Fons, skepsis, lex

5,800 Ft

A ritk?n meg?lt, rendk?v?li alkalmak k?l?n?s er?vel szor?tanak benn?nket arra. hogy a rendhagy? helyzetben tiszt?nket, szerep?nket valamif?le rendhez igazodva, m?lt?s?ggal teljes?ts?k. Mester?nk, ist?pol? tan?runk, tud?s koll?g?nk ?s bar?tunk, Makk Ferenc Professzor ?r hetvenedik sz?let?snapja k?ts?gk?v?l ilyen rendk?v?li alkalom sz?munkra. Egyszerre szeretn?nk megbecs?l?s?nket, tisztelet?nket, elismer?s?nket ?s k??sz?net?nket ill? ?s m?lt? form?ban kifejezni, de valljuk meg ?szint?n, a mik?ntet illet?en kiss? zavarban vagyunk. ?dzkodunk att?l – ?s igyeksz?nk is elker?lni -, hogy mondan?d?nk az eff?le helyzetekben ?hatatlanul el?ker?l?, ism?tl?d? ?s olykor bizony kiss? k?zhe?lyes ?z? gondolatokban mer?lj?n ki. Vitathatatlan ugyan, hogy helye van ilyenkor vissza?tekint? l?t?sz?gb?l m?ltat id?zni, p?ly?t felrajzolni, elismer?sekre hivatkozni, illetve sikerekre ?s eredm?nyekre utalva m?ltatni az ?nnepeltet, most azonban aligha lenne ildo?mos r?sz?nkr?l, ha kit?ntet? szerep?nkben megel?gedn?nk azzal, hogy a k?sz?nt?snek mind?ssze eme hagyom?nyos kell?keivel ?lj?nk. T?z ?vvel ezel?tt ugyanis Makk Profesz- szor ?r hatvanadik sz?let?snapja alkalm?b?l?Magyaroknak eleir?l” c?mmel – Piti Ferenc ?s Szabados Gy?rgy szerkeszt?i munk?j?nak h?la – megjelent egy tartalm?t ?s k?llem?t tekintve is impoz?ns k?tet, amely a ?nnepi k?sz?nt?k?tetek m?faj?ban l?tez? ?sszes kon?vencion?lis k?v?nalomnak kifog?stalanul eleget tett, ?gy teh?t a t?z ?v eltelt?vel k?sz?lt k?tetek egym?s mell? t?tele els?sorban szembet?n? ?s zavarba ejt? ism?tl?sek ?szrev?tele?z?s?re adhatna alkalmat, amely helyzetet nyilv?nval?an szeretn?nk elker?lni.

?nnepi tanulm?nyok a 70 esztend?s Makk Ferenc tisztelet?re
Alm?si Tibor – R?v?sz ?va – Szabados Gy?rgy

ISBN 9789633060735
Kiad?: Szegedi K?z?pkor?sz M?hely
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 506 oldal
M?ret: 160×235 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

Tabula Gratulatoria5
Alm?si Tibor:?Fons, skepsis, lex7
B. Hal?sz ?va:?A k?r?si comes terrestrisek tev?kenys?ge a XV. sz?zadban13
Ba?n Istv?n:??jabb lehets?ges adal?k a magyarok balk?ni kalandoz?saihoz21
Bert?nyi Iv?n:?Vallotta vagy c?folta-e Eckhart Ferenc a Szent Korona-eszm?t?27
Blazovich L?szl?:?Az elj?r?sjog a Sv?b t?k?rben43
C. T?th Norbert:?Rozgonyi Simon orsz?gb?r?s?ga (1409?1414)49
D?r Ter?zia:?Szent L?szl? kir?ly alakja szekvenci?j?ban77
Drask?czy Istv?n:?A ?Landus jelent?s? k?ziratai85
?rszegi G?za:?A veszpr?mv?lgyi monostor tizedj?vedelm?r?l95
Fedeles Tam?s:?Drakwlyahaza107
Ferincz Istv?n:?Szent Oroszorsz?g (Szvjataja Rusz) az ?orosz irodalomban115
G. T?th P?ter:?Csan?d mez?v?ros polg?rainak 1427. ?vi privil?giuma125
H. T?th Imre:?Ismeretlen ismer?s. Szt. Naum ?letrajz?hoz131
Halm?gyi Mikl?s:??Kett?s hit?? fejedelmek. Gondolatok G?za fejedelem hite kapcs?n137
Igaz Levente:??Estado Medieval?. Az ?llam k?z?pkori fogalma az ?jabb ib?r-f?lszigeti szakirodalomban145
Ivanics M?ria:?Gondolatok a Giray dinasztian?vr?l151
Katona-Kiss Attila:?A ?sirmioni hunok?. Egy muszlim katonai k?tel?k a XII. sz?zadi magyar kir?lyi er?kben159
Kis P?ter:?Kir?lyi birtokvisszav?telek az ?rp?d-kor utols? ?vtizedeiben173
Kiss Andrea:?Az 1340-es ?vek ?rvizei, v?z?ll?s-probl?m?i ?s k?rnyezet?k. K?l?n?s tekintettel az 1342. ?s az 1343. ?vre181
Kiss Gergely B?lint:?P?pai leg?tusok a XI?XIII. sz?zadi Magyarorsz?gon (diplom?cia, egyh?zkorm?nyzat ?s egyh?zjog)195
Kiss P. Attila:?Fegyverrel ?r?kbefogadott fi? volt-e Alboin?203
Koszta L?szl?:?Met?d ?s a magyar kereszt?nys?g kezdetei. Zacheus p?sp?k felszentel?se 963-ban219
Kov?cs Szilvia:?A polovecek eredet?r?l ?s Ekin?i ibn Qo?qarr?l235
K?rmendi Tam?s:?Zagoriensis episcopus. (Megjegyz?s a z?gr?bi p?sp?ks?g korai t?rt?net?hez)247
Lang? P?ter:?A K?rp?t-medence X?XI. sz?zadra keltezett telep?l?seinek f?m- ?s eszk?zleletei. (V?zlat)257
N?tyi R?bert:?Szent Istv?n seg?ts?get k?r Sz?z M?ri?t?l Konr?d cs?sz?r ellen285
Neumann Tibor:?Gyilkoss?g a pesti mez?n. (Nagy L?rinc palot?s hal?la 1494-ben)299
Olajos Ter?zia:?A biz?nci?perzsa kapcsolatok egy k?l?nleges pillanata: Maurikios cs?sz?r ?s II. Khusrau koal?ci?ja (590?591)209
Petrovics Istv?n:?Magyarok ?s rom?nok a Duna-Tisza-Maros k?zben319
Piti Ferenc:?Bodrog megye hat?s?g?nak I. Lajos-kori oklevelei331
Polg?r Szabolcs:?Kaz?ria kilenc ker?lete. (A De administrando imperio egyik kaz?r vonatkoz?s? fejezete)341
R?bai Krisztina:?Egy kiadatlan Zsigmond-kori oklev?l marg?j?ra351
R?v?sz ?va:?Delj?n P?ter herceg, b?n, c?r az els? ezredfordul? t?j?n361
R?v?sz L?szl?:?Kesely? a Paradicsomban, avagy a honfoglal? magyarok m?v?szete373
Seb?k Ferenc:?Dunajec (Nedec) v?ra a XIV. sz?zadban385
Solymosi L?szl?:?Leveles?tett k?ptalanok: Eger ?s Cs?zma pecs?tjei a k?z?pkorban391
Szabados Gy?rgy:?Egy r?g?sz t?rt?netis?g?r?l. Kritikai ?szrev?telek Fodor Istv?n ?jabb ?r?sai kapcs?n403
Szegf? L?szl?:?N?h?ny X?XI. sz?zadi magyar hatalmi jelv?nyr?l417
Sz?cs Tibor:?A n?dori oklev?lad?s kezdeti szakasza429
Thoroczkay G?bor:?N?h?ny megjegyz?s a Szent Istv?n-i egyh?zszervez?s folyamat?hoz437
T?th S?ndor L?szl?:?X. sz?zadi magyar fejedelmek ?s t?rzsf?k445
Veszpr?my L?szl?:?Megjegyz?sek Anonymus st?lus?r?l ?s sz?haszn?lat?r?l453
Vida Be?ta:?A ciszterci rend kezdeteinek vitatott k?rd?sei a Szepess?gben461
Weisz Bogl?rka ? Zsoldos Attila:?A b?ni joghat?s?g Szlav?ni?ban ?s a Dr?v?n t?l469
Wolf M?ria:?Adatok a X. sz?zadi magyars?g gazd?lkod?s?hoz ?s ?letm?dj?hoz483
Makk Ferenc szakirodalmi munk?ss?ga493

Elfogyott