Fischer M?rta: Terminol?gia ?s ford?t

3,200 Ft

Fischer M?rta jogi szakokleveles k?zgazd?szk?nt ?s szakford?t?k?nt (PTE), t?bb?ves k?zigazgat?si tapasztalatot ?s EU-tanulm?nyokat (College of Europe) k?vet?en ker?lt a fels?oktat?s ?s kutat?s vil?g?ba. Doktori fokozat?t (PhD) az uni?s ford?t?sok ?s terminol?gia t?m?j?ban szerezte (ELTE). Angol ?s n?met nyelven oktat uni?s, jogi, gazdas?gi ismereteket, szakford?t?st ?s terminol?gi?t (BME). Emellett ford?t, lektor?l, ?s k?pz?seket tart gyakorl? ford?t?k, terminol?gusok, szakemberek sz?m?ra.

A terminol?gia ?s a ford?t?s a gyakorlatban ?vsz?zadok ?ta szorosan ?sszekapcsol?dik, ?m a k?t tudom?nyter?let csak a hetvenes ?vekt?l mutatott egym?s ir?nt ?rdekl?d?st. Ebben kulcsszerepe volt a ford?t?k?pz?seknek, amelyek megteremtett?k a ford?t?sk?zpont? terminol?giaelm?let alapjait. Az ez ir?ny? hazai kutat?sok is e k?pz?sek talaj?n indultak meg ? ahogyan e k?tet is val?s ford?t?s(oktat?s)i tapasztalatokb?l mer?t, ?s e munk?k sor?ba illeszkedik.

A k?tet rendszerezi ?s p?ld?kkal magyar?zza a terminol?giaelm?let ford?t?s kontextus?ban haszn?lt alapfogalmait, mik?zben az oktat?i ?s ford?t?i gyakorlatban is hasznos?that? seg?ts?get is ny?jt. Teszi ezt olyan szempontok bevon?s?val, mint a piac, a ford?t?i szabads?g ?s a sz?vegkoh?zi?, tov?bb? ? a terminus ford?t?sk?zpont? meghat?roz?s?hoz kapcsol?d?an ? egy ?j megk?zel?t?s, a ?k?t?tts?g? fogalm?nak bevezet?s?vel.

A k?tet eg?sz?n v?gigvonul az a gondolat, hogy a terminol?gia ford?t?sa t?lmutat egy-egy szaksz? c?lnyelvi megfeleltet?s?n. D?nt?si helyzetekr?l, strat?gi?k k?z?tti v?laszt?sr?l van sz?, ami a szerz? ?rvel?s?ben egy ?n?ll?, terminol?giai kompetenci?t felt?telez. Ebben mutatkozik meg legink?bb az, hogy a ford?t? egyszerre nyelv?sz, szakember ?s terminol?gus. A k?tet tanulm?nyait ?gy nem csak e ter?let kutat?i, de a gyakorl? ford?t?k, terminol?gusok ?s tov?bbi szakter?letek k?pvisel?i is haszonnal forgathatj?k.

K?nyv?szeti adatok

…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9789634670407

Megjelen?s: 2019

Nyelv: magyar

Terjedelem: 207 oldal

M?ret: 148 x 210 mm

K?t?sm?d: ragaszt?k?t?tt

Kiad?: Institutio

Bolti ?r: 3200 Ft

 

 

 

 

Készleten