Bert?k R?zsa: Etik?k, identit?sok, perspekt?v

5,000 Ft

Az Ethosz Tudom?nyos Egyes?let nemzetk?zi konferenci?kat szervez ?s kiadv?nyokat jelentet meg az etika, mor?lfiloz?fia ?s szakter?leti etik?k tematik?iban. 2011 ?s 2012 folyam?n h?rom konferenci?t is szerveztek: az egyiknek a szolidarit?s, a m?siknak a demokr?cia, a harmadiknak az identit?s volt a f? t?m?ja. Az ezeken elhangzott el?ad?sok sz?vegeit tartalmazza jelen k?tet, neves szerz?k toll?b?l. Az ?r?sok t?rekednek a leg?jabb v?ltoz?sok ?s kutat?si eredm?nyek bemutat?s?ra, felv?zolj?k a k?l?nb?z? tudom?nyter?letek (filoz?fia, k?zgazdas?gtan, jog, politol?gia, szociol?gia) k?zel?t?si m?dszerei k?zti k?l?nbs?geket, s?t vit?s k?rd?sekkel kapcsolatos diskurzusnak is helyet adnak (pl. a 2012-es novemberi konferenci?n Heller ?gnes “j? ember” ?rtelmez?s?vel kapcsolatban elhangzott reflexi?kat). Olyan t?m?k ker?lnek b?vebb kifejt?sre, mint az erk?lcselm?leti probl?m?k a globaliz?ci? kor?ban, a k?znapi etika k?rd?sei, a gazdas?g erk?lcsi k?rd?sei, erk?lcs ?s jog, etika ?s k?zigazgat?s ?sszef?gg?sei, a politikai mor?l, a szolidarit?s t?rsadaloml?lektana, a nevel?s etikai vonatkoz?sai, a szolidarit?s ?s a lojalit?s t?m?j?nak megjelen?t?se az oktat?sban, v?g?l az erk?lcs ?s m?v?szet ?sszef?gg?sei. A tanulm?nyok egyenk?nt irodalomjegyz?kkel z?r?dnak, a kiadv?ny v?g?n pedig megtal?ljuk a k?tet negyven?t szerz?j?nek felsorol?s?t, valamint a k?t szerkeszt?: Bert?k R?zsa ?s Barcsi Tam?s r?vid ?letrajz?t.

Készleten