Fischer B?la visszaeml?kez?sei

700 Ft

Fischer B?la, Baranya v?rmegye alisp?nja, majd k?pvisel?je az orsz?ggy?l?s fels?h?z?ban ?vtizedeken ?t egyik meghat?roz? szem?lyis?ge volt P?cs k?z?let?nek. A v?ros iskol?iban szerezte tud?s?t, az itteni polg?ri k?rnyezet form?lta mentalit?s?t, gondolkod?sm?dj?t, itt v?lt az ?ri k?z?poszt?lyhoz sorolhat? hivatalnokr?teg sokoldal?an m?velt, a szoci?lis k?rd?sek ir?nt ?rz?keny tagj?v?.
Eml?kiratai annak ellen?re is rendk?v?l ?rt?kesek, hogy csonk?n maradtak, s ?ppen annak a korszaknak az ?lm?nyeit, tapasztalatait nem tartalmazz?k, melyben szerz?j?k Baranya megye ?s P?cs k?z?let?nek egyik meghat?roz? alakja lett. Fischer B?la eml?kez?se els?sorban nem a politikat?rt?net kutat?i sz?m?ra fontos forr?s, sokkal ink?bb azoknak, akik arra k?v?ncsiak, mi jellemezte P?cs ? ?s nem mellesleg, egy kisv?ros, Gy?ngy?s, illetve egy alf?ldi nagybirtok ? t?rsadalm?t, az ott ?l?k ?letviszonyait ?s ?letm?dj?t, mentalit?s?t a 19?20. sz?zad fordul?j?nak ?vtizedeiben.
Le?r?sForr?sok P?cs t?rt?net?b?l 1.

K?zreadja, a bevezet?t, a jegyzeteket ?s a mell?kleteket ?rta:
Visy Zolt?n

ISBN 963 85212 7 9
Kiad?: P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny
Megjelen?s: 2006
Nyelv: magyar
Terjedelem: 278 oldal
M?ret: 140×198 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

T?bbek k?z?tt bepillant?st kaphatunk egy p?csi polg?rcsal?d ?s rokons?g?nak h?tk?znapjaiba, bels? viszonyaiba, abba, hogy a szem?lyes gyermekkori ?lm?nyek milyen szerepet j?tszhattak a m?svall?s?akr?l, illetve nemzetis?g?ekr?l alkotott v?lem?nyek form?l?d?s?ban. K?pet kapunk a korabeli elemi iskola, egy gimn?zium ?s a P?csi P?sp?ki Jogakad?mia ?let?r?l, hangulat?r?l, tan?raik helyzet?r?l, mentalit?s?r?l. A jogakad?mia hallgat?ja ?s a kezd? k?zigazgat?si szakember nem a v?laszt?sok ?s m?s politikai k?zdelmek ? t?rt?neti feldolgoz?sokb?l ismert ? szokv?nyos esem?nyeit ?rja le, hanem sokkal ink?bb az esem?nyek hangulat?t, s k?l?nb?z? csoportok ?s szem?lyek azok sor?n tan?s?tott saj?tos megnyilv?nul?sait, olyan elemeit, melyek azt jelzik, mik?nt viszonyultak a korabeli v?rosi ?s vid?ki t?rsadalom egyes r?tegei a politikaihoz.
A legplasztikusabb tabl?t a v?rosi elitr?l ?s k?z?pr?tegekr?l, s azon bel?l is a k?zigazgat?s k?l?nb?z? rang? tiszts?gvisel?ir?l, hivatalnokair?l kapjuk. Ut?bbi esetben nem a k?zgy?l?sek t?rgy?r?l, menet?r?l, a megsz?letett d?nt?sekr?l ?r a szerz?, hanem az ?gyint?z?s ? hivatalos forr?sokb?l nem vagy nehezen rekonstru?lhat? ? menet?r?l, praktik?ir?l, a hivatal h?tk?znapjainak hangulat?r?l. ?s mindenekel?tt a hivatalnoki kar egyes tagjainak k?pzetss?g?r?l, felel?ss?g?rzet?r?l, az aktu?lis ?gyekhez ?s egym?shoz f?z?d? viszony?r?l, mindarr?l, amit a k?v?l?ll?k sohasem l?thattak, melyek ugyanakkor szem?lyek sors?t, telep?l?sek (vagy ak?r sz?mos falut mag?ba foglal? t?rs?gek) helyzet?t meghat?roz? d?nt?seket befoly?soltak. A hivatalb?l gyakorta r?ndul ?t Fischer B?la eml?kezete a ?P?csi Nemzeti Casinoba?, hogy bepillant?st engedjen a megyei ?s a v?rosi elit inform?lis kapcsolataiba is.
Nem sz?raz t?rt?nelemk?nyvet vesz teh?t k?zbe a Tisztelt Olvas?, hanem egy v?ros h?tk?znapjainak sz?nes, ?lm?nyszer? le?r?s?t. A korszakot kutat? t?rt?n?szek ?s az ?rdekl?d? olvas?k sz?m?ra egyar?nt nagy vesztes?get jelent, hogy az egykori alisp?n ?s fels?h?zi tag nem fejezte, nem fejezhette be memo?rjai ?r?s?t.
Mintegy ezt p?toland?, a k?tet a szerb megsz?ll?s id?szak?val megszakadt visszaeml?kez?sek mellett k?zli S?sdi S?ndor Fischer B?l?val k?sz?tett, s 1936-ban a?F?ggetlen politikai napilap?has?bjain megjelent interj?j?t, valamint Fischer B?la k?t besz?d?t, melyek mintegy k?t ?vtizeddel a memo?r ?ltal t?rgyalt id?szak v?ge ut?n hangzottak el az orsz?ggy?l?s fels?h?z?ban.
A k?tet ? Fischer B?la ?let?t ?s politikai p?ly?j?t feldolgoz?, a k?zread? Visy Zolt?n ?ltal jegyzett alapos bevezet? tanulm?ny mellett ? n?v- ?s helys?gn?vmutat?t is tartalmaz.

(Az ismertet? a k?tet el?szava alapj?n k?sz?lt)Tart

Tartalom

Az ?j kiadv?nysorozat el?
9
El?sz? [Vony? J?zsef]
11
Visy Zolt?n: Fischer B?la ?lete ?s politikai p?ly?ja
15
A gy?ngy?si ?s a p?csi Fischerek
15
Gimn?ziumi ?s f?iskolai ?vek
16
P?lyakezd?s a v?rmegyeh?z?n
17
Vil?gh?bor? ?s szerb megsz?ll?s
17
A felszabadult v?rmegye ?l?n
19
Az orsz?ggy?l?s fels?h?z?ban
23
Az orsz?g n?met megsz?ll?sa ut?n
24
A k?z?leten k?v?l
25
A sz?vegk?zl?sr?l
26
Fischer B?la: Visszaeml?kez?sek
29
Gy?ngy?si ?vek, csal?di eml?kek
31
P?csi gyermek- ?s ifj?kor
39
B?cs? az ifj?s?gt?l
56
A p?sp?ki jogakad?mi?n
78
P?lyakezd?s a v?rmegyeh?z?n
89
Szabads?gon a tengern?l
102
V?ltoz?sok a csal?dban ?s a v?rmegyeh?z?n
110
T?rsas?gi ?let a sz?zadel?n
114
H?zass?g, b?v?l? rokoni k?r
120
P?cs ?s Baranya a belpolitikai viharokban
131
Nagyat?di Visy L?szl?
138
K?z?let a koal?ci?s id?szakban
140
Az utols? b?ke?vek
149
A vil?gh?bor?
157
Az orosz front k?zel?ben
161
Baranya ?s P?cs a h?bor?ban
177
A vil?gh?bor? v?ge
182
A szerb megsz?ll?s vez?rszavakban
187
A megsz?ll?s ut?n
195
Fischer B?la az 1930?40-es ?vekben (dokumentumok)
203
Irodalom a v?rmegyeh?z?n (interj?)
205
Besz?d a Fels?h?zban ? 1940. okt?ber 16.
210
Besz?d a Fels?h?zban ? 1942. december 17.
221
Mell?kletek
237
1. mell?klet: A. FISCHER csal?d
239
2. mell?klet: B. FISCHER csal?d
241
3. mell?klet: T?pi?szelei BERK? csal?d
243
4. mell?klet: Az A. ?s B. FISCHER csal?dok rokons?ga
244
N?vmutat?
245
?
?
Helyn?vmutat?
274

Készleten