary Gyula) m?k?d?se.

Tartalom
 

El?sz?5
I. fejezet
A rend?rs?g mibenl?te7
Kezdet, avagy mikort?l is van rend?rs?g?8
Sz?mtalan elnevez?s9
A rend?r – rend?rs?g szavak16
Kapcsol?d? fogalmak18
Rendv?delem18
Rend?szet el?sz?r20
K?zigazgat?s20
Rend?szet m?sodszor23
Diszkrecionalit?s27
Du?lis k?zbiztons?gv?delem29
A rend?ri m?k?d?s hat?ra/ ?s feladatai? /31
A rend?rs?g form?i, t?pusai34
Defin?ci??38
Lehet n?pszer? a rend?rs?g?46
II. fejezet
1849-ig51
R?gen53
Alakul? rend?rs?g57
Szabad v?ros – p?sp?ki v?ros57
Komisz?rius, ?rmester, kapu?r?k, ?jjeli ?r, hegynesterek, hajd?k, b?rt?n59
Negyedmester64
Komp?gnia (polg?r?rs?g)66
Szabad kir?lyi v?ros73
1848/184979
III.fejezet
A neoabszolutizmusban89
1849-195092
Bejelentkez?si k?telezetts?g94
1867-ig97
Alkotm?nyos ?v98
Provis?rium102
Rend?rs?g a Col?ni?n113
?p?letb?v?t?s118
Ell?tm?nyok122
Szervezet, szem?lyzet, feladat123
B?ny?szmegmozdul?sok131
IV. fejezet
A dualizmusban134
A kiegyez?s ?ve138
Tiszt?j?t?s-megalakul?s138
M?s szem?lyi t?rt?n?sek142
Egy?b esem?nyek144
Bolt?rs?g146
1872-ig148
Kir?lyi biztos148
Szem?lyi mozg?sok, fizet?sek150
Helyzet?rt?kel?s152
Szervezked?s154
Megeml?tend?k158
1890-ig161
Interpell?ci?k162
Pillant?s a k?lts?gvet?sbe164
A bizotts?gokr?l165
Tiszt?j?t?s-megalakul?s168
Egy ?vi jelent?s, egy szab?lyrendelet169
Szab?lyrendelet alkot?s174
A hegyrend?rs?g177
?vfordul?, l?togat?s, tiszt?j?t?s181
Fegyelem183
?tszervezett rend?rs?g187
?sszehasonl?t?s187
Javaslat, tiszt?j?t?s190
?tszervez?s191
A sz?zadfordul?ig194
Szem?lyi k?rd?sek196
?jabb szab?lyrendelet198
Felszerel?s, ruh?zat, elhelyez?s212
A jelent?sek t?kr?ben219
Bejelent? hivatal226
A m?zeumnak227
A h?bor? kit?r?s?ig228
L?tsz?mv?ltoz?sok229
Besorol?sok, szem?lyi v?ltoz?sok231
Szolg?lati szab?lyzat247
Oktat?s269
Kiv?ndorl?s, k?zbiztons?g, k?zleked?s271
Ki?ll?t?s 1907273
N?h?ny fegyelmi274
?rtanya-b?rlet276
P?cs-Nagy-L?gk?r?t277
Helyzetk?p 1910-1911278
A h?bor? alatt281
N?h?ny nap284
Dr?gas?g284
Zend?l?s285
Beoszt?sok, szem?lyek285
V?gsz? helyett286
Mell?klet287
N?vmutat?301
Irodalomjegyz?s308
R?vid?t?sek318
Tartalomjegyz?k319

Készleten