Ernyes Mih?ly: P?cs v?ros rend?rs?ge

3,200 Ft

El?sz?

P?cs v?ros ?nkorm?nyzati rend?rs?g?nek t?rt?nete, m?lt?n ker?l a szakmat?rt?neti feldolgoz?sok sor?ba. E k?tetben, a test?let ?llamos?t?s?ig terjed? id?szak dokumentumait felhaszn?lva, kell? r?szletess?gre t?rekv?ssel k?sz?tett, egys?ges, ?sszes?tett munk?t a szerz?.
A bevezet? gondolatokban megismerhet? a rend?rs?g mibenl?te ?s felt?rul folyamatos v?ltoz?sa, jelezve, hogy tev?kenys?ge valamilyen form?ban mindig figyelemre m?lt?.
V?rosunk rendj?re vigy?z?k k?re terjedelmes, a kezdetek a telep?l?s l?trej?tt?ig ny?lnak vissza. Igaz, hossz? id?szak, szeg?nyes a fellelhet? forr?sok vonatkoz?s?ban.
Az itt lak?k kitart? munk?lkod?sa eredm?nyek?ppen, P?cs 1780-ban kiv?lts?glevelet kapott ?s szabad kir?lyi v?ross? l?pett el?. A szabadalomlev?l t?bb helyen is utal a v?ros k?z?ns?g?nek biztons?g?ra, bels? b?k?j?re, illetve arra a k?teless?gre, melynek c?lja -a nyugodt, h?bor?tatlan ?let biztos?t?sa. Lehet?v? v?lt, a v?delm?hez sz?ks?ges l?tsz?mban alkalmazni ?zsoldosokat, n?piesen darabontokat, vagyis hajd?kat”, akiknek k?teless?ge az el?lj?r?s?g kebel?b?l v?lasztott kapit?nnyal az ?len, ?jnek idej?n, fegyveres ?rs?get ?llni, ?s ?rj?ratokat v?gezni, a rossz sz?nd?k? ?s nyughatatlan emberek megf?kez?s?re, b?rmilyen kih?g?sok szemmel tart?s?ra.
A mindig neh?zs?gekkel k?szk?d? test?let, a XX. sz?zad fordul?j?n ? a tehets?ges, a fejl?d?st szorgalmaz? vezet?i t?rekv?sek hat?s?ra ? er?teljes moderniz?ci?t ?lt ?t ?s korszer? v?rosi rend?rs?gg? v?lt.
Figyelmet ?rdemel, a t?rt?nelmi t?vlatban pillanatnak t?n?, szerb imp?rium id?szaka.
Dr. Ernyes Mih?ly, elismer?sre ?rdemes tev?kenys?ge sor?n, m?r t?bb k?nyv?ben igyekezett bemutatni telep?l?s?nk rend?rs?g?nek t?rt?net?t. E munk?t b?tran aj?nlom a vil?g?r?ks?g r?sz?v? v?lt v?rosunk lak?inak, k?l?n?sen azoknak, akik m?lyebben akarnak megismerkedni a rend?ri hivat?s t?rt?net?vel.

Le?r?s

ISBN 9632120392
Kiad?: TEROMO Bt.
Megjelen?s: 2003
Nyelv: magyar
Terjedelem: 283 oldal
K?t?s: kem?nyt?bl?s m?b?rk?t?s
M?ret: 175×245 mm
 

 

?Bevezet? gondolatok

A rend?rs?g ? ?gy P?cs v?ros ?nkorm?nyzati rend?rs?g?nek ? m?ltj?ra vonatkoz? inform?ci?k, szer?nyen h?z?dnak meg a t?rt?nelmi ?r?sokban. Egyes szerz?k, m?s t?m?k feldolgoz?sa kapcs?n, nem egyszer okkal-joggal hivatkoztak neh?zs?gekre, forr?shi?nyra, el?z? kiadv?nyok pontatlans?gaira ?s persze arra a f?radts?gos munk?ra, ami el?tt?k ?llt, amit elv?geztek.
Hasonl? felvet?sek tehet?k a rend?rs?g vonatkoz?s?ban is, j?l lehet, e test?let sohasem szerepel f? sz?lk?nt a t?rt?nelem gombolyagaiban.
A rend?rs?g ?s a hozz? kapcsol?d? kifejez?sek ?rtelmez?se, ma is foglalkoztatja az elm?leti ?s a gyakorlati szakembereket, de az ?rdekl?d? k?zv?lem?nyt is, ez?ltal nem lez?rt t?ma. Vajon van-e helye, egy telep?l?s rend?rs?ge t?rt?net?nek felt?r?sa sor?n, feleml?teni n?h?ny fontosnak v?lt kifejez?st? Vagy (!) szabad-e elhallgatni ezeket? Ut?bbi minden bizonnyal hiba lenne. Ahogyan?Fouchemondan?, ez nem b?n ? mint esetleg a feleml?t?s ? ez m?r hiba, m?rmint az elhallgat?s. E munka hangs?lyozottan P?cs v?ros ?nkorm?nyzati rend?rs?g?nek m?ltj?val t?r?dik, csek?ly m?s ir?ny? kitekint?st ny?jtva. A vizsg?lt test?let is igazolja, hogy a rend?rs?g egy folyamatosan v?ltoz? int?zm?ny, tartalm?ban, form?j?ban ?s meg?t?ltet?s?ben is.

Tartalom

 

 

El?sz?5
Bevezet? gondolatokVII
A rend?rs?g mibenl?teVIII
Sz?mtalan elnevez?sVIII
A rend?ri m?k?d?s hat?raXII
A rend?rs?g form?i, t?pusaiXIV
Defin?ci?XIX
Lehet n?pszer? a rend?rs?g?XXII
I. fejezet
1849-ig26
Alakul? rend?rs?g29
Felszabadult v?ros – p?sp?ki v?ros29
Komisz?rius, ?rmester, kapu?r?k, ?jjeli ?r, hegymesterek, hajd?k, b?rt?n30
Negyedmester34
Kompagnia (polg?r?rs?g)35
Szabad kir?lyi v?ros41
1848/184946
Nemzet?rs?g46
II. fejezet
A neoabszolutizmusban55
Bejelentkez?si k?teless?g58
N?h?ny v?ltoz?s59
Alkotm?nyos ?v (1861)60
Proviz?rium (1861-1865)62
III. fejezet
Rend?rs?g a col?ni?n71
?p?letb?v?t?s75
Ell?tm?nyok77
Szervezet, szem?lyzet, feladat78
B?ny?szmegmozdul?sok85
Zend?l?s87
IV. fejezet
A dualizmusban96
A kiegyez?s ?ve98
Tiszt?j?t?s – megalakul?s98
M?s szem?lyi t?rt?n?sek101
Egy?b esem?nyek102
Bolt?rs?g103
Kir?lyi biztos104
Szem?lyi mozg?sok, fizet?sek105
Helyzet?rt?kel?s107
Szervezked?s108
Megeml?tend?k110
1890-ig112
Interpell?ci?k113
Pillant?s a k?lts?gvet?sbe114
A bizotts?gokr?l115
Tiszt?j?t?s117
Egy ?vi jelent?s, egy szab?lyrendelet117
Szab?lyrendelet alkot?s121
A hegyrend?rs?gr?l123
?vfordul?, l?togat?s, tiszt?j?t?s125
Fegyelem127
?tszervezett rend?rs?g130
?sszehasonl?t?s130
Javaslat, tiszt?j?t?s132
?tszervez?s133
A sz?zadfordul?ig135
Szem?lyi k?rd?sek137
?jabb szab?lyrendelet138
Felszerel?s, ruh?zat, elhelyez?s149
A jelent?sek t?kr?ben153
Bejelnt? hivatal157
A m?zeumok158
A h?bor? kit?r?s?ig159
L?tsz?mv?ltozatok159
Besorol?sok, szem?lyi v?ltoz?sok161
Szolg?lati szab?lyzat171
Oktat?s187
Kiv?ndorl?s, k?zbiztons??g, k?zleked?s188
Ki?ll?t?s 1907.190
N?h?ny fegyelmi190
?rtanya – b?rlet192
P?csi – Nagy – L?gk?r?t192
Helyzetk?p 1910-1911193
A h?bor? alatt195
N?h?ny sz?m197
Dr?gas?g197
Beoszt?sok, szem?lyek198
V. fejezet
A szerb imp?rium202
A megsz?ll?s204
A szerb imp?rium alatt206
?rak-b?rek-l?tsz?m-elhelyez?s207
Karszalag209
Napiparancsok210
Kifog?solt viselked?sek211
T?li teend?k212
T?szok213
A k?zbiztons?g roml?sa213
A 17 napos sztr?jk215
Szerb ellen?rz?s215
Betegs?g bejelent?se216
Katonai rend?rs?g217
K?z?s ?rj?ratok217
Az ?rszolg?latok219
Szerb csend?rs?g223
Sz?nh?z ?s mozi ?gyelet223
Fegyverhaszn?lat226
Rend?riskola228
A rend?rfel?gyel? szolg?lati szab?lyzat228
Rend?r jutalmaz?si alap230
Korrupci?230
Takar?koss?gi int?zked?sek231
Szerb katon?k bejelent?se232
Fluktu?ci?233
?j v?rosi tan?cs, ?j f?kapit?nyok233
N?h?ny b?ncselekm?nyr?l, rendk?v?li esem?nyr?l234
A szerb uralom v?ge237
Kivonul?s238
Bevonul?s239
?letrajzok244
R?vid?t?sek263
N?vmutat?264
Irodalomjegyz?k271

Készleten