F?zes Mikl?s (szerk.): P?csv?rad (monogr?fia)

7,900 Ft

?szinte tisztelettel k?sz?nt?m ?nt, aki a magyar millennium alkalm?b?l, P?csv?rad v?ros kiad?sak?nt megjelent, a telep?l?s ?tfog? t?rt?net?t tartalmaz? monogr?fi?t tartja kez?ben.
A Vashegy l?b?n?l elhelyezked? P?csv?rad, a magyar honfoglal?s korai id?sza?k?ban m?r fontos vall?si, k?zigazgat?si ?s katonai strat?giai k?zpont. ?rp?d feje?delem idej?ben fejedelmi udvarh?z, melynek maradv?nyai, a monostor ?p?letei?nek maradv?nyaival alkotja a P?csv?radi V?r m?eml?k egy?ttes?t. A v?rhoz, a te?lep?l?shez az?ta is fontos esem?nyek, fontos szem?lyis?gek k?t?dnek: G?za feje?delem, Szent Istv?n kir?ly, Szent L?szl? eml?k?t ?pp oly becsben tartjuk, mint az itt id?z? gr?f Sz?chenyi Istv?n, az itt feln?v? Kodol?nyi J?nos eml?k?t.
A mai m?eml?k-egy?ttes nyugati oldal?n, a v?rfalon ?rthetj?k meg, hogy eleink a mai napig mi?rt tartott?k fontosnak ?s sz?ks?gesnek, hogy e helyen ap?ts?g ?s t?rs?gk?zpont m?k?dj?k. ?szakr?l ?s keletr?l a hegy v?delmezett a viharokt?l ?s hajdan az ellens?gt?l is. D?lre ?s nyugatra tekintve a Vill?nyi-hegys?g sziluettje ?s a lank?s dombokon l?that? gazdag term?s adhat b?ztat?st a tov?bbi ezer ?v?nk meg?l?s?re. Szent Istv?n alap?t?level?nek 50 hal?sza jut eszembe a v?lgyekben el?ny?l? halastavak f?z?re l?tt?n. Nyugatra tekintve, az idei ny?ron szokatlanul b? csapad?k okozta ?de z?ld k?rnyezetb?l is kiemelkedik a mediterr?n kl?m?t ?s az ember gondoskod?s?t k?l?n?sen megh?l?l? sz?l?k ?s gy?m?lcs?s?k parcell?n?k?nt ugyan elk?l?n?l?, de ?sszhat?s?ban m?gis leny?g?z? l?tv?nya.
?
Le?r?sISBN 9630069490
Kiad?: P?csv?rad v?ros ?nkorm?nyzata
Megjelen?s: 2001
Nyelv: magyar
Terjedelem: 661 oldal
M?ret: 165×240 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

A ma ember?nek a f?jdalomban mindig megb?v? rem?ny adhat biztat?st a tele?p?l?s keleti hat?r?ban a betegs?g rombolta ?sgeszteny?s megment?s?re.
A Zeng? cs?cs?ra tekintve nem maga a l?tv?ny a legnagyobb ?lm?ny, hanem a kora ?szi csendes reggeleken, a Dombay-t? rezzen?stelen viz?ben visszat?kr??z?d? rozsd?sbarna hegy k?pe.
A term?szet ezen csod?i, – ha v?ltozva is de mindig megtartva az erd?ben a vad csod?latos l?tv?ny?t, a b?n?ti bazsar?zsa tavaszi var?zs?t, a hat?rban a f?ld, ?s a v?z term?kenys?g?t – biztos?tott?k az embernek azt a k?rnyezetet, amit az ?let felt?tel?nek is nevezhet?nk. A k?rnyezet, az ember sz?m?ra n?lk?l?zhetetlen esz?t?tikai ?s gazdas?gi vonzalom adta azt a lehet?s?get, hogy e ter?leten szeretett v??rosunk ma is 4000 lelket sz?ml?lva ezer ?vig fennmaradhatott.
Rendk?v?l fontos, ugyanakkor megtisztel?, hogy ennek az ezer ?vnek esem??nyeit az esem?nyek ind?t?kait feldolgoz? m?vet, melyet a Tisztelt Olvas? most a kez?ben tart, kutat?k, szakemberek megfogalmaz?s?ban olvashatja. A telep?l?s 1000. ?ves m?ltja ok?n az alkot?k rendk?v?li ihletetts?g?vel ?s a t?ma ir?nti fel?t?tlen al?zat?val ?lhetj?k ?jra ?s ismerhetj?k meg v?rosunk t?rt?net?t.
Megk?sz?nve a szerz?knek ?s minden k?zrem?k?d?nek e k?tet megalkot?s?ban v?gzett munk?j?t, j? sz?vvel aj?nlom 1000 ?ves t?rt?nelm?nket bemutat?, a Magyar Millennium Korm?nybiztos Hivatala t?mogat?s?val k?sz?lt alkot?st P?csv?rad lak??inak, a V?ros Bar?tainak, t?rt?nelm?nk ir?nt ?rdekl?d? Kedves Olvas?nak.

Zs?li J?nos polg?rmester

Készleten