Fejezetek M?rtonfi J?zsef erd?lyi p?sp?k (1746?1815) ?letrajz?b?l

3,200 Ft

Gy?rgy Lajos (Marosv?s?rhely, 1890. ?pr. 3. ? Kolozsv?r, 1950. dec. 31.) irodalomt?rt?n?sz, a k?t vil?gh?bor? k?z?tti erd?lyi magyar tudom?nyos ?let ?s oktat?s?gyvezet? szem?lyis?ge k?z?piskolai tanulm?nyait a kolozsv?ri r?m. kat. f?gimn?ziumban v?gezte (1902?1907), majd a Ferenc J?zsef Tudom?nyegyetem b?lcs?szeti kar?n magyar-latin szakb?l tan?ri oklevelet, illetve doktori fokozatot szerzett (1912). Oktat?i p?ly?j?t Budapesten ?s Mez?k?vesden kezdte, majd 1916 nyar?n Kolozsv?rra ker?lt, ahol 1923-ig gimn?ziumi ?s f?iskolai tan?rk?nt m?k?d?tt. 1924-t?l fogva csaknem k?t ?vtizedig a P?sztort?z (1924? 1927), az Erd?lyi Irodalmi Szemle (1926-1929), az Erd?lyi Tudom?nyos F?zetek (1926?1940), az Erd?lyi-M?zeum (1930?1940), valamint az Erd?lyi Iskola (1933?1940) szerkeszt?je. 1928 ?sz?n az erd?lyi magyar egyh?zak vezet?i kinevezt?k a kolozsv?ri egyetemi ?s f?iskolai hallgat?k tanulm?nyi igazgat?j?v?, s e min?s?g?ben megszervezte a Tanulm?nyi ?s Fel?gyel? Bizotts?got, amely az ifj?s?g szellemi, erk?lcsi ?s anyagi k?rd?seivel foglalkozott. A kolozsv?ri Lyceum-k?nyvt?r ?rek?nt (1929?1948) az int?zm?nyt korszer? szellemi m?helly? fejlesztette a magyar f?iskolai hallgat?s?g ?rdek?ben. Az egyetemi oktat?sba a 30-as ?vek legelej?n kapcsol?dott be: 1931-t?l a budapesti P?zm?ny P?ter Tudom?nyegyetem mag?ntan?ra, 1940?47 k?z?tt a kolozsv?ri magyar egyetemen a magyar irodalomt?rt?net nyilv?nos rendes tan?ra, 1945-t?l 1947-ig pedig az egyetem prorektora ?s az Erd?lyi Tudom?nyos Int?zet igazgat?ja. 1930 ?s 1941 k?z?tt az Erd?lyi M?zeum-Egyes?let f?titk?ra, illetve B?lcs?szet-, Nyelv- ?s T?rt?nettudom?nyi Szakoszt?ly?nak eln?ke (1942?47), 1932-t?l az Erd?lyi R?m. Kat. Egyh?zmegyei Tan?cs (St?tus) igazgat?tan?csosa, 1945-t?l a St?tus vil?gi eln?ke. 1947-ben koholt v?dak alapj?n elt?vol?tott?k az egyetemr?l, az Erd?lyi Tudom?nyos Int?zet ?l?r?l ?s a M?zeum-Egyes?let vezet?s?g?b?l, 1948-ban pedig a Lyceum-k?nyvt?r ?llamos?t?s?val megfosztott?k utols? alkot?i m?hely?t?l is.

Sajt? al? rendezte: Fej?r Tam?s

ISBN 9789639662353
Kiad?: Magyar Egyh?zt?rt?neti Enciklop?dia Munkak?z?ss?g (METEM)
Megjelen?s: 2009
Nyelv: magyar
Terjedelem: 256 oldal
M?ret: 175×250 mm

KIAD?I EL?SZ?

Igazi tudom?nyos, irodalmi kiadv?nyt vehet kez?be az olvas?. A 20. sz?zad kiv?l? erd?lyi tud?s egy?nis?g?nek k?sz?nhet?en ker?l most napvil?gra a t?r?k ki?z?se ut?n egy ?vsz?zaddal hivatalba l?p?, ?s a 19. sz?zadba ?tvezet? m?sf?l ?vtizedet ir?ny?t? jezsuita egyh?zf?rfi, M?rtonfi J?zsef ?letrajza. Azaz csak egy r?sze, mert a 20. sz?zad viharai nem tett?k lehet?v?, hogy a szerz? befejezze m?v?t.
Erd?ly 1920 ut?ni viharos t?rt?nete 1944 ut?n m?g rosszabbra fordult. Kiv?ltk?pp igaz ez az ?r?stud?kra: tud?sokra, m?v?szekre, tan?rokra.
Gy?rgy Lajos a Kolozsv?ron ?l? ?s alkot? kiv?l? tud?s nagyv?llalkoz?sba kezdett, amikor M?rtonfi p?sp?k ?let?t meg k?v?nta ?rni. Az anyaorsz?gt?l szigor?an hat?rral elv?lasztott helyzetben alapvet?en csak az erd?lyi anyagra hivatkozva k?sz?lt m?ve a neh?zs?gek ellen?re is kiv?l?, hi?nyp?tl? munka. Tudta ezt Gy?rgy Lajos tisztel?je, Jak? Zsigmond is, aki melegen aj?nlotta Kiad?nk sz?m?ra megjelentet?sre. Az anyag gondoz?s?ra ? saj?t ?tmutat?sa mellett ? ifj? tan?tv?ny?t, Fej?r Tam?st jel?lte ki.
?vek munk?j?val ?gy k?sz?lt el a jelen kiadv?ny, amelyet Jak? Zsigmond sajnos m?r nem ?rhetett meg. Meggy?z?d?s?nk, hogy ez a m? torz?ban is fontos r?sz?t k?pezi a 18?19 sz?zadi erd?lyi ? ?s ?gy a magyar ? egyh?zt?rt?netnek, m?vel?d?st?rt?netnek, ?s a 20. sz?zadi tudom?nyt?rt?netnek.
A METEM 1990-ben kiemelt feladat?nak t?zte ki a kommunizmus alatt betiltott ?s eln?m?tott egyh?zt?rt?net ?r?s ?jraind?t?s?t. Kifejezetten hangoztattuk, hogy ? mintegy k?rp?tl?sk?nt ? meg k?v?njuk jelentetni azokat a k?ziratokat, amelyek a diktat?ra ?vtizedei alatt keletkeztek, ?s az ?r?asztalok fi?kjaiban, vagy iratt?rak dobozaiban porosodnak.
?gy ?rezz?k a jelen kiadv?ny is egy ilyen ad?ss?g t?rleszt?s ?s erk?lcsi el?gt?tel.
Szeged?Budapest, 2009. ?prilis 20.
Zombori Istv?n

BEVEZET?K?NT A KIAD?SHOZ

?let?nek utols? ?veiben Gy?rgy Lajos (1890-1950)1 irodalomt?rt?n?sz a magyar ?r?kr?l tervezett anekdotagy?jtem?nye2 mellett k?t nagyszab?s? munk?n dolgozott: a kolozsv?ri Lyceum-k?nyvt?r t?rt?net?n, illet?leg M?rtonfi J?zsef (1746?1815) erd?lyi p?sp?k ?letrajz?n. El?bbi v?gleges form?j?ban elk?sz?lt ugyan, de k?zz?t?tel?re, t?bbsz?ri kezdem?nyez?s ut?n, csak hal?l?t k?vet?en ker?lt sor. Ut?bbi befejezetlen maradt, tulajdonk?ppen csak h?rom fejezet?nek tiszt?zata k?sz?lt el. E t?red?k k?zirata Jak? Zsigmond professzor hagyat?k?ban van,4 g?piratos tiszt?zata pedig a Gyulafeh?rv?ri ?rseki Lev?lt?rban tal?lhat?.5 Ugyanott ?rzik Gy?rgy Lajosnak a munk?val kapcsolatos tov?bbi fogalmazv?nyait, illetve anyaggy?jt?s?t is. Noha e torz?ban maradt munk?ra Antal ?rp?d m?g 1992-ben felh?vta a figyelmet, s egyidej?leg ?Gy?rgy Lajos dolgozat?nak ki?rleltebb? r?szeinek a k?zz?t?tel?t is javasolta, a sz?vegek sajt? al? rendez?se ?s a hagyat?k idev?g? r?szeinek ?tn?z?se csak jelen v?llalkoz?s eredm?nyek?nt val?sult meg?

Készleten