Gr?f Batthy?ny K?zm?r (1807?1854) eml?kezete

4,200 Ft

A magyar reformkor (1825-1847), tov?bb? az 1848/49-es forradalom ?s szabads?gharc nagy egy?nis?gei k?z?tt m?g a ?m?sodik vonal? k?pvisel?i is kiemelked? k?pess?gekkel rendelkeztek. Tev?kenys?g?k, szem?lyis?g?k ugyanakkor ? nem egyszer m?lt?nytalanul ? h?tt?rbe szorult ?az igazi nagyok?: K?lcsey, Wessel?nyi, Sz?chenyi, De?k, Kossuth ?s Batthy?ny Lajos gr?f m?g?tt.1 Igaz, Magyarorsz?g els? felel?s minisztereln?ke is csak n?mi f?zisk?s?ssel nyerte el megk?rd?jelezhetetlen hely?t a nemzeti panteonban. T?voli rokon?val, a Szemere-korm?ny k?l?gyminiszter?vel, a csal?d hercegi ?g?b?l sz?rmaz? Batthy?ny K?zm?rral ugyancsak m?ltatlanul b?nt a t?rt?nelmi eml?kezet.
Gr?f Batthy?ny K?zm?r (1807-1854) noha ink?bb a reformnemzed?k m?sodik sor?ba tartozott, s nem annyira elm?leti felk?sz?lts?g?vel, m?veivel, politikusi tehets?g?vel, sokkal ink?bb gyakorlati ?rz?k?vel, mec?n?si tev?kenys?g?vel, szervez?k?szs?g?vel, tov?bb? az el?bbiekhez t?rsul? c?ltudatoss?g?val ?s jellemszil?rds?g?val t?nt ki. A reformkor b?kez? mec?n?s?t arisztokrata k?r?kben ? jellemz? m?don, nem kis rosszm?j?s?ggal ? ?t?kozl?? min?s?t?ssel illett?k, m?g a szabads?gharc idej?n, majd az emigr?ci?ban Kossuth Lajos ?s Szemere Bertalan fegyvert?rs?t ?m?sodheged?snek? nevezt?k.2 Sz?let?s?nek 200. ?vfordul?j?n, az ?jabb kutat?si eredm?nyek lehet?s?get k?n?lnak a fenti sztereot?pi?k korrekci?j?ra, egy ?rnyaltabb ?letp?lya megrajzol?s?ra. (?dor Imre [Lev?lt?ri Szemle 2007/4. sz.])

Le?r?s

?dor Imre ? Rozs Andr?s (szerk.)

Baranyai T?rt?nelmi K?zlem?nyek 1.

ISBN 963 8100 56 7
Kiad?: Baranya Megyei Lev?lt?r, P?cs
Megjelen?s: 2006
Nyelv: magyar
Terjedelem: 206 oldal.
M?ret: 160×235 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

Tartalom

EL?SZ?
7
V?LGYESI ORSOLYA:
Batthy?ny K?zm?r az 1839/40-es ?s az 1843/44-es orsz?ggy?l?sen
9
VELIKY J?NOS:
Batthy?ny K?zm?r a V?degylet ?l?n
29
ROZS ANDR?S:
A sikl?si f?ldes?r ?r?k v?lts?g szerz?d?se jobb?gyaival
39
?DOR IMRE:
A reformkori Baranya politikai arculat?nak v?ltoz?sai
51
F?ZES MIKL?S:
Az 1848-as baranyai f?isp?n ?s korm?nybiztos
65
P?LM?NY B?LA:
Batthy?ny K?zm?r gr?f ?s az 1848-as n?pk?pviseleti v?laszt?sok
75
IFJ. RAB?R FERENC::
Batthy?ny K?zm?r, az esz?ki v?r korm?nybiztosa
93
STJEPA SRSAN:
Az esz?ki v?r ?s Batthy?ny K?zm?r 1848/1849-ben
109
ERD?DY G?BOR:
A Szemere-korm?ny k?l?gyminisztere
129
CSORBA L?SZL?:
Batthy?ny K?zm?r – emigr?ci?ban
161
Batthy?ny K?zm?r a t?rt?neti irodalomban (Horv?th Eszter)
187
Zusammenfassung
195

Készleten